9 ทศวรรษ สตรีศรีสุริโยทัย | โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย Satri Sisuriyothai School

9 ทศวรรษ สตรีศรีสุริโยทัย


webmaster's picture

9 ทศวรรษ สตรีศรีสุริโยทัย

 • วันที่ 1 สิงหาคม 2465

โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัยเดิมชื่อ โรงเรียนสตรีวัดสุทธิวราราม ตั้งอยู่ในบริเวณเดียวกับโรงเรียนวัดสุทธิวราราม ในปัจจุบัน เริ่มก่อตั้งเมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2465 เปิดสอนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 จนถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โดยมี คุณหญิงธนภารพิสิษฐ์ ( แส มิลินทสูตร ) เป็นครูใหญ่คนแรกจนถึงปี พ.ศ. 2470 จึงได้ลาออกจากราชการ กระทรวงธรรมการจึงได้แต่งตั้ง รองอำมาตย์ตรีแจ้ จุณณะปิยะ ( เจตน์ จุณณะปิยะ ) รักษาการในตำแหน่งครูใหญ่แทน

 • วันที่ 17 พฤษภาคม 2474

          เนื่องจากจำนวนนักเรียนที่เพิ่มมากขึ้นทุกปี กระทรวงธรรมการได้ซื้อตึกของอนามัยหนึ่งหลัง และสร้างอาคารให้ใหม่อีกหนึ่งหลัง เป็นอาคารไม้สามชั้น ในตรอกตายาย ซึ่งเป็นสถานที่ตั้งโรงเรียนในปัจจุบัน (ซอยดอนกุศล) ในที่ดินของกรมรักษาที่หลวง (กรมธนารักษ์ปัจจุบัน) โฉนดเลขที่ 672 เนื้อที่ทั้งแปลง 13 ไร่ 2 งาน 92 ตารางวา และย้ายไปเรียน ในอาคารหลังดังกล่าวเมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2474 แล้วเปลี่ยนชื่อเป็น โรงเรียนสตรีบ้านทวาย มีคุณหญิงประยงคุ์ ถ่องดิกิจฉการ เป็นครูใหญ่ รับนักเรียนทั้งหญิงและชาย  

 • พ.ศ. 2482

ในปี พ.ศ. 2482   กระทรวงธรรมการได้ประกาศแยกโรงเรียนสตรีบ้านทวายออกเป็น 2 โรงเรียน คือ 
1. โรงเรียนสตรีบ้านทวาย สังกัดกองโรงเรียนรัฐบาล กรมสามัญศึกษาในเนื้อที่ 4 ไร่ 3 งาน 48 ตารางวา มี นางสาวกรองแก้ว วณิกนันทน์ (คุณหญิงกรองแก้ว ปทุมานนท์) เป็นครูใหญ่ เปิดสอนแผนกสามัญศึกษา เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2482 ( ต่อมาพระยาประมวลวิชาพูล อธิบดีกรมสามัญศึกษา ได้เปลี่ยนชื่อโรงเรียนสตรีบ้านทวาย เป็นโรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย เพื่อให้ถูกต้องตามรัฐนิยม โดยพระยาอุปกิตศิลปสารเป็นผู้บัญญัติชื่อโรงเรียน)
2. โรงเรียนการช่างสตรีพระนครใต้ สังกัดกรมอาชีวศึกษามี คุณหญิงประยงคุ์ ถ่องดิกิจฉการ เป็นครูใหญ่ เปิดสอนแผนกอาชีวศึกษา

 • วันที่ 8 กันยายน 2487

ในระหว่างสงครามโลกครั้งที่ 2 เมื่อกองทัพญี่ปุ่นเข้าสู่ประเทศไทย ได้ขออนุญาตนำทหาร เข้าพักในโรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย    กระทรวงศึกษาธิการ จึงสั่งให้โรงเรียน ไปเปิดสอนที่โรงเรียนประชาบาล บริษัทเกลือไทยจำกัด อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม ในวันที่ 8 กันยายน 2487 รับนักเรียนทั้งประจำ และไปกลับ เมื่อสงครามสงบลงจึงให้กลับมาสอนที่เดิม แต่เนื่องจากมีกองทหารฮอลันดา เข้ามาพักแทนทหารญี่ปุ่น โรงเรียนต้องขอยืมโรงเรียนเทศบาล วัดยานนาวา เป็นสถานที่เรียนชั่วคราว ในระหว่างที่โรงเรียนได้ติดต่อ สถานทูตฮอลันดา เพื่อขอให้เคลื่อนย้ายกองทัพ ออกจากบริเวณโรงเรียน

 • วันที่ 15 พฤษจิกายน พ.ศ. 2485

ต่อมาพระยาประมวลวิชาพูล อธิบดีกรมสามัญศึกษา ได้เปลี่ยนชื่อเป็น โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย   เพื่อให้ถูกต้องตามรัฐนิยม เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2485  จึงถึอว่าวันนี้เป็นวันเกิดของโรงเรียน

 • พ.ศ. 2491

พ.ศ. 2491 กระทรวงศึกษาธิการอนุมัติให้ผู้บริหารเป็นตำแหน่ง “ อาจารย์ใหญ่ ” โดยมีคุณหญิงกรองทอง สุรัสวดี เป็นอาจารย์ใหญ่

 • พ.ศ. 2501

สร้างอาคารเรียน 3 ชั้นแบบพิเศษ ชื่อ “อาคารประยงค์  ถ่องดิกิจฉการ ”

 • พ.ศ. 2512

พ.ศ. 2512 สร้างอาคารเรียนชื่อ  “อาคารกรองแก้ว ปทุมานนท์ ”

 • พ.ศ. 2515

ในปี 2515 ได้รับการยกฐานะเป็นโรงเรียนชั้นพิเศษ และแต่งตั้งให้ นางญาณี บุณยินทุ เป็นผู้อำนวยการโรงเรียนชั้นพิเศษ

 • พ.ศ. 2517

พ.ศ. 2517  สร้างอาคารเรียน 5 ชั้น แบบพิเศษ ชื่อ “อาคารกรองทอง สุรัสวดี”

 • พ.ศ. 2519

พ.ศ. 2519 สร้างอาคารเรียน 5 ชั้น แบบพิเศษ ชื่อ “อาคารญาณี บุณยินทุ”

 • พ.ศ. 2525

พ.ศ. 2525 สร้างอาคารโรงฝึกงานเป็นอาคารเรียน 4 ชั้น รูป ตัว L และได้รับคัดเลือกจากกรมสามัญศึกษาเป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาดีเด่นประเภทโรงเรียนขนาดกลาง

 • พ.ศ. 2528

พ.ศ. 2528 ได้รับคัดเลือกจากกรมสามัญศึกษา เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาดีเด่น ประเภทโรงเรียนขนาดใหญ่ 

 • พ.ศ. 2532

พ.ศ. 2532  สร้างพระสุริโยทัยราชานุสาวรีย์ โดยพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จมาเป็นองค์ประธาน เททองหล่อพระรูปพระสุริโยทัย

 • พ.ศ. 2534

พ.ศ. 2534 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิด พระสุริโยทัยราชานุสาวรีย์

 • พ.ศ. 2540

พ.ศ. 2540 พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จมาทรงวางศิลาฤกษ์ อาคารเรียน 7 ชั้น แบบพิเศษ มีชั้นใต้ดิน 1 ชั้น

 • พ.ศ. 2541

การก่อสร้างได้หยุดไปกว่า 2 ปี เนื่องจากประเทศไทยประสบภาวะทางเศรษฐกิจ บริษัทผู้รับเหมาล้มละลาย

 • พ.ศ. 2544

 

พ.ศ. 2544 อาคารเรียน 3 ชั้นแบบพิเศษ ชื่อ “อาคารประยงค์  ถ่องดิกิจฉการ ” ได้ทำการรื้อถอนออก

พ.ศ. 2544 อาคารเรียน 7 ชั้น แบบพิเศษ มีชั้นใต้ดิน 1 ชั้น ได้ก่อสร้างเสร็จ และได้เริ่มใช้ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2544

ข้อมูลต่อจากนี้ อ่านได้ที่ ผลงานและความก้าวหน้าของโรงเรียน

ผู้จัดทำ : ครูพูนศักดิ์ สักกทัตติยกุล