ข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัยวิชา คณิตศาสตร์ มีนาคม พ.ศ. 2542


รูปภาพของ poonsak

ข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัยวิชา คณิตศาสตร์  มีนาคม  พ.ศ. 2542
โดยนางสาวศริญญา วงษ์สนิท โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย


นำเสนอครั้งแรกเมื่อ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2543  ที่
http://www.thaigoodview.com/library/exam/math1/2542/march/index.html

23. เมื่อสร้างตารางแจกแจงความถี่ของคะแนนของนักเรียน 36 คน โดยใช้ความกว้างของแต่ละอันตรภาคชั้นเป็น 10

      แล้วปรากฏว่ามัธยฐานของคะแนนทั้งหมดอยู่ในช่วง 50 - 59 ถ้ามีนักเรียนที่สอบได้คะแนนต่ำกว่า 49.5 คะแนน อยู่

      จำนวน 12 คน และมีนักเรียนได้คะแนนต่ำกว่า 59.5 อยู่จำนวน 20 คน แล้วมัธยฐานของคะแนนการสอบครั้งนี้มีค่า

        เท่ากับเท่าใด


                 ก.        53                                                  ข.        54                      

                 ค.        56                                                  ง.        57    


ศึกษาข้อมูลทั้งหมด คลิกที่นี่
จำนวนผู้ใช้งานถึงปัจจุบัน

สร้างโดย: 
ครูพูนศักดิ์ สักกทัตติยกุล โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย กรุงเทพมหานคร