จำนวนบุคลากรจำแนกตามจำแนกตาม ฝ่าย/งาน/กลุ่มสาระฯ 2554-2558


จำนวนบุคลากรจำแนกตามจำแนกตาม  ฝ่าย/งาน/กลุ่มสาระฯ 2554-2558

หน่วยงาน

2554

2555

2556

2557

2558

2558

 

ครู

ครูจ้าง

ครู

ครูจ้าง

ครู

ครูจ้าง

ครู

ครูจ้าง

ครู

ครูจ้าง

รวม

ฝ่ายบริหาร

5

-

5

-

5

-

5

5

5

-

5

กลุ่มสาระภาษาไทย

10

3

8

2

9

2

10

2

8

1

9

กลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ

6

3

6

3

6

7

7

1

7

1

8

กลุ่มสาระสุขศึกษาฯ

6

-

5

1

6

-

6

-

6

-

6

กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ

15

12

16

14

16

13

14

12

13

13

26

กลุ่มสาระคณิตศาสตร์

11

3

13

1

12

3

12

2

14

1

15

กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์

12

2

11

3

13

2

13

2

12

2

14

กลุ่มสาระศิลปะ

2

5

3

4

3

4

3

3

3

2

5

กลุ่มสาระการงานอาชีพฯ

14

2

13

2

13

1

13

1

12

1

13

งานแนะแนว

2

-

2

-

2

1

2

-

2

-

2

งานพยาบาล

1

-

1

-

-

1

-

1

-

1

1

รวม

84

30

83

30

85

34

85

29

82

22

104

รวมทั้งหมด

114

113

119

114

104