พิธีบวงสรวงสมเด็จพระสุริโยทัยในโอกาสคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระสุริโยทัย วันศุกร์ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562


รูปภาพของ webmaster
 
พิธีบวงสรวงสมเด็จพระสุริโยทัยในโอกาสคล้ายวันสวรรคต
ณ  พระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระสุริโยทัย  โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย
วันศุกร์ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562
ในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคตของสมเด็จพระสุริโยทัย พระมหาวีรกษัตรีย์ ผู้ทรงสละพระชนม์ชีพเพื่อปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์และชาติไทย นับเป็นวีรกรรมที่กล้าหาญยิ่ง ได้เวียนมาบรรจบครบอีกวาระหนึ่งในวันที่ 3 กุมภาพันธ์ ทางโรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัยได้กำหนดจัดพิธีบวงสรวง ในวันศุกร์ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 7:00 น. ณ พระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระสุริโยทัย เพื่อให้นักเรียน ข้าราชการครู บุคลากร โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย องค์กรที่มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาและชุมชนได้ถวายความกตัญญู ปลูกจิตสำนึก ในความกล้าหาญ เสียสละ สมานสามัคคี 
หมายเหตุ 

ตามที่โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย กำหนดจัดพิธีบวงสรวงสมเด็จพระสุริโยทัย ในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 แต่เนื่องจากโรงเรียนประกาศหยุดเรียนเป็นเวลา 2 วัน คือวันที่ 31 ม.ค. และ 1 ก.พ. ตามประกาศของกระทรวงศึกษาธิการ นั้น 

ในการนี้ โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัยจึงขอเรียนเชิญท่านร่วมพิธีบวงสรวงและถวายสักการะสมเด็จพระสุริโยทัย  ณ พระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระสุริโยทัย  ในวันศุกร์ที่  8 กุมภาพันธ์  2562 เวลา 07.00 น.