บุคลากรกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์บุคคลากรกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์


   
นางพรรณนภา กำบัง
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้


 


นางสาวจุฑารัตน์ จริงธนสาร


 นางสาวพรทิพย์ เสริมพงษ์พันธ์


นางสาวยุพา สำเลิศรัมย์

นางสาวพรพิมล ค่อมสืงห์ นางสาวพรเพ็ญ อนันตจารุตระกูล นางสาวศิรินภา คำหล้าทราย
         นายสมบัติ เอกเชี่ยวชาญ          นายจตุรงค์ สุวรรณแสง              นายสิทธิเดช ชมจันทร์ 
               
 นางสาวพรรทิภาภรณ์  วงษ์ระวัง นายพัชรพล โศกลือชา นางสาวสุพัตรา อนันตวุฒิ
 
นายปัญญา รุ่งชัยวงศ์ นางสาววิมลสิริ แจ้อุบล