อื่นๆ : แหล่งเรียนรู้ในโรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย


รูปภาพของ webmaster

อื่นๆ : แหล่งเรียนรู้ในโรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย

    

     แหล่งเรียนรู้อื่นๆ นอกเหนือจาก พืช สัตว์ และสถานที่แล้ว ยังมีอีกหลายอย่าง ป้าย สิ่งของ ได้แก่

 Blog คือ... จัดทำโดย นางสาวนันทยา คีรีสุวรรณกุล ชั้นม.6/8
 ป้ายค่าไฟฟ้าของโรงเรียน จัดทำโดย นางสาวพัทธ์ธีรา ดีตระกูลการ ชั้นม.6/8
 หลอดเรืองแสงหรือหลอดฟลูออเรสเซนต์(Fluorescent Lamp) จัดทำโดย นางสาวบุปผชาติ แซ่แต้ ชั้นม.6/8
 ระนาด จัดทำโดย นางสาวเพลินพิศ จารุสาร ชั้นม.6/8
 ประวัติโรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย จัดทำโดย นางสาวธันยธร  ธนภัทรธีรกุล ชั้นม.6/8
 กระโดดเชือก (Jump rope) จัดทำโดย นางสาวสุทธาทิพย์ อยู่มณี ชั้นม.6/8
 นาฬิกา จัดทำโดย นางสาวชุติมา เชิดชูภัทร ชั้นม.6/8
 น้ำดื่ม REVERSE OSMOSIS (RO) จัดทำโดย นางสาวสิรินทรา สินศิริโรจน์ ชั้นม.6/8
 เทศน์มหาชาติ จัดทำโดย นางสาวธนพร โศภาพรพรหม ชั้นม.6/8
 ASEAN จัดทำโดย นางสาวภูริสา เรืองศรีไชยะ ชั้นม.6/8
 การแยกขยะในโรงเรียน จัดทำโดย นางสาวจิตตา โสภา ชั้นม.6/8
 ภาวะโรคร้อน จัดทำโดย นางสาวพีรญา อริยบุคลากร ชั้นม.6/8
 อนุรักษ์พลังงานกับโรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย(Energy conservatoin) จัดทำโดย นางสาวชาลิสา ทัศนเมธิน ชั้นม.6/8


 ฮูล่าฮูปกีฬายอดนิยม จัดทำโดย นางสาวนพรัตน์ ต้อยบุญตาม ชั้นม.6/7
 ความรู้เรื่องสหกรณ์ จัดทำโดย นางสาวณัฐชา พลสงฆ์ ชั้นม.6/7
 น้ำดื่ม RO จัดทำโดย นางสาวสุพิชา ตั๊นเจริญ ชั้นม.6/7
 รูปปั้น จัดทำโดย นางสาวจัสมิน ดวงคำสวัสดิ์  ชั้นม.6/7
 น้าผี.... โครงกระดูกจำลอง ^O^ จัดทำโดย นางสาวศุภลักษ์ พสุธาสถิตย์ ชั้นม.6/7
 ถังขยะ จัดทำโดย นางสาวธนพร แก้วบุญส่ง ชั้นม.6/7
 ศ.ท. ร่วมใจใช้น้ำอย่างมีคุณค่า จัดทำโดย นางสาวณัฐวดี ฉ่ำบุญชู ชั้นม.6/7
 รูปปั้นที่มีอยู่ในโรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย จัดทำโดย นางสาวอาภาพร วิทูรเเก้วศิริ ชั้นม.6/7
 2 สิ่งอันเป็นที่รักยิ่งของ "ชาวสตรีศรีสุริโยทัย" จัดทำโดย นางสาวสุชญา เปี่ยมฤทธิไกร ชั้นม.6/7
 สมเด็จพระสุริโยทัย จัดทำโดย นางสาวธนภรณ์ สุขสิงห์โตรัตน์ ชั้นม.6/7
 อังกะลุง จัดทำโดย นางสาวกชกร แซ่เอี้ยะ ชั้นม.6/7

 เกร็ดความรู้เรื่อง Notebook จัดทำโดย นางสาวศรสวรรค์ แวนวง ชั้นม.6/6
 ที่มาของเครือข่ายผู้ปกครองโรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย จัดทำโดย นางสาวณัฐกานต์ อรรถวิเวก ชั้นม.6/6

  อาเซียน จัดทำโดย นางสาวธันยพร แซลิ้ม ชั้นม.6/5
  สิ่งมหัศจรรย์ของโลก (Wonders of the World) จัดทำโดย นางสาวณัฐหทัย สุวิทย์สกุลวงศ์ ชั้นม.6/5
  น้ำ RO จัดทำโดย นางสาวศิริพร ก้องอจลานนท์ ชั้นม.6/5
  สมเด็จพระสุริโยทัย จัดทำโดย นางสาวนารีรัตน์ จินตมุทธา ชั้นม.6/5  

  ช่วยกันแยก ช่วยกันลด หมดปัญหามลภาวะ จัดทำโดย นางสาววรพร แสงม่วง ชั้นม.6/4
  งานแนะแนว จัดทำโดย นางสาวนวรัตน์ มุญจนานนท์ ชั้นม.6/4
  การออกกำลังกาย จัดทำโดย นางสาวพรพรรณ เรืองวัชร์ธนกุล ชั้นม.6/4
  อาเซียน จัดทำโดย นางสาวนันทวัน หล่ำสุข ชั้นม.6/4
 ธงชาติ จัดทำโดย นางสาวณัฐกานต์ เฉลิมวิทย์ ชั้นม.6/4
 สมเด็จพระสุริโยทัย จัดทำโดย นางสาวฤทัยชนก ดวงแก้วเรือน ชั้นม.6/4
 7R FOR THE WORLD จัดทำโดย นางสาวสุพัตรา แซ่หุ่น ชั้นม.6/4
 ลดปัญหาขยะได้ด้วยหลัก 5R จัดทำโดย นางสาวรมิดา ธนาสุนทรสกุล ชั้นม.6/4
 RO น้ำดื่มประจำโรงเรียน จัดทำโดย นางสาวพรวนัช นาคศุภรังษี ชั้นม.6/4
 Hula Hoop จัดทำโดย นางสาวอมรรัตน์ มีแสวง ชั้นม.6/4

  สมเด็จพระสุริโยทัย จัดทำโดย นางสาวสุธิดา จริยาวัฒนานนท์ ชั้นม.6/3
  ศิลปะและดนตรีสากล จัดทำโดย นางสาวภูริชา คนึงสูง ชั้นม.6/3
  น้ำดื่มอาร์โอ จัดทำโดย นางสาวประภัสสร ล้ำวาสนา ชั้นม.6/3
  เครื่องดนตรีไทยพระราชทาน จัดทำโดย นางสาวจุฬาวรรณ อรุณอุดมฤกษ์ ชั้นม.6/3
  ดนตรีไทย จัดทำโดย นางสาวสาวิตรี ชินหัวดง ชั้นม.6/3 

  ศิลปะไทย จัดทำโดย นางสาวนฤมล ยิ้มฉวี ชั้นม.6/2
  อังกะลุง จัดทำโดย นางสาวสุภา เทียมฉัตร์ ชั้นม.6/2
  โครงการ ลดใช้พลังงาน-ลดโลกร้อนง่ายๆสไตล์"สตรีศรีสุริโยทัย" จัดทำโดย นางสาวธัญลักษณ์ แซ่ลี้ ชั้นม.6/2
  สมเด็จพระสุริโยทัย จัดทำโดย นางสาวชลธิชาต์ เลียวกายะสุวรรณ ชั้นม.6/2

  หัวโขน จัดทำโดย นางสาวปวรวรรณ ธนรัชชนันท์ ชั้นม.6/1
  นาฬิกา จัดทำโดย นางสาวบุณยาพร อ่อนเรือง ชั้นม.6/1
  ฮูล่าฮูป จัดทำโดย นางสาวปัญญาพร ศรีวะสุทธ์ ชั้นม.6/1
  อังกะลุง จัดทำโดย นางสาวพุทธาพร ตั้งจิตตรง ชั้นม.6/1