ข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัยวิชา คณิตศาสตร์ พ.ศ. 2536


รูปภาพของ poonsak

ข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัยวิชา คณิตศาสตร์ พ.ศ. 2536
โดยนางสาวอรนุช ฉัตรมาลีรัตน์ โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย

นำเสนอครั้งแรกเมื่อ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2543 ที่
http://www.thaigoodview.com/library/exam/math1/2536/index.html

 

7. ให้ R คือ เซตของจำนวนจริง กำหนดให้ พิจารณาข้อความต่อไปนี้

ก. ถ้า a และ b เป็นสมาชิกของ A แล้ว เป็นสมาชิกของ A
ข. ถ้า กำหนดโดย แล้วเรนจ์ของ f คือ

ข้อใดต่อไปนี้ถูกต้อง

1. ก. ผิด ข.ผิด
2. ก. ผิด ข. ถูก
3. ก. ถูก ข. ถูก
4. ก. ถูก ข. ผิด

 

ศึกษาข้อมูลทั้งหมด คลิกที่นี่
จำนวนผู้ใช้งานถึงปัจจุบัน

สร้างโดย: 
ครูพูนศักดิ์ สักกทัตติยกุล โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย กรุงเทพมหานคร