ครูพิเศษครูพิเศษ 

  • ดร. พระมหาถวิล จารุเตโร สอนวิชาพระพุทธศาสนา
  • พระมหาสำเริง สมจิตฺโต สอนวิชาพระพุทธศาสนา
  • พระสุกะพงษ์ จิตติวํโส สอนวิชาพระพุทธศาสนา
  • พระมหาอดิศักดิ์ สอนวิชาพระพุทธศาสนา
  • นายสวิต ทับทิมศรี สอนวิชาดนตรีไทย
  • นายทริเปอลง สอนวิชาภาษาฝรั่งเศส
  • Mr.Tanakrit(Chis) Boonyapanasarn ผู้ประสานงานหลักสูตรทางเลือก
  • Mr.Giri Charies สอนวิชาภาษาอังกฤษ
  • นางสาวจิรวดี แก้วมี สอนวิชาคณิตศาสตร์
  • นางสาวเสาวณีย์ รักษ์เชียรมงคล เจ้าหน้าที่กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน