สถานที่ : แหล่งเรียนรู้ในโรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย


รูปภาพของ webmaster

สถานที่ : แหล่งเรียนรู้ในโรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย

แหล่งเรียนรู้ในโรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย ที่เป็นสถานที่ ได้แก่

 สุขบัญญัติ 10 ประการ จัดทำโดย นางสาวสุพิชชา สายวิรุณพร ชั้นม.6/8
 "อาคารญาณี บุณยินทุ" อาคารเรียนอนุรักษ์พลังงานหลังแรกในประเทศไทย จัดทำโดย นางสาวนริณิสรา ทองผา ชั้นม.6/8
 บ่อดักไขมัน (Grease Trap) จัดทำโดย นางสาวพิชญา ปึงศิริเจริญ ชั้นม.6/8
 ธงไตรรงค์ จัดทำโดย นางสาววนัชวรรณ ชานวิทิตกุล ชั้นม.6/8

 ธงชาติไทย จัดทำโดย นางสาวศจีวรรณ เพ็ชรุจิ ชั้นม.6/7
 ห้องสมุด จัดทำโดย นางสาวฟ้าใส ชิณโชติ ชั้นม.6/7
 ห้องสมุดศ.ท. จัดทำโดย นางสาวปัณชญาพิชญ์ ธำรงค์คูสกุล ชั้นม.6/7
 ห้องสมุดโรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย จัดทำโดย นางสาวสุชัญญา พงษ์พัฒนพันธุ์ ชั้นม.6/7
 พระสุริโยทัยราชานุสาวรีย์ จัดทำโดย นางสาวทิฆัมพร ธนบัตรโชติ ชั้นม.6/7
 อาคารต้นแบบอนุรักษ์พลังงาน - อาคารญาณี บุญยินทุ จัดทำโดย นางสาวปาจรีย์ หวังวิไล ชั้นม.6/7
 สวนแห่งห้องแห่งความลับ จัดทำโดย นางสาวกัญญารัตน์ ยอดนารี ชั้นม.6/7
 ธงชาติไทย จัดทำโดย นางสาวพวงผกา งามโอฬารเลิศ ชั้นม.6/7

 มุมอนุรักษ์พลังงาน จัดทำโดย นางสาวพัดชา ทองน้อย ชั้นม.6/6
 ห้องดนตรีไทย จัดทำโดย นางสาววิภาพร แสงนิล ชั้นม.6/6
  พระพุทธสัมพรรณณีศรีสุริโยทัย จัดทำโดย นางสาววรรณพร พร้อมพูล ชั้นม.6/6
  ห้อง e-Learning 1 จัดทำโดย นางสาวอรวิกา ตันติเศรณี ชั้นม.6/6
  ศูนย์การเรียนรู้กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม จัดทำโดย นางสาวนิภาพร วันโท ชั้นม.6/6
  บริเวณหลังพระรูป จัดทำโดย นางสาวสวรส ช่างทุ่งใหญ่ ชั้นม.6/6
  ห้องงานประดิษฐ์ จัดทำโดย นางสาวอรอุมา พินิจสุพล ชั้นม.6/6
  ห้องสมุดโรงเรียน จัดทำโดย นางสาวธัญญารัตน์ ฟองรัตนะกุล ชั้นม.6/6
  ห้องแนะแนวโรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย จัดทำโดย นางสาวเนตรนภา กุศลเสริมสุข ชั้นม.6/6
  ห้องนิทรรศการอาเซียน 331 จัดทำโดย นางสาวประภามาศ ฝากาทอง ชั้นม.6/6
  ห้องศิลปะ จัดทำโดย นางสาวรติกร เจียมจิตพลชัย ชั้นม.6/6
  ห้องนาฏศิลป์ จัดทำโดย นางสาวดรุณี แสนสุด ชั้นม.6/6
  โรงยิม (Gymnasium) จัดทำโดย นางสาววาริสา สื่อแสงทอง ชั้นม.6/6
  ธงชาติไทย จัดทำโดย นางสาวจุฬาลักษณ์ ชโยสิมารักษ์ ชั้นม.6/6
  สมเด็จพระสุริโยทัย จัดทำโดย นางสาวชลธิชา บุรีภักดี ชั้นม.6/6

  อาคารญาณี บุณยินทุ จัดทำโดย นางสาวพชรินทร์ ไพบูลย์ศิริ ชั้นม.6/5
  อาคารประหยัดพลังงาน จัดทำโดย นางสาวภวตา พิทยคุณาประโยชน์ ชั้นม.6/5
  อาคารอนุรักษ์พลังงาน จัดทำโดย นางสาวมณีทิพย์ เจริญสุข ชั้นม.6/5

 อาคารต้นแบบด้านการอนุรักษ์พลังงาน จัดทำโดย นางสาวมนัสวี ระดิ่งหิน ชั้นม.6/4
 อาคารอนุรักษ์พลังงาน จัดทำโดย นางสาววิจิตรา สาระษี ชั้นม.6/4
 สนามบาส จัดทำโดย นางสาวสุพรรษา บุบผาพันธ์ ชั้นม.6/4
 ห้องสมุดในโรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย จัดทำโดย นางสาวพิชชาอร เทิดสถิตบุญฤทธิ์ ชั้นม.6/4
 อาคารต้นแบบอนุรักษ์พลังงาน จัดทำโดย นางสาวฐิติรัตน์ ภัทราธิปกรณ์ ชั้นม.6/4

  อาคารต้นแบบอนุรักษณ์พลังงาน จัดทำโดย นางสาวนัฎกาญจน์ เพลียวงษ์ ชั้นม.6/3
  โรงอาหาร จัดทำโดย นางสาวรัตนภรณ์ ธีรธรรมเสถียร ชั้นม.6/3
  ห้องแนะแนว จัดทำโดย นางสาวอำภา วังรัตนาศิริกุล ชั้นม.6/3
  ห้องสมุด จัดทำโดย นางสาวกมลภัค ปฐมเอกลักษณ์ ชั้นม.6/3
  ห้องการงานอาชีพและเทคโนโลยี จัดทำโดย นางสาววิมลปรีย์ ทิพย์ทวี ชั้นม.6/

  ห้องสมุดมีชีวิต จัดทำโดย นางสาวพรชนก เริ่มเจริญ ชั้นม.6/2
  อาคารต้นแบบอนุรักษ์พลังงาน จัดทำโดย นางสาวเสาวนีย์ สังข์เสียงสูง ชั้นม.6/2

  ธงชาติไทย จัดทำโดย นางสาวปาจรีย์ เปี่ยมปิ่นเศษ ชั้นม.6/1
  อาคารเฉลิมพระเกียรติ จัดทำโดย นางสาวสุปรียา หวังต่อลาภ ชั้นม.6/1