แบบทดสอบเรื่องสารเคมีและพลังงานไฟฟ้า


รูปภาพของ poonsak

แบบทดสอบเรื่องสารเคมีและพลังงานไฟฟ้า
โดยนางสาวจิดาภา พงษ์ศิริ โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย

นำเสนอครั้งแรกเมื่อ 29 มกราคม 2547 ที่
http://www.thaigoodview.com/library/studentshow/st2546/4-4/no29/test01/index.html

1. ถ้าใช้ประโยชน์ของสารเคมีเป็นเกณฑ์ในการจำแนกข้อใดไม่ถูกต้อง

ก. ผงซักฟอก  สบู่
ข. น้ำส้มสายชู น้ำปลา
ค. ยาฆ่าแมลง  สารกันบูด
ง. แอลกอฮอล์  ทิงเจอร์ไอโอดีน

ศึกษาข้อมูลทั้งหมด คลิกที่นี่
จำนวนผู้ใช้งานถึงปัจจุบัน

สร้างโดย: 
ครูพูนศักดิ์ สักกทัตติยกุล โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย กรุงเทพมหานคร