กิจกรรมความเป็นเลิศทางวิชาการ


รูปภาพของ webmaster

กิจกรรมความเป็นเลิศทางวิชาการ

กิจกรรมความเป็นเลิศทางวิชาการ เป็นกิจกรรมสำหรับนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โดยนักเรียนมีเวลา 1 ชั่วโมง ในการทำแบบทดสอบจำนวน 150 ข้อ ซึ่งมีครบทั้ง 8 กลุ่มสาระวิชา นักเรียนทุกคนต้องทำให้ได้มากที่สุด

ผลการแข่งขันความเป็นเลิศทางวิชาการ ประจำวันที่ 15 พฤศจิกายน 255
มีผู้เข้าแข่งขันทั้งสิ้น 142 คน
ผลปรากฎว่า
1. รางวัลชนะเลิศ เทวี ได้ 99 คะแนน ได้แก่
เด็กหญิงธนสร อุดร โรงเรียนวาสุ
2. รางวัลรองชนะเลิศลำดับที่ 1 ได้ 93 คะแนน ได้แก่
เด็กหญิงพิมพ์ลภัส แซ่ตั๊ง โรงเรียนวาสุเทวี
3. รางวัลรองชนะเลิศลำดับที่ 2 ได้ 92 คะแนน ได้แก่
เด็กหญิงณัฐวดี อัศวพนากิจ โรงเรียนวาสุเทวี

นอกจากนี้ยังมีที่มีคะแนนสูงอีกหลายคน ดังนี้

  • เด็กหญิงทิชากร วิริยะเจริญยิ่ง โรงเรียนวาสุเทวี ได้ 89 คะแนน
  • เด็กหญิงศศิชา ศิริอัศวกุล โรงเรียนวาสุเทวี  ได้ 87 คะแนน
  • เด็กหญิงชัญญา มิตรประชา โรงเรียนวาสุเทวี ได้ 85 คะแนน
  • เด็กหญิงโชติรส  ศรีสาคร โรงเรียนวัดจันทร์ใน ได้ 84 คะแนน
  • เด็กหญิงวาสนา ดิษสงษ์ โรงเรียนวัดราชสิงขร ได้ 84 คะแนน