พิธีประดับเข็มปฏิญานตนสมาชิกผู้บำเพ็ญประโยชน์


รูปภาพของ webmaster
              เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2556 ได้มีพิธีประดับเข็มปฏิญานตนสมาชิกผู้บำเพ็ญประโยชน์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1