สมาคมคมผู้ปกครองและครูสตรีศรีสุริโยทัย


รูปภาพของ webmaster

สมาคมคมผู้ปกครองและครูสตรีศรีสุริโยทัย
(ส.ผ.ศ.ท.)

         สมาคมผู้ปกครองและครูสตรีศรีสุริโยทัย ได้เริ่มก่อตั้ง พ.ศ. 2520 โดยได้จัดตั้งคณะกรรมการสายสัมพันธ์บ้านกับโรงเรียนเพื่อให้ผู้ปกครองมีส่วนร่วมในการดำเนินงานการแก้ปัญหาต่างๆ เพราะปัจจุบันการที่โรงเรียนจะดำเนินงานต่างๆ แต่เพียงฝ่ายเดียว งานย่อมบรรลุผลได้ยากจะต้องอาศัยความร่วมมือจากผู้ปกครอง ที่จะเข้ามามีส่วนรับรู้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นปรึกษาหารือกันในการที่จะอบรมสั่งสอนเด็กอย่างใกล้ชิด ดังนั้นกรรมการสายสัมพันธ์บ้านกับโรงเรียน จึงได้เกิดขึ้นและเป็นพื้นฐานของการก่อตั้งสมาคมผู้ปกครองและครูสตรีศรีสุริโยทัย ชื่อย่อของสมาคม "ส.ผ.ศ.ท." ใช้ชื่อภาษาอังกฤษว่า "Satree Srisuriyothai Parents and Teachers Association" ชื่อว่า "S.P.T.A." มีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย เลขที่ 1 เจริญกรุง 57 (ดอนกุศล) เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120

วัตถุประสงค์ของสมาคม
1. เพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้ปกครองและครู ให้เกิดความร่วมมือด้านการศึกษา ศีลธรรม วัฒนธรรม และสวัสดิภาพของนักเรียน
2. เพื่อให้ผู้ปกครองและครูร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดในการอบรมนักเรียนและแลกเปลี่ยนความรู้ความคิดประสบการณ์ในการแก้ปัญหา เพื่อพัฒนานักเรียนให้เป็นพลเมืองดีของชาติ
3.เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนโรงเรียนให้สามารถดำเนินงานในด้านต่างๆ ให้สำเร็จลุล่วงด้วยดีและให้เป็นสถาบันที่ก่อประโยชน์แก่สังคม
4. เพื่อดำเนินการกิจกรรมต่างๆ อันมีผลส่งเสริมการศึกษา สันทนาการ และสวัสดิการของนักเรียน
5 เพื่อให้บริการแก่สมาชิกตามสมควร

สมาชิกสมาคมผู้ปกครองและครูสตรีศรีสุริโยทัย
1. สมาชิกกิตติมศักดิ์ ได้แก่ ผู้ทรงคุรวุฒิ หรือผู้มีอุปการคุณต่อสมาคมหรือโรงเรียนซึ่งคณะกรรมการของสมาคมที่เข้าประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งเห็นชอบให้เชิญเข้าเป็นสมาชิก
2. สมาชิกสามัญ ได้เแก่
2.1 ผู้ที่เป็นหรือเคยเป็นผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย
2.2 ผู้ที่เป็นหรือเคยเป็นครูโรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย
2.3 ผู้ที่เป็นนักเรียนเก่าของโรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย

สมาชิกสามัญต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้
1. บรรลุนิติภาวะ
2. มีความประพฤติดี
3. ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง หรือเป็นที่รังเกียจของสังคม
4. ไม่เป็นผู้มีหนี้สินล้นพ้นตัว
5. ไม่เป็นผู้ต้องโทษจำคุกตามคำพิพากษาของศาล

การสมัครเป็นสมาชิก
          ผู้สมัครต้องยื่นใบสมัครตามแบบฟอร์มที่สมาคมกำหนดขึ้นต่อนายกสมาคมพร้อมทั้งชำระค่ำบำรุงรายปี 500.- บาท (ห้าร้อยบาทถ้วน) ผลงานในด้านต่างๆที่สมาคมได้ดำเนินไปนั้น คณะกรรมการได้ตั้งใจให้เกิดความมั่นคงและเข้มแข็ง เพื่อที่จะรักษาพลังสามัคคีและพยายามที่จะโอนอ่อนผ่อนปรนเข้าหากันด้วยไมตรีจิตอย่างดี พร้อมที่จะมีการเสียสละกำลังกาย กำลังทรัพย์ และเวลา เพื่อช่วยกันอบรมให้นักเรียนเป็นคนดี และเป็นอนาคตของประเทศชาติสืบต่อไป

วัตถุประสงค์
1. เพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้ปกครองและครู ให้เกิดความร่วมมือในด้านการศึกษา ศีลธรรม วัฒนธรรม และสวัสดิการของนักเรียน
2. เพื่อให้ผู้ปกครองและครู ร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดในการอบรมนักเรียน และแลกเปลียนความรู้ ความคิด ประสบการณ์ในการแก้ปัญหา เพื่อให้นักเรียนมีพัฒนาการทุกคน และเป็นพลเมืองดีของชาติ
3. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนโรงเรียนให้สามารถดำเนินงานในการต่างๆ ให้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี และให้เป็นสถาบันที่ก่อประโยชน์แก่สังคม
4. เพื่อดำเนินกิจกรรมต่างๆ อันมีผลส่งเสริมการศึกษา นันทนาการ และสวัสดิการของนักเรียน
5. เพื่อให้บริการแก่สมาชิกตามความเหมาะสม

สมาชิกมี 2 ประเภท
1. สมาชิกกิตติมศักดิ์
2. สมาชิกสามัญ

สมาชิกสามัญต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้
1. บรรลุนิติภาวะ
2. มีความประพฤติดี
3. ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง หรือเป็นที่รังเกียจของสังคม
4. ไม่เป็นผู้มีหนี้สินล้นพ้นตัว
5. ไม่เป็นผู้ต้องโทษจำคุกตามคำพิพากษาของศาล

ที่ตั้ง : ณ โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย เลขที่ 1 ถนนเจริญกรุง ซอยเจริญกรุง 57
(ดอนกุศล) แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
โทร. 0-2211-0383, 0-2211-9850 โทรสาร 0-2211-9937

คณะกรรมการปัจจุบัน

  • นางนงโภช วงศ์ตระกูล นายกสมาคม
  • นายพรชัย ตันพัฒนธนากร อุปนายกสมาคมคนที่ 1
  • นายพันธ์ศักดิ์ โรจน์วาธรรม อุปนายกสมาคมคนที่ 2
  • นางสาวปัทมรัตน์ เต็มพิทักษ์ อุปนายกสมาคมคนที่ 3
  • นางสมศรี บุญยะปานะสาร เลขานุการ

จัดทำโดย เลิศสกุล พูนสิริไพบูลย์ ม.6/4 เลขที่ 20