การเปลี่ยนแปลงเว็บไซต์โรงเรียน | โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย Satri Sisuriyothai School

การเปลี่ยนแปลงเว็บไซต์โรงเรียน


รูปภาพของ webmaster

        เนื่องจากเดิมเว็บไซต์โรงเรียนมีโดเมนเนมว่า www.suriyothai.net ตั้งแต่วันที่ 15 มิถุนายน 2543 โดยเป็นลักษณะเว็บ 1.0 เพื่อให้สามารถเป็นไปตามหลักสากล จึงได้เปลี่ยนโดเมนเนมใหม่เป็น www.suriyothai.ac.th และใช้ระบบบริหารจัดการข้อมูล (CMS : Content Management Sysytem) Drupal ซึ่งเป็นฟรีแวร์ ทำให้เว็บไซต์โรงเรียนสามารถตอบสนองการจัดการเรียนรู้ได้เป็นอย่างดี เพราะเป็นเว็บ 2.0

         ดังนั้น ตั้งแต่วันที่ 9 มิถุนายนเป็นต้นมาได้เริ่มจัดการเปลี่ยนแปลง ลง Drupal จัดรูปแบบต่างๆ นำข้อมูลเก่าทั้งหมดที่เป็นผลงานของครูและนักเรียนมาปรับปรุง หรือจัดทำใหม่ ซึ่งอาจเกิดปัญหาในการใช้ในช่วงนี้ได้ เช่น

 • เนื้อหาความรู้ในรูปแบบเว็บเพจซึ่งครูและนักเรียนโรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย ช่วยกันสร้างตั้งแต่ปี 2543 เป็นต้นมา รวมแล้วกว่า 3,000 เรื่อง มากกว่า 200,000 หน้า ได้จัดเก็บไว้ที่คลังข้อมูล http://www.suriyothai.ac.th/library/index.html สามารถเข้าไปใช้งานได้
  ปัญหาที่อาจเกิดขึ้น การเชื่อมโยงข้อมูลอาจผิดพลาด การใช้ Character Set เป็น UTF-8 อาจอาจข้อมูลผิดเพี้ยน
 • บทเรียน ดูได้ที่ คลังบทเรียน http://www.suriyothai.ac.th/lesson
 • Blog ซึ่งส่วนใหญ่ใช้สำหรับส่งการบ้านของนักเรียน ดูได้ที่ บล็อก http://www.suriyothai.ac.th/blog
 • กระดานข่าว ใช้สำหรับแจ้งข่าวสาร และแจ้งการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ดูได้ที่ กระดานข่าว  http://www.suriyothai.ac.th/forum
 • ผู้ที่สามารถเขียน-ลบข้อมูล Upload ข้อมูล ได้เฉพาะสมาชิกเท่านั้น และผู้ที่จะเป็นสมาชิกได้ คือ ครูและนักเรียนโรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัยเท่านั้น
  ครู สามารถใส่ข้อมูลได้ทุกอย่าง คือ Blog บทเรียน ข้อมูลโรงเรียน ข้อมูลบุคลากร กระดานข่าว และการแสดงความคิดเห็น
  นักเรียน สามารถใส่ข้อมูลได้เฉพาะ Blog กระดานข่าว และการแสดงความคิดเห็น

 

ครูพูนศักดิ์ สักกทัตติยกุล
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ 06/08/2552