จำนวนบุคลากรจำแนกตามกลุ่มสาระการเรียนรู้จำนวนบุคลากร ปีการศึกษา 2557

ประเภทบุคลากร เพศ ระดับการศึกษาสูงสุด อายุเฉลี่ย
ชาย หญิง ต่ำกว่า ป.ตรี ป.ตรี สูงกว่า ป.ตรี
ผู้อำนวยการ - 1 - - 1 54
รองผู้อำนวยการ - 4 - - 4 51
ครูประจำการ 18 62 - 49 31 47
ครูอัตราจ้าง 6 11 - 17 - 32
นักการ/ภารโรง 4 3 7 - - 51
  28 77 7 66 36  
รวม 109 109