รางวัลหนึ่งโรงเรียนหนึ่งนวัตกรรมระดับเหรียญทอง : การอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมแบบมีส่วนร่วม


รูปภาพของ webmaster

ผู้อำนวยการสุปราณี ไกรวัตนุสสรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย พร้อมด้วยคณะครู และนักเรียนโรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย เข้ารับรางวัลหนึ่งโรงเรียนหนึ่งนวัตกรรม : การอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมแบบมีส่วนร่วม ระดับเหรียญทอง ที่หอประชุมคุรุสภา เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2555