ห้องสมุดมีชีวิต โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย | โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย Satri Sisuriyothai School

ห้องสมุดมีชีวิต โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย


รูปภาพของ sss27149

                                               

 

         

               

           Laughing วิสัยทัศน์ Laughing

                ห้องสมุดโรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย เป็นแหล่งรวบรวมทรัพยากรสารสนเทศด้านการศึกษา พัฒนาระบบการให้บริการที่ทันสมัย ปลูกฝังนิสัยรักการอ่าน รู้เท่าทันวิทยาการ ร่วมสร้าง ความสัมพันธ์กับภาคีสี่ฝ่ายในการพัฒนาแหล่งเรียนรู้สู่มาตรฐานสากล 

           Laughing พันธกิจ Laughing

                 1. จัดหาทรัพยากรสารสนเทศให้ทันสมัย และตรงกับความต้องการผู้ใช้บริการ

                     2. พัฒนาระบบการให้บริการ ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

                     3. ส่งเสริมนิสัยรักการอ่านให้กับผู้เรียน ครู บุคลากรของโรงเรียนและชุมชน

                     4. สนับสนุนการเรียนการสอนเพื่อความเป็นเลิศทางวิชาการ

                     5. พัฒนาบรรยากาศในห้องสมุดให้เอื้อต่อการเรียนรู้สู่มาตรฐานสากล                

       Kiss  สิ่งพิมพ์น่ารู้ Kiss                       การจัดเก็บหนังสือ/สื่อต่างๆ 

       ไทยรัฐ            มติชน                      บริการของห้องสมุด  

      เดลินิวส์          แนวหน้า                  การสมัครสมาชิก                                   

      ผู้จัดการ          คม ชัด ลึก                 ระเบียบการยืมหนังสือ         

      บ้านเมือง         เดอะเนชั่น                มารยาทในการใช้ห้องสมุด

      สยามกีฬา        กุลสตรี                     พื้นที่ห้องสมุด

      ไทยโพสต์ โพสต์ทูเดย์                                                                               

     กรุงเทพธุรกิจ    ทีวี อิน ไซด์

   Laughing วันนี้ในอดีต

   Laughing สถาบันการศึกษา