ตารางเวลาเรียน (คาบเรียนละ 1 ชั่วโมง) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2554


รูปภาพของ webmaster

ตารางเวลาเรียน (คาบเรียนละ 1 ชั่วโมง)
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2554

คาบเรียนที่ ตารางเวลา หมายเหตุ
เข้าแถวโฮมรูม 07.30 - 08.00 น.  
1 08.10 – 09.10 น.  
2 09.10 – 10.10 น.  
พัก 10 นาที 10.10 – 10.20 น.  
3 10.20 – 11.20 น.  
4 11.20 – 12.20 น. พัก ม.1,3,6
5 12.20 – 13.20 น. พัก ม.2,4,5
6 13.20 – 14.20 น.
7 14.20 – 15.20 น.
พัก 10 นาที 15.20 – 15.30 น.
8 15.30 – 16.30 น.
9 16.30 – 17.30 น.

กลุ่มบริหารวิชาการ
6 ธันวาคม 2554