บุคลากรกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ                                                        บุคลากรกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ   

 


นางวไลลักษณ์ ดิษพึ่ง
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ


 


 

นางณัฏฐกัญญา เดชชนาพรสิทธิ์ นายคธาวุธ ทั่งจันทร์  
 
นางสาวตรีชฎา ไชยโพธิ์ นายอิสรชน ประทุมวัน