บุคลากรกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ                                                        บุคลากรกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ   

 


นางวไลลักษณ์ ดิษพึ่ง
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

 


 

 

นางณัฏฐกัญญา เดชชนาพรสิทธิ์ นายคธาวุธ ทั่งจันทร์ นายศิริชัย อาษามั่น 

     

นางสาวตรีชฎา ไชยโพธิ์ นายอิสรชน ประทุมวัน  นายฐิติกิติ์   ศิริชานนท์
 

   
 นายเกียงไกร  ตาลทอง