คณะกรรมการนักเรียน


รูปภาพของ webmaster

 

 

    

ระเบียบโรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย
ว่าด้วยการจัดตั้งคณะกรรมการนักเรียน
พุทธศักราช 2552
 

           ด้วยโรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย เห็นสมควรปรับปรุงระเบียบว่าด้วยคณะกรรมการนักเรียน

 

ยังมีต่อ อยู่ระหว่งาการจัดทำ