จำนวนนักเรียนจำนวนนักเรียน แยกตามระดับชั้น/ภาคเรียน-ปีการศึกษา

ระดับชั้น

ม.1

ม.2

ม.3

ม.4

ม.5

ม.6

รวม

ภาคเรียนที่ 1/53

392

381

364

324

323

306

  2,090

ภาคเรียนที่ 2/53

391

377

362

322

319

305

  2,076

ภาคเรียนที่ 1/54

411

385

378

308

322

319

  2,123

ภาคเรียนที่ 2/54

409

383

375

306

322

319

  2,114