ห้องแนะแนวนี้ที่คุ้นเคย


ตั้งแต่ก้าวแรกที่เข้ามาในโรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย สถานที่ที่น้่าประทับใจนั้นมีอยู่มากมายนักแต่ถ้าพูดถึงที่สุดก็คือ ห้องแนะแนว ห้องตรงชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ เพราะเป็นสถานที่ที่ให้ความรู้สึกไ้ด้หลากหลาย เช่น ความเป็นกันเองของครูอาจารย์ การให้ความรู้จากการแนะนำทางด้านการศึกษา การเรียนต่อในสถานที่อื่นๆ และยังเป็นที่นั่งเล่นในบางทีได้ด้วย :)