โครงสร้างสังคม


รูปภาพของ sss27198

 
ที่มาของรูป
http://learning.pitlokcenter.com/captivate/images/pic-duty.gif

6. สถาบันสื่อสารมวลชน

สถาบันสื่อสารมวลชน เป็นสถาบันที่สื่อข่าวสารเกี่ยวกับเหตุการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้นเพื่อส่งต่อไปยังผู้รับสารนับว่าสถาบันที่ทำให้สมาชิกในสังคมมีความรู้มากขึ้น
กลุ่มสังคมของสถาบันสื่อสารมวลชน ประกอบด้วย สถานีวิทยุโทรทัศน์ สำนักพิมพ์ สถานีวิทยุกระจายเสียง นักหนังสือพิมพ์ นักข่าว นักเขียน เป็นต้น
หน้าที่ของสถาบันสื่อสารมวลช มีดังนี้

1.เป็นแหล่งแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแสดงทัศนคติต่างๆ
2.ถ่ายทอดข่าวสารให้ประชาชนทราบ เพื่อให้มีความรู้ให้เหตุการณ์
3.เป็นแห่ลงความบันเทิง
4.เป็นแหล่งถ่ายทอดวัฒนธรรมแก่ประชาชน

แบบแผนพฤติกรรมของสมาชิกสถาบันสื่อสารมวลชน ประกอบด้วย การให้ความรู้ และความบันเทิง การให้ข่าวสารข้อมูลตามข้อเท็จจริง ใช้ภาษาให้ถูกต้อง ตลอดจนเป็นตัวกลางในการเผยแพร่ความคิดเห็น และการทำตามกฎหมายของ ก.บ.ว. (คณะกรรมการบริหารวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์) หรือยึดมั่นในจรรยาบรรณของนักหนังสือพิมพ์
สัญลักษณ์และค่านิยมของสถาบันสื่อสารมวลชน สัญลักษณ์ที่สำคัญของสถาบันสื่อสารมวลชน ได้แก่ โทรศัพท์ หนังสือพิมพ์ สถานีวิทยุกระจายเสียง ค่านิยมที่สำคัญของสถาบันสื่อสารมวลชน ได้แก่ การให้ข่าวสารตามข้อเท็จจริง ใช้ภาษาถูกต้องยึดมั่นในจรรยาบรรณ

 
ที่มาของรูป
http://www.imeccenter.com/images/know1.jpg

7. สถาบันนันทนาการ
สถาบันนันทนาการ เป็นสถาบันที่เกี่ยวข้องกับการพักผ่อนหย่อนใจ ผ่อนคลายความตึงเครียดของประชาชน
กลุ่มสังคมของสถาบันนันทนาการ ประกอบด้วย โรงภาพยนตร์ สวนสาธารณะ โรงละคร สนามกีฬา นักร้อง ฯลฯ

หน้าที่ของสถาบันนันทนาการ
1.ช่วยเสริมสร้างความสามัคคี
2.ช่วยให้สมาชิกของสังคมที่ร่างกายแข็งแรงสดชื่นแจ่มใส
3.ให้ความเพลิดเพลินและใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์
4.ช่วยปลูกฝังความมีระเบียบวินัยให้แก่สมาชิกของสังคม

แบบแผนพฤติกรรมของสมาชิกในสถาบันนันทนากา ช่วยให้สมาชิกในสังคมปฏิบัติตามระเบียบกฎเกณฑ์ มีวินัย มีความรับผิดชอบ รู้จักการพักผ่อนที่ถูกวิธี
สัญลักษณ์ และค่านิยมของสถาบันนันทนาการ
ได้แก่ การให้ความบันเทิงผ่อนคลาย ความตึงเครียดอย่างถูกวิธี
ที่มาของข้อมูล : เอกสารประกอบการเรียนวิชามนุษย์กับสังคม (ส42206) โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย