แบบทดสอบเรื่องแสงและอวกาศ


รูปภาพของ poonsak

แบบทดสอบเรื่องแสงและอวกาศ
โดยนางสาวมลฤทัย  ชนะโภคากุล โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย

นำเสนอครั้งแรกเมื่อ 3 กุมภาพันธ์ 2547 ที่
http://www.thaigoodview.com/library/studentshow/st2546/4-4/no31/test01/index.html

1. ตัวกลางชนิดใดที่แสงสามารถเดินทางผ่านได้ดีที่สุด

ก.  กระดาษแก้วสี
ข.  กระดาษลอกลาย
ค.  กระจกเงา
ง.  กระจกฝ้า

ศึกษาข้อมูลทั้งหมด คลิกที่นี่
จำนวนผู้ใช้งานถึงปัจจุบัน

สร้างโดย: 
ครูพูนศักดิ์ สักกทัตติยกุล โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย กรุงเทพมหานคร