ทอดผ้าป่าการศึกษา 2559


รูปภาพของ webmaster
กำหนดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๕๘ และงานทอดผ้าป่าการศึกษา
สมาคมผู้ปกครองและครูสตรีศรีสุริโยทัย
วันอาทิตย์ที่  ๑๘ กันยายน   ๒๕๕๙
ณ  ชั้น ๗  อาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระสุริโยทัย
*****************************************
๐๘.๓๐ น. - ลงทะเบียน
๐๙.๐๐ น. - ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัยกล่าวต้อนรับ
- นายกสมาคม กล่าวเปิดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๕๘
ระเบียบวาระที่ ๑ - เรื่องแจ้งจากนายกสมาคม
ระเบียบวาระที่ ๒ - รับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๕๘
ระเบียบวาระที่ ๓ - แถลงผลงานและกิจกรรมของสมาคมในรอบปี ๒๕๕๘
  (กันยายน ๒๕๕๘ – สิงหาคม ๒๕๕๙)
ระเบียบวาระที่ ๔ - เหรัญญิกแถลงรายรับ – รายจ่ายและงบดุลของสมาคม
- รายงานของผู้ตรวจสอบบัญชี
- งบดุลของสมาคม
ระเบียบวาระที่ ๕ - เสนอชื่อผู้ตรวจสอบบัญชีของสมาคม
ระเบียบวาระที่ ๖ - สมาชิกซักถามและเสนอข้อคิดเห็น
ระเบียบวาระที่ ๗ - พิธีทอดผ้าป่าการศึกษา ถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์ ๑ รูป
- เชิญรับประทานอาหารกลางวัน
********************************************
หมายเหตุ :   - คณะครูใส่เสื้อยืดสีม่วง
- คณะกรรมการสมาคมผู้ปกครองและครูสตรีศรีสุริโยทัยใส่เสื้อยืดสีม่วงและสูทสมาคม