ทำเนียบผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย

คุณหญิงธนภารพิสิษฐ์  (แส มิลินทสูตร)

ตำแหน่งครูใหญ่

โรงเรียนสตรีวัดสุทธิวราราม

( ป.1 –  ม.6 )

1 สิงหาคม 2465 – 2470

( 6 ปี )

รองอำมาตย์ตรี เจ้ จุณณะปิยะ(เจตน์ จุณณะปิยะ)

รักษาการในตำแหน่งครูใหญ่

โรงเรียนสตรีวัดสุทธิวราราม

 ( ป.1 –  ม.6 )

พ.ศ 2470 – 2474

( 5 ปี )

นางประยงคุ์ ถ่องดิกิจฉการ 

(คุณหญิงประยงคุ์ ถ่องดิกิจฉการ)

ตำแหน่งครูใหญ่

โรงเรียนสตรีบ้านทวาย (เปลี่ยนชื่อจากโรงเรียนสตรีวัดสุทธิวราราม)

ป.1 – ม.6, แผนกการช่างเย็บปักถักร้อย

17 พฤษภาคม 2474 – 2482

( 9 ปี )

นางสาวกรองแก้ว วณิกนันทน์ (นางสาวกรองแก้ว หัสดิน)

(คุณหญิงกรองแก้ว ปทุมานนท์)

ตำแหน่งอาจารย์ใหญ่

โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย

(เปลี่ยนชื่อจากโรงเรียนสตรีบ้านทวาย)

ป.1 – ม.6

พ.ศ. 2482 – 2491 ( 10 ปี )

นางกรองทอง สุรัสวดี (คุณหญิงกรองทอง สุรัสวดี)

ตำแหน่งอาจารย์ใหญ่

โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย

ม.1 – ม.6

พ.ศ. 2491 – 2498

( 8 ปี )

นางญาณี บุณยินทุ

ตำแหน่งอาจารย์ใหญ่, ผู้อำนวยการโรงเรียน

โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย

ม.1 – ม.ศ.5

พ.ศ. 2498 – 2515 ( 18 ปี )

นางจงกล วิทยาธิกรณศักดิ์

ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน

โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย

ม.1 – ม.6

15 มีนาคม 2516 – 6 มิถุนายม 2527 ( 11 ปี )

นางกัลยา ชื่นกลิ่น

ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน

โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย

6 มิถุนายน 2527 – 2535

นางพยอม อ่อนอุดม

ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน

โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย

พ.ศ. 2535-2537

นางสาวเทียมจันทร์ รามนันทน์

ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน

โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย

พ.ศ. 2537-2540

นางสาวประคอง ถนัดงาน

ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน

โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย

พ.ศ. 2540-2544

นางสายพิณ มณีศรี

ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน

โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย พ.ศ. 2544-2547

นางสาวอรุณี นาคทัต

ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน

โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย พ.ศ. 2547-2551

นางสาวปัทมรัตน์ เต็มพิทักษ์

ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน

โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย พ.ศ. 2551-2552

นางสาวสุปราณี ไกรวัตนุสสรณ์

ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน

โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย พ.ศ. 2552-2558

นางสาวจินตนา ศรีสารคาม

ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน

โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย

พ.ศ. 2558-2561

นางสาวกรรณิกา ไผทฉันท์

ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน

โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย

พ.ศ. 2561-ปัจจุบัน