ความหลากหลายทางชีวภาพ ช่วงชั้นที่ 4


รูปภาพของ poonsak

ความหลากหลายทางชีวภาพ ช่วงชั้นที่ 4
ของนางสาวจุฑามาศ สมทา นางสาวเอมอร พุ่มศิริอุดม
นางสาวรุ่งรัตน์ จึงเกียรติขจร นางสาววนิดา อักษรพิมพ์ และนางสาวกุลวดี แต่งเติมวงศ์
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย

นำเสนอครั้งแรกเมื่อ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2547 ที่
http://www.thaigoodview.com/library/studentshow/2547/5-6/no37-40-41-42-43/sec01/sec01p01.html

img6.gif

  ความหลากหลายทางชีวภาพ คืออะไร

ปัจจัยใดมีผลต่อความหลากหลายทางชีวภาพ

สปีชีส์ใหม่เกิดขึ้นได้เมื่อใด

ความหลากหลายทางชีวภาพมีประโยชน์หรือโทษ

จะอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพได้อย่างไร

ศึกษาข้อมูลทั้งหมด คลิกที่นี่

ผู้เข้าใช้งานถึงปัจจุบัน

สร้างโดย: 
ครูพูนศักดิ์ สักกทัตติยกุล โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย กรุงเทพมหานคร 10120