ผลงานและความก้าวหน้าของโรงเรียน | โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย Satri Sisuriyothai School

ผลงานและความก้าวหน้าของโรงเรียน


รูปภาพของ webmaster

ผลงานและความก้าวหน้าของโรงเรียน

ประวัติโรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย

         โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัยเดิมชื่อโรงเรียนสตรีวัดสุทธิวราราม ตั้งอยู่ในบริเวณเดียวกับ โรงเรียนวัดสุทธิวรารามในปัจจุบัน เริ่มก่อตั้งเมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2465 เปิดสอนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โดยมีคุณหญิงธนภารพิสิษฐ์ (แส มิลินทสูตร) เป็นครูใหญ่คนแรกจนถึงปี 2470 จึงได้ลาออกจากราชการ กระทรวงธรรมการได้แต่งตั้งรองอำมาตย์ตรีแจ้ จุณณะปิยะ (เจตน์ จุณณะปิยะ) รักษาการในตำแหน่งครูใหญ่แทน เนื่องจากจำนวนนักเรียนที่เพิ่มมากขึ้นทุกปี กระทรวงธรรมการได้ซื้อตึกของอนามัยหนึ่งหลังและสร้างอาคารให้ใหม่อีกหนึ่งหลังเป็นอาคารไม้สามชั้น ในตรอกยายกับตา (ซอยดอนกุศลในปัจจุบัน) ในที่ดินของกรมรัษาที่หลวง (กรมธนารักษ์ปัจจุบัน) โฉนดเลขที่ 672 เนื้อที่ทั้งแปลง 13ไร่ 2 งาน 92 ตารางวา และย้ายไปเรียนในอาคารหลังกล่าวเมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2474 แล้วเปลี่ยนชื่อเป็นโรงเรียนสตรีบ้านทวาย มีคุณหญิงประยงคุ์ ถ่องดิกิจฉการ เป็นครูใหญ่รับนักเรียนทั้งหญิงและชาย
          ในปี 2482 กระทรวงธรรมการได้ประกาศแยกโรงเรียนสตรีบ้านถวายออกเป็น 2 โรงเรียน คือ
          1. โรงเรียนสตรีบ้านถวาย สังกัดกองโรงเรียนรัฐบาล กรมสามัญศึกษาในเนื้อที่ 4ไร่ 3 งาน 48 ตารางวา มีนางสาวกรอองแก้ว วณิกนันทน์ (คุณหญิงกรองแก้ว ปทุมานนท์) เป็น     ครูใหญ่เปิดสอนแผนกสามัญศึกษาต่อมาพระยาประมวลวิชาพูล อธิบดีกรมสามัญศึกษาได้เปลี่ยนชื่อโรงเรียนสตรีบ้านถวาย เป็นโรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย เพื่อให้ถูกต้องตามรัฐนิยม เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2482(พระยาอุปกิตศิลปสาร เป็นผู้บัญญัติชื่อ)
          2. โรงเรียนการช่างสตรีพระนครใต้ สังกัดกรมอาชีวศึกษา  มีคุณหญิงประยงคุ์ ถ่องดิกิจฉการ เป็นครูใหญ่เปิดสอนแผนกอาชีวศึกษา

              ในระหว่างสงครามโลกครั้งที่ 2 เมื่อกองทัพญี่ปุ่นเข้าสู่ประเทศไทยได้ขออนุญาตนำทหารเข้าพักในโรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย กระทรวงศึกษาธิการจึงสั่งให้โรงเรียนไปเปิดสอนที่โรงเรียนประชาบาล บริษัทเกลือไทยจำกัด อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม ในวันที่ 8 กันยายน 2487 รับนักเรียนทั้งประจำและไปกลับ เมื่อสงครามสงบลงจึงให้กลับมาสอนที่เดิม แต่เนื่องจากมีกองทหารฮอลันดาเข้ามาพักแทนทหารญี่ปุ่น โรงเรียนต้องขอยืมโรงเรียนเทศบาล วัดยานนาวา เป็นสถานที่เรียนชั่วคราวในระหว่างที่โรงเรียนติดต่อสถานทูตฮอลันดาเพื่อขอให้ เคลื่อนย้ายกองทัพออกจากบริเวณโรงเรียน

              ปี 2491 กระทรวงศึกษาธิการอนุมัติให้ผู้บริหารเป็นตำแหน่ง “อาจารย์ใหญ่” โดยมีคุณหญิงกรองทอง สุรัสวดี เป็นอาจารย์ใหญ่ และในปี 2515 ได้รับการยกฐานะเป็นโรงเรียนชั้นพอเศษ และแต่งตั้งให้ นางญาณี บุนยินทุ เป็นผู้อำนวยการชั้นพิเศษ

              ปี พ.ศ 2532 ทันตแพทย์วิชิต วิเศษสุวรรณภูมิ    นายาสมาคมผู้ปกครองและครูสตรีศรีสุริโยทัยได้ปรึกษาหารือกับคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ มีความเห็นพ้องต้องกันว่าควรสร้างพระสุริโยทัยราชานุสาวรีย์ เพื่อให้เป็นที่เคารพสักการะแก่นักเรียน อาจารย์ ผู้ปกครองและชุมชน
              ปีการศึกษา 2532 โรงเรียนร่วมกันสามคมผู้ปกครองและครูสตรีศรีสุริโยทัย และศรีสุริโยทัยสมาคมได้ทูลเชิญ
พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีพระวรชายาในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จเป็นองค์ประธานในพิธีเททองหล่อพระรูปสมเด็จพระสุริโยทัย

             วันที่ 9 เมษายน 2534 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินทรงประกอบพิธีเปิด    พระสุริโยทัยราชานุสาวรีย์ และทรงเปิดห้องพระราชประวัติสมเด็จพระสุริโยทัย

             วันที่ 5 มีนาคม 2540 พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระราชวรชาทินัดดามาตุ เสด็จมาทรงวางศิลาฤกษ์อาคารเรียน 7 ชั้น แบบพิเศษ

พ.ศ. 2543 

                    -ได้รับพระราชทานรางวัลชนะเลิศ จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในการรประกวดขับร้องรายการประลองเพลงปีะเลงมโหรี จักโดยสำนักงานประสานงานเยาวชนแห่งชาติและธนาคากรุงเทพ จำกัด(มหาชน)
                    -ได้รับรางวัลพระราชทานถ้ายรางวัลนักดนตรียอดเยี่ยม(ระนาดเอก)และนักร้องยอดเยี่ยมจากสมเด็จพระเทพรัตนราสุดาฯ สยาบรมราชกุมารี จัดโดยมหาวิทยาลัยรังสิต
                    -ขนะเลิศการตอบคำถามสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนไทย โดยพระราชประสงค์ ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ
                    -ชนะเลิศการแข่งขันตอบปัญหาความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับประเทศฝรั่งเศสและรางวัลยอดเยี่ยมการแข่งขั้นวาดภาพ ได้รับพระราชทานรางวัลจากสมเด็จพระพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยานิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ องค์นายกกิตติมาศักดิ์ ของสามาคมครูภาษาฝรั่งเศส แห่งประเทศไทย
                    -ชนะเลิศการแข่งขัน Digital LG Quizs 2000
                    -ชนะเลิศการแข่งขั้นทักษะทางบาสเกตบอล ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายและชนะเลิศการแข่งขั้นแต่งคำประพันธ์ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนถาคกลางและภาคตะวันออก ณ จังหวัดชลบุรี
                    -ได้รับเกียนติบัตรหองสมุดอัจฉริยะ จากอธิบดีกรมสามัญศึกษา

พ.ศ. 2544 

                    -ได้รับเลือกร่วมโครงการโรงเรียนปฏิรูปการเรียนรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ
                   -เป็นโรงเรียนนำร่องการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน(SBM)

พ.ศ. 2545 

                   -เป็นสถาบันการศึกษาที่มีผลงานดีเด่น ในการสอนเยาวชนของชาติให้มีความสามารถทางดนตรีไทยจนได้รับรางวัล คัดเลือกให้เข้าร่วมในโครงการวงดุริยางค์ไทยเยาวชนแห่งชาติประจำปี 2545 จากสำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ
                   -เป็นโรงเรียนแกนนำวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีของสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
                   -เป็นโรงเรียนผู้นำการใช้เทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้ (ICT)ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ
                   -ได้รับโล่รางวัลชนะเลิศจากพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุในการประกวดยุวทูตรณรงค์ ต้านภัยเอดส์ จัดโดยเครือข่ายนิสิตนักศึกษาป้องกันโรคเอดส์แห่งประเทศไทย ร่วมกับUNFPAและสมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทย
                   -ได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดผลงานโมเดล เมือง "Anti Drug" ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ในดครงการ "ITV ANTIDRUG 2002" เขตกรุงเทพมหานคร ประจำปี 2545 บริษัทไอทีวี จำกัด (มหาชน)
                   -รางวัลชนะเลิศ"ขนมเทียน"และเหรียยทอง"ห่อหมก"และ"มัสมั่น"ระดับประเทศในการแข่งขันทักษะด้สนอาหาร งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 55 ณ จังหวัดสุพรรณบุรี

พ.ศ.2546 

                     - เป็น 1 ใน 40 โรงเรียนต้นแบบภายใต้โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยระบบเครือข่ายกรมสามัญศึกษา
                     - ได้รับคัดเลือกเป็นประธานศูนย์ประสานงานโครงการความเข้าใจอันดีระหว่างชาติของยูเนสโก(UNESCO Assosiation Project : ASP) เขตกรุงเทพมหานคร
                     - เข้าเฝ้าสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทูลเกล้าฯ  ถวายเงินจากการเทศน์มหาชาติ จำนวน 150,000 บาท โดยเสร็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยเนื่องในวโรกาสเจริญพระชนมายุครบ48 พรรษา
                     - รับประทานโล่รางวัลโรงเรียนดีเด่นในการรณรงค์ป้องกันโรคเอดส์ ในสถานศึกษา ประจำปี 2546 จากพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองคืเจ้าโสมสวลีพระวรราชาทินัดดามาตุ
                     - ได้รับโล่โรงเรียนเป็นสถานศึกษาเข้มแข็งปลอดยาเสพติดของศูนย์ปฏิบัติงานต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติด กรุงเทพมหานคร

พ.ศ.  2547   

                     -  เป็นประธานการจัดคุมสอบประเมินคุณภาพการศึกษาระดับชาติ (NT) และคณะติดตามการเรียงคะแนน NT  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา กรุงเทพมหานครเขต 1
                     - ได้รับคัดเลือกเป็น 1 ใน 10 โรงเรียนนำร่องเข้าร่วมโครงการพัฒนาเครือข่ายครอบครัวสุขภาพในโรงเรียนมูลนิธิเครือข่ายครอบครัว
                     - ได้รับคัดเลือกเป็น 1 ใน 41 โรงเรียนนำร่องโครงการพลังเพื่อนเพื่อเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ 12 สิงหาคม 2547
                     -  รับโล่พระราชทานเสาเสมาธรรมจักรจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สาขาส่งเสริมพระพุทธศาสนาในโรงเรียน จากกรมศาสนาและกระทรงวัฒนธรรม
                    -  รับโล่พระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมเงินทุน 30,000 บาท รางวัลเกียรติยศสัญญาธรรมศักดิ์ จากมูลนิธิธารน้ำใจตามโครงการเชิดชูเกียรติสถานศึกษาที่สอนคนดีให้กับสังคมด้วยการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมดีเด่น
                   -  โล่รางวัลและเงินทุนการศึกษา 10,000 บาท จากการจัดส่งนักเรียนเข้าสอบธรรมศึกษาชั้นตรี โท เอก เป็นอันดับ 3 ของกรุงเทพมหานครจากมหาเถรสมาคม ส่งเสริม

พ.ศ. 2548 

                   -  ได้รับเลือกเป็นโรงเรียนที่จัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนยอกยี่ยมจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา กรุงเทพมหานคร เขต 1 
                   -  ได้รับคัดเลือกเป็นโรงเรียนนำร่องวิธีปฏิบัติเป็นเลิศโรงเรียนต้นแบบขนาดใหญ่ สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ในหัวข้อ
ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนจากสถาบันพัฒนาผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงศึกษาธิการ
                   -  โล่และประกาศเกียรติคุณผ่านการปฏิบัติตามโครงการพัฒนาความปลอดภัยด้านอาหารในโรงเรียน จากกระทรวงสาธารณสุข
                   -  ได้รับรางวัลชนะเลิศวงมโหรี ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
                   -  ได้รับรางวัลชนะเลิศวงเครื่องสายผสมปี่พาทย์ ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1
                   -  รับโล่พระราชทานเสาเสมาธรรมจักรจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีในฐานะผู้ทำคุณประโยชน์
ต่อพระพุทธศาสนา ประเภทสมาคมองค์กรมูลนิธิและหน่วยงานที่มีกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนา
                   -  ได้รับพระราชทานรางวัลเยาวชนดีเด่นแห่งชาติและผู้ทำคุณประโยชน์ต่อประชาชน จากสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามมกุฎราชกุมาร เนื่องในเยาวชนแห่งชาติประจำปี 2548
                   -  ได้โล่รางวัลเกียรติยศจากองคมนตรี นายกำธน สินธุวานนท์ ในฐานะสถานศึกษาที่สร้างคนดีให้กับสังคมด้วย การส่ง
 เสริมคุณธรรมจริยธรรมดีเด่น รางวัลเกียรติคุณสัญญา ธรรมศักดิ์ (ชมเชย) ระดับมัธยมศึกษาจัดโดยมูลนิธิธารน้ำใจ
                   -  ได้รับเกียรติบัตร “สถานศึกษาดีเด่น” จากเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จัดโดยสำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1
                   -  รางวัลรองชนะเลิศในการประกวดการแข่งขันดนตรีไทยมัธยมรายการประลองเพลงประเลงมโหรี ชิงถ้วยพระราชทาน
 รางวัลสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จัดโดยสำนักสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็กเยาวชนผู้ด้อยโอกาส คนพิการและผู้สูงอายุร่วมกับธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
                   -  โล่เกียรติคุณรางวัลรองชนะเลิศสถานศึกษาที่ปฏิบัติงานกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษาดีเด่น ในระดับมัธยมศึกษาตอน
ปลาย โดยสำนักกอนทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา  
                   - ได้เข้าร่วมโครงการ ค่ายอบรมพัฒนาจิตใจเพื่อให้เกิดปัญญาของยุวพุทธสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ และได้รับคัดเลือกให้เดินทางไปนมัสการสังเวชนียสถาน ณ ประเทศอินเดีย
                   - ได้รับเกียรติคุณบัตรสถานศึกษาขนาดใหญ่ดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนยอดเยี่ยม จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1
                   - ได้รับรางวัลชนะเลิศในการประกวดวงดนตรีไทยประเภทวงปี่พาทย์ผสมเครื่องสายของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1  
                   - ได้รับคัดเลือกให้โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย เป็นสถาบันการศึกษาที่มีวิธีปฏิบัติงานที่ดี (Good Practice) ในด้านการพัฒนาบุคลากรและการดูแลนักเรียนจากสถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาร่วมกับสถาบันเพิ่มผลผลิต
                   - รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ในการประกวดแผนปฏิบัติการลดใช้พลังงานในโรงเรียน จัดโดยศูนย์จัดการพลังงานสิ่งแวดล้อม ความปลอดภัยและชีวอนามัยร่วมกับคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
                  - ได้รับโล่และเกียรติบัตรนักเรียนนำชื่อเสียงมาสู่ประเทศชาติด้านคุณธรรมและจริยธรรมและด้านศิลปะจากสำนักนายกรัฐมนตรี เนื่องในวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2548 
                  - รางวัลรองชนะเลิศพร้อมถ้วยรางวัลเกียรติยศในการแข่งขันแชร์บอลรุ่นอายุไม่เกิน 16 ปี และรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 จัดโดยสำนักพัฒนากีฬา และนันทนาการ กรุงเทพมหานคร
                  - เป็นศูนย์พัฒนาคุณภาพวิชาดนตรีไทยของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1
                  - เป็นศูนย์ฝึกอบรมค่ายยุวคอมพิวเตอร์ร่วมกับสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
                  - โล่เกียรติคุณผ่านการประเมินตามโครงการพัฒนาความปลอดภัยด้านอาหารในโรงเรียน จัดโดยกองควบคุมอาหารร่วมกับกรมวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ กรมอนามัยและสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
                  - ได้รับคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการ APEC ICT MODEL SCHOOL NETWORK จัดโดยกระทรวงศึกษาธิการของประเทศไทยและกระทรวงศึกษาธิการประเทศสาธารณรัฐเกาหลีใต้

 พ.ศ. 2549
                   - โล่เกียรติคุณรางวัลชนะเลิศสถานศึกษาที่ปฏิบัติงานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาดีเด่นในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  เนื่องในวันสถาปนากองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาครบรอบปีที่ 8 จากกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
                   - ได้แชมป์กรุงเทพมหานคร และรองชนะเลิศประเทศไทยในรายการ "เวทีคนเก่ง" ของสถานีโทรทัศน์ ไอทีวี
                   - โล่พระราชทานประกวดวาดภาพในงาน "เรารักในหลวง" จัดโดยห้าง EKKO วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2549 จากพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ
                   - กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ส่งนักเรียนเข้าแข่งขันทอล์กโชว์ประเภทลีลา ระดับยุวชนประทศไทย ได้รับรางวัลชมเชย และรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ในการแข่งขันทอล์กโชว์ปะเภทลีลา ระดับกรุงเทพฯ และปริมณฑล
                  - ได้รับประทานโล่รางวัลผู้บริหาร ครูอาจารย์ และนักเรียนดีเด่นในการรณรงค์ป้องกันโรคเอดส์ในสถานศึกษา ประจำปี 2549 จากพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ
                  - ได้รับคัดเลือกให้เป็นสถาบันการศึกษาที่มีวิธีปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ (Good Practice) ในด้านการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน จากสถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาร่วมกับสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ
                 - ได้รับรางวัลระดับดีเยี่ยม จากการประกวดนวัตกรรมทางการศึกษาด้านการจัดการเรียนการสอน จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1
                 - ได้รับรางวัลชนะเลิศในการประกวดดนตรีไทยประเภทวงอังกะลุง ในระดับชั้นมัธยามศึกษาทั่วประเทศ ในโครงการส่งเสริมการแสดงดนตรี และดนตรีนาฏศิลป์พื้นเมืองของนักเรียน 
                 - ได้รับรางวัลชนะเลิศประเภทวงเครื่องสายไทย และชนะเลิศอันดับ 2 ประเภทขับร้องในงานนิทรรศการวิชาการ ณ โรงเรียนอัสสัมชัญ สมุทราปราการ
                 - ได้รับรางวัลยอดเยี่ยมและสร้างสรรค์ถ้วยพระราชทานจากพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ในการประกวดภาพวาด "เรารักในหลวง" ณ ห้าง EKKO สุขุมวิท 63 
                - ได้รับโล่และเกียรติบัตรนักเรียนนำชื่อเสียงมาสู่ประเทศชาติด้านคุณธรรมและจริยธรรมจากนายกรัฐมนตรี
เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2549
               - ได้รับรางวัลชนะเลิศในการประกวดวาดภาพต้านยาเสพย์ติด จัดโดยสถานีตำรวจนครบาลยานนาวา
               - ได้รับรางวัล Best Thailand Champion ในการประกวดวาดภาพรายการ
2005 International Global Art Competition "Happy Family , Happy Nation"
               - รางวัลชนะเลิศ การประกวดเรียงความเรื่อง แม่ในหัวใจของลูก จากพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลีพระวรราชาทินัดดามาตุเนื่องในวันแม่แห่งชาติ
              - ได้รับยกย่องว่าเป็นเยาวชนที่มีความประพฤติดีงาม จัดโดยยุวพุทธสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ 

พ.ศ. 2550

                     - เข้าเฝ้าทูลเกล้าฯ ถวายเงินสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย จากการจัดเทศน์มหาชาติ เฉลิมพระเกียรติในวโรกาสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเจริญพระชนมพรรษาครบ 80 พรรษา
                     - ได้รับประทานโล่รางวัลผู้บริหาร ครูและนักเรียนดีเด่นในการรณรงค์ป้องกันโรคเอดส์ในสถานศึกษา ประจำปี 2550 จากพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีพระวรราชาทินัดดามาตุ
                     - นักเรียน ได้รับโล่พระราชทานรางวัลชนะเลิศจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีในการประกวดวาดภาพระดับเยาวชนหัวข้อ "ด้วยพระบารมีฟื้นฟูปฐพีไทย"
                     - นักเรียนได้รับเกียรติบัตรเยาวชนดีเด่น ประจำปี 2550 จาก ฯพณฯ พลเอกพิจิตร กุลละวณิชย์ องคมนตรี
                     - ได้รับการรับรองมาตรฐานจากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพสถานศึกษา(สมศ.)ในระดับดีมากทุกมาตรฐาน (14 มาตรฐาน)
                     - ผ่านการประเมินป้าย Clean Food Good Taste ตามโครงการพัฒนาและขยายเครือข่ายเยาวชนเพื่อตรวจประเมินสุขลักษณะและเฝ้าระวังความปลอดภัยด้านอาหารในสถานศึกษา (Young Inspector) จากกรุงเทพมหานครและกระทรวงสาธารณสุข
                    - ได้รับเกียรติบัตรเหรียญทองในการประกวดวงเครื่องสายเครื่องผสมคู่ขิมในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ช่วงชั้นที่ 3-4
                    - ร่วมลงนามข้อตกลงในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับโรงเรียนมัธยมสาธิตของมหาวิทยาลัยยูนาน นอร์มอล ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน
                    - ได้รับเลือกเป็นโรงเรียนคุณธรรมชั้นนำหรือวิถีพุทธต้นแบบของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา กรุงเทพมหานคร เขต 1
                    - รางวัลชนะเลิศกิจกรรมการสร้างจิตสำนึกการอนุรักษ์พลังงาน จัดโดยกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน
                    - ได้รับรางวัลชมเชยการประกวดโครงการอนุรักษ์พลังงานในโรงเรียนกับปตท. ประจำปี2550 ภายใต้แนวคิด "รณรงค์อนุรักษ์พลังงานเชื้อเพลิงและพัฒนาทดแทนจากโรงเรียนสู่ชุมชน"จัดโดย บริษัท ปตท.จำกัด(มหาชน)
                    - ได้รับรางวัลชมเชยอันดับที่ 1 ในการประกวดโครงการคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ "เยาวชนไทยทำดี ถวายในหลวง" จัดโดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากรุงเพมหานครเขต 1
                    - ได้รับคัดเลือกว่าวิธีปฏิบัติที่ดี (Best Practice) ในการเข้าร่วมโครงการแผนที่สุขภาพเพื่อเพิ่มพื้นที่ดี ลดพื้นที่เสี่ยงรอบโรงเรียน จัดโดยสมาคมผู้บำเพ็ญประโยชน์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์โดยการสนับสนุนของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ

พ.ศ. 2551

                    - เข้าเฝ้าทูลเกล้าฯ ถวายเงินสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย จากการจัดงานสืบสานพุทธศาสน์ เทศน์มหาชาติมงคลชีวิต ประจำปีการศึกษา 2551
                    - วงดนตรีไทยโรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย ได้รับรางวัลชนะเลิศ รับถ้วยรางวัลพระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จากการประกวดดนตรีไทยเฉลิมพระเกียรติ ครั้งที่ 10 ณ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
                    - วงดนตรีไทยโรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย ได้รับรางวัลพระราชทานรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ในการประกวดดนตรีไทยเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถชิงถ้วยพระราชทานที่มหาวิทยาลัยรังสิต
                    - ได้รับรางวัลมาตรฐานสถานศึกษาดีเด่นด้านพลังงาน ระดับ 5 ดาว พร้อมเงินสด 100,000 บาท จากการไฟฟ้านครหลวง  ตามโครงการคืนโลกสดใส ลดใช้พลังงาน ประจำปี 2551
                    - เป็นโรงเรียนคุณธรรมชั้นนำ ระดับคุณภาพดีมาก ของสำนักงานเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครเขต 1
                    - ลงนามในสัญญาความร่วมมือกับโรงเรียนในประเทศอินโดนีเซีย 2 โรงเรียน ในโครงการโรงเรียนพี่โรงเรียนน้องไทย-อินโดนีเซีย เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา แลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการศึกษาและวัฒนธรรม
                    - เขียนหนังสือบันทึกประสบการณ์ การส่งเสริมบทบาทการมีส่วนร่วมของพ่อ แม่ ผู้ปกครองในการพัฒนาผู้เรียน กรณีโรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัยซึ่งจัดพิมพ์และเผยแพร่โดยสำนักงานเลขาธิการการศึกษากระทรวงศึกษาธิการไปยังโรงเรียนและหน่วยงานทางการศึกษาต่างๆทั่วประเทศ
                    - ได้รับคัดเลือกโรงเรียนนำร่องโครงการทัศนศึกษาเสมือนจริงเพื่อการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ Audio Conference Thailand & Newzeland ซึ่งเป็นโครงการความร่วมมือระหว่างกระทรวงศึกษาธิการประเทศนิวซีแลนด์ กับสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีประเทศไทย
                    - ได้รับโรงเรียนนำร่องโครงการ เยาวชน ร่วมใจ ลดน้ำเสีย คืนน้ำใสให้เจ้าพระยา เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ และได้รับการสนับสนุนงบประมาณ โดยกรมควบคุมมลพิษกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐานและบริษัทบางจากปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)
                    - ได้รับคัดเลือกโรงเรียนนำร่องการจัดทำไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์(E-mail) ให้แก่นักเรียนระดับมัธยมศึกษาทั่วประเทศ ตามโครงการความร่วมมือระหว่างคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกระทรวงศึกษาธิการและมหาวิทยาลัยศรีปทุม

 

จัดทำโดย นางสาวชุติมา คีรีรัฐพิศาล ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6