ข้อมูลทั่วไป


รูปภาพของ webmaster

 • ตราสัญลักษณ์ของโรงเรียน : สมเด็จพระสุริโยทัยทรงพระคชาธาร
 • อักษรย่อ :  ศ.ท.
 • ชื่อภาษาอังกฤษ : Satri Si Suriyothai School
 • ปรัชญาของโรงเรียน : วิชฺชาจารณสมฺปนฺนา สาเสฎฺฐา ผู้รู้ดีและประพฤติดีเป็นผู้เจริญ
 • คติธรรมของโรงเรียน : ขยัน ประหยัด ซื่อสัตย์ เสียสละ รับผิดชอบ ประกอบกรรมดี มีวินัย
 • วิสัยทัศน์ : โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้สู่มาตรฐานสากล พัฒนาศักยภาพผู้เรียนสู่ความเป็นพลโลก บนพื้นฐานเศรษฐกิจพอเพียง รักความเป็นไทย รู้เท่าทันวิทยาการ กอรปความดีงาม สมเกียรติศักดิ์แห่งพระนามสมเด็จพระสุริโยทัย
 • คำปฏิญาณของนักเรียน : พวกเราเป็นไทย อยู่ได้จนถึงทุกวันนี้ ก็เพราะเรามีชาติ ศาสนา มีพระมหากษัตริย์ ซึ่งบรรพบุรุษของเราเอาเลือด เอาเนื้อ เอาชีวิต และความลำบากยากเข็ญเข้าแลกไว้ เราต้องสละชีพเพื่อชาติ เราต้องบำรุงศาสนา เราต้องรักษาพระมหากษัตริย์
 • สีประจำโรงเรียน : น้ำตาล-ชมพู
  • น้ำตาล เป็นสีที่หมายถึง รสหวานล้ำดุจน้ำตาล และเป็นสีที่แสดงความแข็งแกร่ง กล้าหาญ ดุจพระวีรกรรมของสมเด็จพระสุริโยทัย วีรสตรีแห่งชาติ เป็นสิ่งเตือนใจ ให้น้อมระลึกถึงพระองค์ท่านที่ทรงประกอบคุณงามความดี เพื่อประโยชน์แก่ประเทศชาติสืบไป
  • สีชมพู เป็นสีที่หมายถึง ความอ่อนหวาน สดใส เป็นสีที่แสดงถึงความสุภาพอ่อนหวาน สมเป็นกุลสตรีที่ดีเป็นผู้มีคุณธรรม และจริยธรรม เพื่อเป็นพลเมืองที่ดีของประเทศชาติสืบไป
 • สีประจำคณะ :
  คณะสุพรรณิการ์     สีเหลือง
  คณะราชาวดี         สีม่วง
  คณะพวงหยก        สีเขียว
  คณะยูงทอง          สีแสด
  คณะสร้อยอินทินิล   สีฟ้า 
 • วันก่อตั้งโรงเรียน : วันที่ 15 พฤศจิกายน 2482
 • ต้นไม้ประจำโรงเรียน : ต้นชมพูพันธุ์ทิพย์ 
 • สิ่งศักดิ์สิทธิ์ของโรงเรียน : พระพุทธรูป พระพุทธสัมพรรณณีศรีสุริโยทัย
 • เพลงประจำโรงเรียน : เพลงโรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย
 • สถานที่ตั้งโรงเรียน : เลขที่ 1 ซอยเจริญกรุง 57  ถนนเจริญกรุง แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
 • โทรศัพท์ : 0-2211-0383  0-211-9850
 • โทรสาร : 0-2211-9937
 • สังกัด : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ


สวัสดีน่ะค่ะ พี่ๆ ทุก คน วันนี้ อากาศแจ่มใสในตอนเช้ามากเลยเหมาะกับการ

 เดินทางไปโรงเรียน โรงเรียนของเราน่าอยู่มากๆเลยน่ะค่ะ

 บะบายค่ะ แล้วพบกันใหม่