การประมูลผู้ประกอบการร้านค้าสวัสดิการโรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย2562