ประกาศโรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย เรื่อง รับสมัครผู้ประกอบการร้านอาหารในโรงเรียน ปีการศึกษา 2562


รูปภาพของ webmaster
ประกาศโรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย 
เรื่อง รับสมัครผู้ประกอบการร้านอาหารในโรงเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๒
------------------
ด้วยโรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒ มีความประสงค์รับสมัครผู้ประกอบการร้านค้าภายนอกเข้ามาจาหน่ายอาหารภายในสถานศึกษา ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๒ จานวน ๑๐ ร้านเพื่อจาหน่ายอาหารแก่นักเรียน ครูและบุคลากร บริเวณพื้นที่โรงอาหารของโรงเรียน โดยให้มีอาหารบริการจัดจาหน่ายในราคาเป็นธรรม มีความสะอาดถูกสุขลักษณะและเป็นไปไปตามระเบียบกฎเกณฑ์ของทางราชการและทางสถานศึกษา
วันรับสมัคร วันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ - ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๒