MVด้วยรักและผูกพัน


รูปภาพของ webmaster

MV ด้วยรักและผูกพัน Ver.สตรีศรีสุริโยทัย ครูทั้งโรงเรียนร่วมกันขับร้องเพื่อเป็นของขวัญให้แก่ข้าราชการ 4 ท่าน และนักการ 1 ท่านที่เกษียณอายุราชการในปี 2554