ศรีสุริโยทัยสมาคม


รูปภาพของ webmaster

ศรีสุริโยทัยสมาคม
(ศ.ท.ส.)

          ศรีสุริโยทัยสมาคมชื่อเดิมว่า สมาคมนักเรียนเก่าสตรีศรีสุริโยทัย ได้เริ่มก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2498 เพื่อให้ศิษย์เก่ามีส่วนร่วมกิจกรรมของโรงเรียนโดยเข้ามามีส่วนรับรู้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างโรงเรียนและศิษย์เก่า ชื่อย่อของสมาคม "ศ.ท.ส." มีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย เลขที่ 1 ถนนเจริญกรุง 57 (ซอยดอนกุศล) เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120 โทรศัพท์ 0-2211-0383, 0-2211-9850 โทรสาร 0-2211-9937

 วัตถุประสงค์ของสมาคม
1. เพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่าศิษย์เก่า - ครู - อาจารย์ นักเรียนโรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย
2. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานของโรงเรียนให้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี
3. เพื่อส่งเสริมการศึกษา แนะแนวการศึกษาและอาชีพแก่นักเรียน
4. เพื่อผดุงชื่อเสียง เกียรติคุณของโรงเรียนและสมาชิก
6. เพื่อร่วมกันเบาเทาสาธารณภัยตามโอกาส
7. เพื่อดำเนินการอื่นๆ อันอยู่ในขอบข่ายที่พึงจะกระทำเพื่อประโยชน์ในการพัฒนาการศึกษาและความเจริญก้าวหน้าของโรงเรียน ทั้งนี้ไม่เกี่ยวกับการเมือง

 สมาชิกศรีสุริโยทัยสมาคม แบ่งออกเป็น 2 ประเภทคือ
1. สมาชิกกิตติมศักดิ์ ได้แก่ บุคคลผู้มีอุปการะคุณแก่สมาคมหรือโรงเรียน ซึ่งคณะกรรมการของสมาคมไม่น้อยกว่าครึ่งหนึ่งลงมติเห็นชอบให้เชิญเป็นสมาชิกกิตติมศักดิ์และผู้นั้นยอมรับสมาชิกกิตติมศักดิ์ไม่ต้องเสียค่าบำรุงและลงค่าทะเบียน
2. สมาชิกสามัญ ได้แก่
 2.1 สมาชิกสามัญประเภท ก. ได้แก่
  2.1.1 ศิษย์เก่าของโรงเรียนศตรีวัดสุทธิวราราม หรือ โรงเรียนสตรีบ้านทวาย หรือ โรงเรียนศรีสุริโยทัย หรือ
           โรงเรียนผู้ใหญ่สตรีศรีสุริโยทัย
  2.1.2 อาจารย์รงเรียนศตรีวัดสุทธิวราราม หรือ รงเรียนสตรีบ้านทวาย หรือ โรงเรียนศรีสุริโยทัย หรือ
           โรงเรียนผู้ใหญ่สตรีศรีสุริโยทัย
 2.2 สมาชิกสามัญประเภท ข. ได้แก่
  2.2.1 นักเรียนโรงเรียนศรีสุริโยทัย  ที่สมัครเป็นสมาชิกในปีที่สำเร็จการศึกษา หรือลาออกจากโรงเรียน
  2.2.2 สมาชิกสามัญประเภท ข. นี้ถ้าบรรลุนิติภาวะแล้วถือว่าเป็นสมาชิกาชิกสามัญประเภท ก.

 สมาชิกต้องมีคุณสมบัติดังนี้
1. ไม่เป็นผู้ศาลสั่งให็เป็นบุคคลไร้ความสามารถหรือบุคคลล้มละลาย
2. เป็นผู้ที่มีความประพฤติดี ไม่เคยกระทำความผิดต้องคำพิพากษาถึงที่สุด ให้ลงโทษจำคุกเว้นแต่ความผิดลหุโทษ หรือความผิดที่ได้กระทำโดยประมาท
3. ไม่เป็นผู้มีหนี้สินล้มพ้นตัว
4.ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรงหรือเป็นที่รังเกียจของสังคม

 การสมัครเป็นสมาชิก
            ผู้สมัครต้องยื่นคำขอเป็นลายลักษณ์อักษร ตามแบบของสมาคมต่อนายทะเบียน โดยมีสมาชิกรับรองไม่น้อยกว่า 2 คน และให้เลขานุการสมาคมนำรายชื่อผู้สมัครเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร เพื่อบพิจารณารับเข้าเป็นสมาชิก  พร้อมทั้งชำระค่าลงทะเบียนและค่าบำรุงสมาชิกตลอดชีพ 300 บาท สำหรับสมาชิกประเภท ก. 100 บาท สำหรับสมาชิกประเภท ข.

 การขาดจากสมาชิกภาพ
1. ตาย
2. ลาออก
3. ขาดคุณสมบัติของการเป้นสมาชิก
4. ฝ่าฝืนระเบียบข้อบังคับสมาคม หรือ ประพฤติในทางที่อาจนำความเสื่อมเสียมาสู่สมาคม

สวัสดิการของศรีสุริโยทัยสมาคม

ข้อปฏิบัติต่อกรรมการที่ปรึกษา กรรมการบริหาร กรรมการกลาง ครูอาจารย์ นักการ ภารโรง ยาม 

 • เจ็บป่วยเข้าโรงพยาบาล
  • ตนเอง >จัดของเยี่ยม 500 บาท
  • บิดา มารดา และคู่สมรส  >จัดของเยี่ยม 500 บาท
 • เสียชีวิต
  • ตนเอง >สมาคมเป็นเจ้าภาพ เงิน 3,000 บาท และพวงหรีด
  • บิดา มารดา และคู่สมรส >สมาคมเป็นเจ้าภาพ เงิน 2,000 บาท และพวงหรีด

คณะกรรมการปัจจุบัน

 • นางสาวจันทนา เกื้อเกียรติงาม นายกสมาคม
 • นางสาวปัทมรัตน์ เต็มพิทักษ์ อุปนายกสมาคมคนที่ 1
 • นางสาวสุจิตรา นุชมี อุปนายกสมาคมคนที่ 2
 • นางจิตจำนง ช่างเพชร อุปนายกสมาคมคนที่ 3
 • นางสาวสุปราณี สัมฤทธิ์ เลขานุการ

จัดทำโดย นางสาว วิรัลพัชร แสงวัชรมรกต