กำหนดการ พิธีบวงสรวงสมเด็จพระสุริโยทัยในโอกาสคล้ายวันสวรรคต วันจันทร์ที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗


รูปภาพของ webmaster
กำหนดการ
พิธีบวงสรวงสมเด็จพระสุริโยทัยในโอกาสคล้ายวันสวรรคต
ณ  พระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระสุริโยทัย  โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย
วันจันทร์ที่  ๓  กุมภาพันธ์  ๒๕๕๗

เวลา ๐๗.๐๐ น. ฝ่ายบริหารสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำโรงเรียน
๐๗.๑๕ น. ถวายภัตตาหารเช้าแด่พระสงฆ์ ๑๐ รูป  ณ  ห้องเกียรติยศ
๐๗.๓๐ น. นักเรียนเข้าแถวเคารพธงชาติ  สวดมนต์  และปฏิญาณตน
คณะครูและผู้ร่วมงานพร้อมกัน ณ พระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระสุริโยทัย
พิธีสงฆ์
เวลา ๐๘.๐๐ น. ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัยจุดธูป เทียนบูชาพระรัตนตรัย (ดนตรีไทยบรรเลง
เพลงสาธุการ) พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ 
ฝ่ายบริหารและผู้แทนองค์กรถวายสังฆทานและจตุปัจจัยไทยธรรม 
พิธีบวงสรวงสมเด็จพระสุริโยทัย
เวลา    ๐๘.๓๐ น. ฝ่ายบริหารและผู้แทนองค์กรยืนพร้อมกันภายในบริเวณราชวัตร ด้านหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์
 • ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย จุดธูป เทียนเครื่องทองน้อย ถวายพานพุ่ม กราบถวายบังคม 
 • ผู้ร่วมพิธีทุกคนถวายคำนับพร้อมกัน
 • ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย กล่าวถวายราชสดุดีสมเด็จพระสุริโยทัย
 • ผู้แทนนักเรียนถวายอาศิรวาท
 • ผู้ร่วมพิธีทุกคนถวายคำนับพร้อมกัน
 • ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย  จุดธูปเทียน  วางพวงมาลัยบนเครื่องสังเวยที่โต๊ะบวงสรวง เพื่อถวายเครื่องสังเวยแด่เทพยดา ดนตรีไทยบรรเลงเพลงสาธุการ
 • พราหมณ์บวงสรวง และอ่านโองการสลับการประโคมสังข์ บัณเฑาะว์ ฆ้อง
 • ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย โปรยข้าวตอกดอกไม้ที่โต๊ะเครื่องบวงสรวง ดนตรีไทย บรรเลงเพลงเซ่นเหล้า
 • พราหมณ์หลั่งน้ำเทพมนต์และเจิมที่แท่นพระบรมราชานุสาวรีย์ ดนตรีไทยบรรเลงเพลงมหาฤกษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย สรงน้ำสุหร่าย โปรยข้าวตอกดอกไม้ที่แท่น  พระบรมราชานุสาวรีย์   ถวายพวงมาลัยที่พระบรมราชานุสาวรีย์ และพระแสงของ้าว ดนตรีไทยบรรเลงเพลงมหาฤกษ์
 • นายกสมาคมผู้ปกครองและครูสตรีศรีสุริโยทัยและนายกศรีสุริโยทัยสมาคมถวายพวงมาลัยคล้องที่พุ่มไฟ 
 • ประธานชมรมครูอาวุโสถวายพวงมาลัยบนพาน
 • ประธานเครือข่ายผู้ปกครองถวายพวงมาลัยบนพาน
 • รองผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัยถวายพวงมาลัยวางที่พระบาท
 • ผู้แทนนักเรียน ๖ ระดับ ถวายพานพุ่ม 
 • การแสดงนาฏศิลป์
 • พราหมณ์หลั่งน้ำเจิมประธานฝ่ายบริหาร  ผู้แทนองค์กร และผู้ร่วมพิธีทุกคน
 • ผู้เข้าร่วมพิธีรับน้ำเจิมแล้วถวายพวงมาลัย