อนุรักษ์พลังงาน โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย | โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย Satri Sisuriyothai School

อนุรักษ์พลังงาน โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย     "พลังงาน" เป็นปัจจัยหนึ่งที่ทำให้โลกปัจจุบันขับเคลื่อนไปข้างหน้า มนุษย์ค้นพบ แหล่งพลังงานมาเนิ่นนานแล้ว เช่น พลังงานเชื้อเพลิงซึ่งแปรรูปมาจากพลังงานธรรมชาติที่สะสมมานานนับศตวรรษ หรือปิโตรเลียม (น้ำมันดิบ) และเราได้ใช้พลังงานดังกล่าวมาผลักดันโลกให้พัฒนาก้าวไปข้างหน้าในทุก ๆ ด้านจนกระทั่ง วันหนึ่งที่ทุกคนเริ่มตระหนักว่า พลังงานที่แปรรูปจากธรรมชาติดังกล่าว (น้ำมันดิบ) กำลังจะหมดไป มนุษย์จำเป็นต้องหาหนทางอื่น ๆ ในการสร้างพลังงานทดแทน ก่อนที่ทุกอย่างจะสายเกินไป จากเหตุผลดังกล่าวทำให้
มนุษย์พยายามที่จะคิดค้น วิธีการต่างๆ เพื่อสร้างพลังงานทดแทน และในที่สุดมนุษย์ก็ได้ค้นพบว่าพลังงานบริสุทธิ์จากธรรมชาติ ไม่ว่าจะเป็น สายลม สายน้ำ แผ่นดินที่มีพลังงานความร้อนใต้พิภพ เช่น น้ำพุร้อนซึ่งสามารถใช้ความร้อนผลิต กระแสไฟฟ้าได้ แสงอาทิตย์สามารถนำมา สร้างสรรค์เป็นแหล่งพลังงานทดแทนได้ และในทางกลับกันเศษซากแห่งผลพวง อุตสาหกรรมและเกษตรกรรม ตลอดจนสิ่งปฏิกูลจากผลผลิตของมนุษย์และสัตว์ก็สามารถนำมาใช้เป็นแหล่งพลังงานทดแทนได้ ซึ่งจะช่วยดำรงรักษาแหล่งพลังงาน จากธรรมชาติไม่ให้ลด น้อยลงไปมากกว่านี้ และคงไว้ซึ่งสมดุลของโลกต่อไป