135-137


รูปภาพของ sss27458

ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ

ว่าด้วยการลงโทษนักเรียนและนักศึกษา

พ.ศ. 2548

********************

         อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 6 และมาตรา 65 แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ จึงวางระเบียบว่าด้วยการลงโทษนักเรียนและนักศึกษาไว้ดังต่อไปนี้

          ข้อ 1  ระเบียบนี้เรียกว่า "ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการลงโทษนักเรียนและนักศึกษา พ.ศ. 2548"

          ข้อ 2  ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

          ข้อ 3  ให้ยกเลิกระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการลงโทษนักเรียนหรือนักศคกษา พ.ศ. 2543

          ข้อ 4  ในระเบียบนี้ิ

                   "ผู้บริหารโรงเรียนหรือสถานศึกษา" หมายความว่า ครูใหญ่ อาจารย์ใหญ่ ผู้อำนวยการ อธิการบดี หรือหัวหน้าของโรงเรียนหรือสถานศึกษาหรือตำแหน่งที่เรียกชื่ออย่างอื่นของโรงเรียนหรือสถานศึกษานั้น

                   "การกระทำความผิด" หมายความว่า การที่นักเรียนหรือนักศึกษาประพฤติฝ่าฝืนระเบียบข้อบังคับของสถานศึกษา หรือของกระทรวงศึกษาธิการ หรือกฎกระทรวงว่าด้วยความประพฤติของนักเรียนและนักศึกษา

                   "การลงโทษ" หมายความว่า การลงโทษนักเรียนหรือนักศึกษาที่กระทำความผิดโดยมีความมุ่งหมายเพื่อการอบรมสั่งสอน

          ข้อ 5  โทษที่จะลงโทษแก่นักเรียนหรือนักศึกษาที่กระทำความผิด มี 4 สถาน ดังนี้

                   (1) ว่ากล่าวตักเตือน

                   (2) ทำทัณฑ์บน

                   (3) ตัดคะแนนความประพฤติ

                   (4) ทำกิจกรรมเพื่อให้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม

          ข้อ 6 ห้ามลงโทษนักเรียนหรือนักศึกษาด้วยวิธีรุนแรง หรือแบบกลั่นแกล้ง หรือลงโทษด้วยความโกรธ หรือความพยาบาท โดยให้คำนึงถึงอายุของนักเรียนหรือนักศึกษา และความร้ายแรงของพฤติการณ์ประกอบการลงโทษด้วย

          การลงโทษนักเรียนหรือนักศึกษาให้เป็นไปเพื่อเจตนาที่จะแก้นิสัยและความประพฤติไม่ดีของนักเรียนหรือนักศึกษาให้รู้สำนึกในความผิด และกลับประพฤติตนในทางที่ดีต่อไป

          ให้ผู้บริหารโรงเรียนหรือสถานศึกษา หรือผู้ที่บริหารโรงเรียนหรือสถานศึกษามอบหมายเป็นผู้มีอำนาจในการลงโทษนักเรียน นักศึกษา

          ข้อ 7  การว่ากล่าวตักเตือนใช้ในกรณีรักเรียนหรือนักศึกษากระทำความผิดไม่ร้ายแรง

          ข้อ 8  การทำทัณฑ์บนใช้ในกรณีนักเรียนหรือนักศึกษาที่ประพฤติตนไม่เหมาะสมกับสภาพนักเรียนหรือนักศึกษา ตามกฎกระทรวงว่าด้วยความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา หรือกรณีทำให้เสื่อมเสียชื่อเสียงและเกียรติยศของสถานศึกษา หรือฝ่าฝืนระเบียบของสถานศึกษา หรือได้รับโทษว่ากล่าวตักเตือนแล้ว แต่ยังไม่เข็ดหลาบ

          การทำทัณฑ์บนให้ทำเป็นหนังสือ และเชิญบิดามารดาหรือผู้ปกครองมาบันทึกรับทราบความผิดและรับรองการทำทัณฑ์บนไว้ด้วย

          ข้อ 9  การตัดคะแนนความประพฤติ ให้เป็นไปตามระเบียบปฏิบัติว่าด้วยการตัดคะแนนความประพฤตินักเรียนและนักศึกษาของแต่ละสถานศึกษากำหนด และให้ทำบันทึกข้อมูลไว้เป็นหลักฐาน

          ข้อ 10  ทำกิจกรรมเืพื่อให้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ใช้ในกรณีที่นักเรียนและนักศึกษากระทำความผิดที่สมควรต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรม

          การจัดกิจกรรมให้เป็นไปตามแนวทางที่กระทรวงศึกษาธิการกำหนด

          ข้อ 11  ให้ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ รักษาการให้เป็นไปตามระเบียบนี้และให้มีอำนาจตีความและวินิจฉันปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบนี้

ประกาศ ณ วันที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2548

(นายอดิศัย  โพธารามิก)

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

 

 

 

 ตัวอย่างใบลา

เขียนที่.....................................................

วันที่...........เดือน...............................พ.ศ................

เรื่อง     ขออนุญาต (ลากิจ, ลาป่วย)...........................................................................................

เรียน     ครูประจำชั้น ม.............../................

           เนื่องด้วยดิฉัน(ด.ญ., น.ส.)...........................................................นักเรียนชั้น ม.............../...............

มีกิจธุระ............................................................................................................................................

ป่วยเป็น...........................................................................................................................................

ไม่สามารถมาเรียนได้ จึงขอลาหยุดเรียนตั้งแต่วันที่.............เดือน.....................พ.ศ..................

ถึงวันที่...............เดือน..............................พ.ศ.................. มีกำหนดเวลา............วัน

และจะกลับมาเรียนในวันที่.............เดือน...............................พ.ศ............

           จึงเรียนมาเพื่อขออนุญาต (ลากิจ, ลาป่วย)........................ เป็นเวลา.............วัน

    ด้วยความเคารพอย่างสูง                              

ลงชื่อ......................................                       

(.........................................)                    

คำรับรองของผู้ปกครอง

ขอรับรองว่า ด.ญ., น.ส.....................................................(มีกิจธุระ, ป่วย)....................................และต้อง

หยุดเรียนเป็นเวลา..........................................................วัน จริง

ลงชื่อ......................................                       

(.........................................)                    

ผู้ปกครอง                                   

เรียน     รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน

           เพื่อกรุณาทราบ

ลงชื่อ......................................                       

(.........................................)                    

ครูประจำชั้นระดับชั้นม........./...........                    

วันที่.........เดือน...................พ.ศ...........               

พิมพ์โดย: น.ส.จิตรเลขา กู้ตระกูลเจริญ ม.6/5 เลขที่ 23