นักเรียนที่ได้รับการพิจารณาเข้าค่ายุวคอมพิวเตอร์ ประจำปี 2555 ณ ศูนย์ โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย กทม.


รูปภาพของ webmaster

             นักเรียนที่ได้รับการพิจารณาเข้าค่ายุวคอมพิวเตอร์ ประจำปี 2555 ณ ศูนย์ โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย กรุงเทพมหานคร ให้ปฏิบัติดังนี้

 • ส่งธนาณัติจำนวน 2,000 บาท ภายในวันที่ 20 กันยายน 2555 มิฉะนั้นถือว่า สละสิทธิ์
  • สั่งจ่าย ปท. วัดพระยาไกร ในนาม นางอนงค์ บวรสิทธิรัตน์
  • ที่อยู่ โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย เลขที่ 1 ซอยเจริญกรุง 57 ถนนเจริญกรุง เขตสาทร กทม.
 • การเตรียมตัวมาเข้าค่ายยุวคอมพิวเตอร์ ศูนย์โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย
  1. ชุดนักเรียนใส่มาวันแรก (สำหรับวันเปิดค่าย)
  2. ชุดสุภาพชน สำหรับ 4 วัน
  3. ชุดนอน 1  ชุด
  4. ผ้าเช็ดตัว 1  ผืน
  5. สบู่ + ยาสระผม + ยาสีฟัน + แปรงสีฟัน + แป้งทาตัว  1 ชุด
  6. รองเท้าแตะ 1  คู่
  7. ไม้แขวนเสื้อ 2  อัน
  8. ยารักษาโรคประจำตัว (ถ้ามี)
  9. ของใช้ส่วนตัวที่จำเป็น ห้ามลืม!!
  10. เสื้อกันหนาว เพราะอยู่ในห้องปรับอากาศตลอดเวลา
  หมายเหตุ
  1. ห้องนอนเป็นห้องแอร์ มีถุงนอน และหมอน
  2. มีอาหาร ของว่าง นม บริการ
  3. ห้ามนำเครื่องประดับมีราคาสูงมา ไม่จำเป็นไม่ต้องนำเงินติดตัวมา
  4. โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย ยินดีต้อนรับนักเรียนเข้าค่ายทุกคน
 • การมารายงานตัววันแรก
  • มาวันที่ 30 กันยายน 2555 สามารถมาได้ตั้งแต่เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป
  • มาวันที่ 1 ตุลาคม 2555 ควรมาถึงโรงเรียนก่อน 07.30 น. เพราะรถติดมาก
  • พิธีเปิดค่ายจะเริ่มเวลา 08.30 น. ของวันที่ 1 ตุลาคม 2555 นักเรียนทุกคนให้แต่งชุดนักเรียนของโรงเรียนตนเอง

รายชื่อนักเรียนเข้าค่ายยุวคอมพิวเตอร์ ประจำปี 2555 โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย
ลำดับ คำนำหน้า ชื่อ-นามสกุล ชั้น ม. โรงเรียน หมายเหตุ
1 ด.ญ. นวจิต เอื้ออภินันท์สกุล 2 กาญจนาภิเษกฯนครปฐม(พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม)  
2 ด.ญ. อธิป  เหรียญเลิศรัตนา 1 เขมะสิรินุสสรณ์  
3 ด.ญ. ณัฏฐิมา ปราชญ์เมธีกุล 2 คณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี  
4 ด.ญ. นภัสสร บูระพา 2 คณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี  
5 ด.ญ. ณัชชา กนะกาศัย 2 จุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี  
6 ด.ญ. ณัฐฑริกา บุญมี 2 จุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี  
7 ด.ญ. เกศศิณี อุ่นประเสริฐ 2 จุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี  
8 ด.ช. ตรัย สวัสดิ์ผล 1 จุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี  
9 ด.ช. ศิรวิชญ์ ประสิทธิเวชานนท์ 1 จุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี  
10 ด.ช. ณัฐธนินทร์ จูงาม 1 จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี  
11 ด.ช. ริว นิพิฐวัรนะผล 1 จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี  
12 ด.ญ. ปพิชญา พรหมบุตร 1 ชลกันยานุกุล  
13 ด.ช. นิพัทธ์  สังสีมา 3 ชลบุรี "สุขบท"  
14 ด.ญ ธัญชมน ผ่องใสฤทธิรงค์ 1 ชิโนรสวิทยาลัย  
15 ด.ช. กาบกมล ลิมังกูร 1 เซ็นคาเบรียล  
16 ด.ช. บวรศักดิ์ วรรณธนศิลป์ 2 เซนต์คาเบรียล  
17 ด.ญ. ณัฐณิชา  เดชะเอื้ออารีย์ 1 เซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์  
18 ด.ญ. ภัทรานิษฐ์  บุญมงคลพิทักษ์ 1 เซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์  
19 ด.ญ. รุจิรดา  ศรีนาง 1 เซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์  
20 ด.ญ. สิริยาดา  กิจบำรุง 1 เซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์  
21 ด.ญ. ติณณา  รัตนโพธิสัน 1 เซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์  
22 ด.ญ. อรจิรา จันทร์พลับ 2 เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า  
23 ด.ช. ภาณุวิชญ์ แข็งขัน 2 ทวีธาภิเศก  
24 ด.ช. วริศ วีระนนท์ชัย 2 เทพศิรินทร์  
25 ด.ช. ปรานต์ โชติพันธวานนท์ 2 เทพศิรินทร์  
26 ด.ช. ฐิติธรณ์  ปทุมชาติ 3 เทพศิรินทร์ร่มเกล้า  
27 ด.ญ. วรรณพร มีสุข 2 ธัญบุรี  
28 ด.ญ. วรัญญา มาลา 2 นนทรีวิทยา  
29 ด.ช. ทะนง จริยประเสริฐสิน  3 นวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ  
30 ด.ช. ธนพนธ์ ฤทธิ์หิรัญ 3 นวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลัย  
31 ด.ช. นภนต์ โพธิ์เจริญ 2 บดิทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)  
32 ด.ช. สราวุฒิ สิรโฆสิต 1 บดิทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี)  
33 ด.ญ. อันนา ฐิตะฐาน 3 บดิทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี)2  
34 ด.ญ. ฉันท์ชนก สุริยาอมรานนท์ 1 บดินทร์เดชา (สิงห์ สิงหเสนี)  
35 ด.ช. อนันตพร ถนอมพันธ์ 3 บดินทร์เดชา นนทบุรี  
36 ด.ช ธัญศิษฐ์ นิรมิตวรนันท์ 3 บางกะปิ  
37 ด.ช. ศิรวิชญ์  เทียนพิทักษ์ 1 เบญจมราชรังสฤษฎิ์  
38 ด.ช. จักรพรรดิ อภิวงศ์โสภณ 1 เบญจมราชรังสฤษฎิ์  
39 ด.ญ. เนตรทราย อังคณานุวัฒน์ 3 เบญจมราชาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์  
40 ด.ญ. สุปรีญา  เพิ่มสติ 3 เบญจมราชาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์  
41 ด.ญ. จริยา  นาจประนิล 3 เบญจมราชาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์  
42 ด.ญ. ปุณยนุช ชินรัตนมงคล 1 เบญจมราชาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์  
43 ด.ช. บุญญพักตร์ อักษร 2 ปทุมคงคา  
44 ด.ญ. ปุญชรัสมี วงศ์พุทธา 2 โพธิสารพิทยากร  
45 ด.ญ. นันฐพร  ราชชมภู 2 มัธยมประชานิเวศน์  
46 ด.ช เกียรติพนธ์  เจตน์โสภณ 1 มัธยมประชานิเวศน์  
47 ด.ญ. ขวัญรัตน์ เจริญผลพิบูลย์  1 มัธยมวัดสิงห์  
48 ด.ช สิมิลัน  กลิ่นสมิทธิ์ 1 ยอแซฟอุหปถัมภ์  สามพราน  
49 ด.ช. สืบศักดิ์  สาตราภัย 1 โยธินบูรณะ   
50 ด.ช. ไม้  นรพงษ์ 1 โยธินบูรณะ   
51 ด.ช. ปุณยสิทธิ์  ธนะสมบูรณ์ 1 โยธินบูรณะ   
52 ด.ช. ชิติพัทธ์  ปานอาภรณ์ 1 โยธินบูรณะ   
53 ด.ช. ชยุต  แสนสบาย 1 โยธินบูรณะ   
54 ด.ช. ศุภกิตติ์  ดำเนื้อดี 1 โยธินบูรณะ   
55 ด.ช. สืบสิน  บุญสุทธิ 3 ระยองวิทยาคม  
56 ด.ญ. พิจิตร  ทรงอักษร 3 ระยองวิทยาคม  
57 ด.ญ. ปาณิสรา  แสงหงษ์ 2 รัตนโกสินทร์สมโภชบางขุนเทียน  
58 ด.ญ. สิริประภา  โชคดำรงค์กิจ 1 รัตนโกสินทร์สมโภชบางขุนเทียน  
59 ด.ญ. อภัสรา สังข์ทอง 2 รัตนาธิเบศร์  
60 ด.ช. จักรกฤษณ์ พ่วงเจริญ 2 วัดนางสาว (ถาราราษฎร์บำรุง)  
61 ด.ช. อริญชย์ จันทร์ประทีป 1 วัดป่าประดู่  
62 ด.ญ. ธนัญญา จีระสุขเวทย์ 3 สตรีวัดมหาพฤฒาราม  
63 ด.ญ. วิชญา วีระนนท์ชัย 2 สตรีวัดมหาพฤฒาราม  
64 ด.ญ. สราสินี ดุลยสถิตย์ 2 สตรีวิทยา  
65 ด.ญ. ทิพรดา  ตันตราชีวธร 2 สตรีวิทยา  
66 ด.ญ. ชนิภรณ์ สังข์บุญมาก 1 สตรีวิทยา  
67 ด.ญ. ธีราภรณ์  มิตรประชา 2 สตรีศรีสุริโยทัย  
68 ด.ญ. ฐิตาภา  สิริกรกุลชัย 2 สตรีศรีสุริโยทัย  
69 ด.ญ. วรัชญา วีระนนท์ชัย 1 เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ  
70 ด.ญ. สิริกร สมถักดี 1 สตรีศรีสุริโยทัย  
71 ด.ญ. อรนิช ศรีคำเวียง 1 สตรีศรีสุริโยทัย  
72 ด.ญ. เบญญาภา  ลี้สกุลรักษ์ 2 สมุทรปราการ  
73 ด.ช. กนลภณ มัธยมจันทร์ 3 สวนกุหลาบวิทยาลัย  
74 ด.ช. ณัฐกิตติ์ เรืองสุจิตรวัฒน์ 1 สวนกุหลาบวิทยาลัย  
75 ด.ช. ณัชพล จันทร์ควง 1 สวนกุหลาบวิทยาลัย   
76 ด.ช. ณัฐพล ตระกูลนุช 1 สวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี  
77 ด.ช. นนท์ ชูชีพชิ่นกมล 3 สวนกุหลายวิทยาลัย  
78 ด.ช. เอกชาต ตอสุวพรรณ 3 สาธิต มศว. ปทุมวัน  
79 นาย ตะวัน ธรรมพิพัฒนกุล 3 สาธิต มศว.(มัธยม)  
80 ด.ญ. นวพร  อรุณวัฒนามงคล 1 สาธิต มศว.(มัธยม)  
81 ด.ญ. ปรมาภรณ์ คำหอม 2 สาธิตบางนา  
82 ด.ญ. ชนัญดา ศักดิ์สกุลไกรเลิศ 1 สาธิตบางนา  
83 ด.ญ. นิสารัตน์ สารบรรณ 1 สาธิตบางนา  
84 ด.ช. ธนวณิชย์ อภิกุลประภา 1 สาธิตม.ราชภัฏนครปฐม  
85 ด.ญ. อภิสรา ปฏิภาณเทวา 3 สาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแรง  
86 ด.ญ. ธนภรณ์ นิย์เสมอ 3 สามเสนวิทยาลัย  
87 ด.ช. ฉัฏร สุทธิจารี 2 สามเสนวิทยาลัย  
88 ด.ช. กมลวิทย์ เยี่ยมสมบัติ 3 สายปัญญารังสิต  
89 ด.ช. พรพรหม พวงเพียงงาม 2 สายปัญญารังสิต  
90 ด.ช. ชวิน วิวัฒน์เจริญกุล 2 สารสาสน์วิเทศร่มเกล้า  
91 ด.ช ธนภัทร รัตนะ 2 สารสาสน์วิเทศสายไหม  
92 ด.ช  ไชโย อรุณเดชาวัฒน์ 2 สารสาสน์วิเทศสายไหม  
93 ด.ช  อรรถพงศ์ แสงทอง 2 สารสาสน์วิเทศสายไหม  
94 ด.ช  ธนพนธ์ ธนวรนันท์  2 สารสาสน์วิเทศสายไหม  
95 ด.ช. ธนภูมิ สีหะ  1 สุนทรภู่พิทยา  
96 ด.ช. ณภัทร เชาวน์เสฏฐกุล 1 หอวัง  
97 ด.ช. เอกอนันต์ ราตรีวิจิตร์ 1 หอวัง  
98 ด.ช. วนัสบดี ศรีสมัย 3 อมาตยกุล  
99 ด.ช. ถรวิชญ์  ดุษฎีวิจัย 3 อัสสัมชัญบางรัก  
100 ด.ช. ชัยวัฒน์  ฉัตรกอบกูล 3 อัสสัมชัญบางรัก  
101 ด.ช. ศุภสิน วงศ์พิเชฐชัย 3 แอ๊ดเวนตีสเอกมัย  
102 ด.ช. วสิน  จันทคีรี 1 มกุฎเมืองราชวิทยาลัย  
103 ด.ช. ศุภวิชญ์  บุญก่อเกื้อ 1 มกุฎเมืองราชวิทยาลัย  
104 ด.ช. ณฤเบศร์  อนุกูลวงษ์ 1 มกุฎเมืองราชวิทยาลัย