สารสนเทศ จำนวนนักเรียน(ข้อมูล 10 มิ.ย.) ปีการศึกษา 2556จำนวนนักเรียนแยกตามการนับถือศาสนา ปีการศึกษา 2555

 ศาสนา

 ม.1

 ม.2

 ม.3

 ม.4

 ม.5

 ม.6

 รวม

 ร้อยละ

 พุทธ  389  370  357  278  301  307  2002

 94.70

 อิสลาม  17  25  17  18  3  10  90

 4.26

 คริสต์  6  4  3  3  1  3  20

 0.95

 พราหมณ์/ฮินดู  0  0  1  1  0  0  2

 0.09

จำนวนนักเรียนแยกตามระดับชั้น / ห้อง (ข้อมูล 10 มิ.ย.) ปีการศึกษา 2556

ห้อง ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6
.. / 1 50 49 50 43 42 43
.. / 2 50 49 49 48 40 45
.. / 3 49 48 45 46 39 37
.. / 4 48 48 45 50 42 39
.. / 5 48 50 45 41 31 47
.. / 6 47 49 44 41 33 32
.. / 7 31 49 46 41 33 30
.. / 8 321 37 35 32 34 33
.. / 9 27 23 34      
รวม 381 402 393 342 294 306
  1,176 942

2,118จำนวนนักเรียน แยกตามระดับชั้น/ภาคเรียน-ปีการศึกษา
ระดับชั้น ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6 รวม
ภาคเรียนที่ 1/56 383 405 397 345 295 306      2,131
ภาคเรียนที่ 2/56 381 402 393 342 294 306 2,118
ภาคเรียนที่1/55 412 399 378 300 305 320      2,114
ภาคเรียนที่ 2/55 411 398 377 299 305 320      2,110
ภาคเรียนที่ 1/54 411 385 378 308 322 319      2,123
ภาคเรียนที่ 2/54 409 383 375 306 322 319      2,114
ภาคเรียนที่ 1/53 392 381 364 324 323 306      2,090
ภาคเรียนที่ 2/53 391 377 362 322 319 305      2,076