การลงนามความร่วมมือลดก๊าซเรือนกระจกระหว่างโรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัยกับชุมชนศรีสุริโยทัย


รูปภาพของ webmaster
การลงนามความร่วมมือลดก๊าซเรือนกระจกระหว่างโรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัยกับชุมชนศรีสุริโยทัย
วันที่ ๗ เมษายน ๒๕๖๑
เวลา ๑๔.๓๐ น. ณ  บริเวณชุมชนศรีสุริโยทัย