โครงสร้างสังคม


รูปภาพของ sss27198

สถาบันสังคมที่สำคัญ
สถาบันสังคมที่สำคัญเป็นพื้นฐานของสังคมมนุษย์ จำแนกได้ 7 สถาบัน ดังนี้

 
ที่มาของรูป
http://board.palungjit.com/attachment.php?attachmentid=605422&d=1244510076


1. สถาบันครอบครัว

สถาบันครอบครัว หมายถึง สถาบันสังคมซึ่งเกี่ยวข้องกับแบบแผนการสมรส การอบรมเลี้ยงดูบุตร และแบบแผนการสัมพันธ์ระหว่างเพศ ซึ่งเป็นที่ยอมรับว่าเป็น ความถูกต้องของสังคม
สถาบันครอบครัวเป็นสถาบันของสังคมมนุษย์ มีองค์ประกอบสำคัญ ดังนี้
กลุ่มสังคมในสถาบันครอบครัว ได้แก่ ครอบครัวซึ่งประกอบด้วยสมาชิกที่อยู่อาศัยในครัวเรือนเดียวกัน เช่น บิดา มารดา บุตร และวงศาคณาญาติที่สัมพันธ์เกี่ยวข้องทางสายโลหิต หรือโดยการสมรส หรือโดยการเป็นบุตรบุญธรรม

กลุ่มสังคมในสถาบันครอบครัว ได้แก่ ครอบครัวซึ่งประกอบด้วยสมาชิกที่อยู่อาศัยในครัวเรือนเดียวกัน เช่น บิดา มารดา บุตร และวงศาคณาญาติที่สัมพันธ์เกี่ยวข้องทางสายโลหิต หรือโดยการสมรส หรือโดยการเป็นบุตรบุญธรรม
หน้าที่ของสถาบันครอบครัว
1. หน้าที่ผลิตสมาชิกใหม่ ให้แก่สังคมเพื่อทดแทนของสมาชิกที่สิ้นชีวิตลง
2. หน้าที่เลี้ยงดูสมาชิกใหม่ ให้มีชีวิตรอด เนื่องจากทารกแรกเกิด และเด็กไม่สามารถดูแลตนเองได้
3. หน้าที่ถ่ายทอดวัฒนธรรมของสังคมไปสู่สมาชิกใหม่ ซึ่งเป็นกระบวนการขัดเกลาทางสังคม เพื่อให้เติบโตเป็นสมาชิกที่ดีของสังคม
4. หน้าที่อื่น ๆ ได้แก่ การสนองความต้องการทางจิตใจ ทำหน้าที่ให้ ความรัก ความอบอุ่น
แบบแผนพฤติกรรมในการประพฤติปฏิบัติตนของสมาชิก สถาบันครอบครัวประกอบไปด้วย แบบแผนพฤติกรรม ซึ่งเป็นบรรทัดฐานทางสังคม ซึ่งได้แก่ ขนบธรรมเนียมประเพณีของสังคมหลายประการ เช่น ประเพณีการหมั้น การสมรส การหย่า การอบรมเลี้ยงดูบุตร เป็นต้น สมาบันครอบครัวในสังคมแต่ละแห่ง ย่อมมีแบบแผนพฤติกรรมแตกต่างกันไปตามวัฒนธรรมของสังคม เช่น มีประเพณีการสมรสที่แตกต่างกันไป เป็นต้น
สัญลักษณ์และค่านิยม สัญลักษณ์ของสถาบันครอบครัวที่สำคัญ เช่น แหวนหมั้น แหวนแต่งงาน เป็นต้น สถาบันครอบครัวในแต่ละสังคมย่อมมีค่านิยมแตกต่างกันตามวัฒนธรรมของสังคม เช่น สังคมสมัยใหม่ มีค่านิยมเกี่ยวกับการเท่าเทียมกับระหว่างสามีกับภรรยา ในการหาเลี้ยงครอบครัว ร่วมกันรับผิดชอบกิจกรรมต่างๆ ในครอบครัวอย่างเท่าเทียมกัน เป็นต้น

 
ที่มาของรูป
http://photos4.hi5.com/0036/398/163/vwqQZu398163-02.jpg

2. สถาบันการศึกษา
สถาบันการศึกษา หมายถึง สถาบันสังคมซึ่งเกี่ยวข้องกับแบบแผนการขัดเกลาและการถ่ายทอดวัฒนธรรม การให้ความรู้และการฝึกทักษะอาชีพ เพื่อความเป็นสมาชิกที่เหมาะสมแก่สังคม
กลุ่มสังคมในสถาบันการศึกษา เช่น โรงเรียน มหาวิทยาลัย สมาคมทางการศึกษา กระทรวง ทบวง กรม ที่ทำหน้าที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา เป็นต้น

กลุ่มสังคมเหล่านี้จะประกอบไปด้วยตำแหน่งหรือสถานภาพทางสังคม เช่น ครูอาจารย์ นักวิจัย วิทยากรผู้ให้การอบรม เป็นต้น ต่างมีบทบาทหน้าที่สัมพันธ์ เกี่ยวข้องกันตามสถานภาพทางสังคม ดังกล่าว
หน้าที่ของสถาบันการศึกษา
1.ถ่ายทอดความรู้ วัฒนธรรมและทักษะ อันจำเป็นในการดำรงชีวิตของสมาชิกในสังคม
2.สร้างบุคลิกภาพทางสังคมให้แก่สมาชิก สามารถปรับตนในการติดต่อสัมพันธ์กับบุคคลอื่น และปฏิบัติตนให้มีคุณค่าแก่สังคม
3.การกำหนอสถานภาพทางสังคม และชนชั้นทางสังคม สถานภาพจากสถาบันการศึกษาเป็นส่วนประกอบสำคัญประการหนึ่งในการจัดช่วงชั้นทางสังคม เช่น ผู้ที่มีการศึกษาในระดับสูง ย่อมสามารถเลื่อนลำดับชั้นทางสังคมที่สูงขึ้น
4.หน้าที่ในการผลิตกำลังแรงงานทางเศรษฐกิจตามความต้องการทางสังคม
5.หน้าที่ในการสร้างกลุ่มเพื่อน เป็นหน้าที่แฝงของสถาบันการศึกษา ซึ่งก่อให้เกิดกลุ่มเพื่อน เพื่อสนองความต้องการทางจิตใจของสมาชิกในสังคม
แบบแผนพฤติกรรมในการประพฤติปฏิบัติตนของสมาชิก สถาบันการศึกษาประกอบไปด้วยแบบแผนพฤติกรรมต่างๆ เพื่อสนองต่อหน้าที่ต่างๆ ของสถาบันดังกล่าวมาแล้ว เช่น การจัดระบบการศึกษาแบบแผนการเรียนการสอน แบบแผนความประพฤติของนักเรียน นักศึกษา เป็นต้น แบบแผนพฤติกรรมดังกล่าวมีการเปลี่ยนแปลงปรับปรุงให้เหมาะสมแก่ความต้องการของสังคมปัจจุบัน
สัญลักษณ์ค่านิยม สัญลักษณ์ของสถาบันการศึกษามักปรากฏในองค์ทางการศึกษาต่างๆ เช่น เข็มเครื่องหมายของโรงเรียน เป็นต้น แต่ละสังคมย่อมมีปรัชญาและค่านิยมทางการศึกษาต่างกัน เช่น สังคมสมัยใหม่ มีค่านิยมในเรื่องการจัดการศึกษาเพื่อมวลชนโดยสมาชิกทุกคนมีโอกาสที่จะได้รับการศึกษาอย่างเท่าเทียมกัน และมีเสรีภาพในการเลือกศึกษาตามความถนัดและความสนใจของตน เป็นต้น
ที่มาของข้อมูล : เอกสารประกอบการเรียนวิชามนุษย์กับสังคม (ส42206) โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย