กลยุทธ์ของโรงเรียน
เป้าหมายตามยุทธศาสตร์
ปีงบประมาณ 2555-2558

กลยุทธ์ของโรงเรียน

 กลยุทธ์ (ระดับองค์กร)

โครงการ

 1. สร้างเสริมผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา
และมีศักยภาพเป็นพลโลก
 1. โครงการพัฒนาหลักสูตร กระบวนการจัดการเรียนรู้
การวัดประเมินผลให้หลากหลายและ
เทียบเคียง มาตรฐานสากล
2. โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและ     
ผลการทดสอบระดับชาติ (O-Net)
3. โครงการพัฒนานักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ
สู่ความเป็นเลิศ
 2. พัฒนาโรงเรียนให้เป็นสังคมแห่งภูมิปัญญา
และการเรียนรู้ สมานฉันท์และเอื้ออาทร
 4. โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้และภูมิคุ้มกันด้าน
ความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน
5. โครงการปลูกจิตสำนึกรักความเป็นไทย ดำรงชีวิต
แบบพอเพียง6. โครงการบูรณาการหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงสู่การบริหารจัดการศึกษา
7. โครงการบริหารจัดการศึกษาด้วยระบบคุณภาพ
และคลังความรู้วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ
 3. ส่งเสริมครูและบุคลากรให้มีศักยภาพ
จัดการเรียนรู้ตามแนวทางปฏิรูปการศึกษา
 8. โครงการพัฒนาครู บุคลากรให้มีสมรรถนะในการ
จัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
9. โครงการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารในการบริหารและจัดการเรียนรู้สู่     
มาตรฐานสากล
 4. บริหารจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ
ตามหลักธรรมาภิบาลเน้นการมีส่วนร่วมจาก
ทุกภาคส่วน
 10. โครงการส่งเสริมให้ผู้ปกครองและชุมชนมี   
ส่วนร่วมในการจัดการศึกษา
11. โครงการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมแบบมี
ส่วนร่วม
 5. สนับสนุนความร่วมมือทางการศึกษา
กับโรงเรียนเครือข่ายร่วมพัฒนา
 12. โครงการศึกษาดูงาน  แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่าง
โรงเรียนเครือข่ายร่วมพัฒนา