แหล่งเรียนรู้ในโรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย | โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย Satri Sisuriyothai School

แหล่งเรียนรู้ในโรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย


รูปภาพของ webmaster

แหล่งเรียนรู้ในโรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย

 

 

       โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย ได้จัดทำแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัยในรูปแบบดิจิทัล โดยเริ่มในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2554 ทั้งนี้ครูพูนศักดิ์ สักกทัตติยกุล ได้มอบหมายให้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ทุกคนไปค้นคว้าของมูลมาแล้วจัดทำในรูปแบบของ blog คนละ 1 เรื่อง กำหนดแล้วเสร็จในวันที่ 20 กันยายน 2554

จุดประสงค์ของการจัดทำ

 • เพื่อรวบรวมแหล่งความรู้ภายในโรงเรียน สะดวกในการค้นหา
 • เพื่อเป็นแหล่งข้อมูลความรู้เป็นวิทยาทานสำหรับผู้สนใจ เช่น เยาวชน ผู้ปกครอง และประชาชนทั่วไป เป็นต้น
 • เพื่อให้นักเรียนได้ตระหนักและเห็นคุณค่าของสิ่งต่างๆที่อยู่รอบตัว ว่าสามารถเป็นแหล่งศึกษาหาความรู้ได้
 • เพื่อสะดวกในการจัดทำ แก้ไขข้อมูลให้ถูกต้อง ทันสมัย ตลอดเวลา 
 • เพื่อเป็นการประหยัดกระดาษ ลดค่าใช้จ่าย ลดมลพิษ อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
 • เพื่อให้เยาชนสามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และสังคมออนไลน์ ในทางที่ถูกต้อง เป็นประโยชน์ต่อตนเองและผู้อื่น

หลักเกณฑ์การจัดทำ

 • ต้องเป็นแหล่งเรียนรู้ที่อยู่ภายในโรงเรียนหรือรอบบริเวณโรงเรียนที่อยู่ห่างจากโรงเรียนไม่เกิน 50 เมตร
 • ลักษณะของแหล่งข้อมูล เช่น พืช สัตว์ สถานที่ มุมต่างๆ ห้องเรียน ผนังห้อง ศูนย์การเรียนรู้ ห้องปฏิบัติการ ร้านอาหาร เป็นต้น
 • มีความยาวของเนื้อหาที่เป็นข้อความไม่น้อยกว่า 50 บรรทัด
 • มีภาพประกอบที่ถ่ายด้วยตนเองพร้อมตกแต่งไม่น้อยกว่า 3-5 ภาพ
 • ถ้านำวีดิโอที่เกี่ยวข้อง อาจะถ่ายเอง หรือนำมาจากที่อื่นมาประกอบ ก็จะทำให้ข้อมูลที่นำเสนอมีความสมบูรณ์และน่าสนใจมากยิ่งขึ้น
 • ใช้เทคโนโลยี Google Map จับภาพของโรงเรียน แล้วบอกตำแหน่งที่อยู่ของแหล่งเรียนรู้ที่นำเสนอ พร้อมบอกอัตราส่วนของแผนที่ด้วย
 • ต้องอ้างอิงแหล่งที่มาของข้อมูล ภาพถ่าย อย่างถูกต้อง
 • ต้องมีข้อมูลจากการสอบถามบุคลากรภายในโรงเรียน เช่น ครู เพื่อนนักเรียน เจ้าหน้าที่ ร้านค้า หรือผู้ปกครอง เกี่ยวกับแหล่งข้อมูลที่จัดทำ
 • จัดทำในรูปแบบของสื่อดิจิทัล ลงในบล็อก โดยครูผู้สอนงิชาพื้นฐานในระดับม.6 ทุกกลุ่มสาระวิชา มีส่วนร่วมในการชี้แนะ ตรวจสอบ ให้ถูกต้องตามหลักวิชา

ประเภทแหล่งข้อมูล