สัตว์ : แหล่งเรียนรู้ในโรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย


รูปภาพของ webmaster

สัตว์ : แหล่งเรียนรู้ในโรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย

แหล่งเรียนรู้ในโรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย ที่เป็นสัตว์ ได้แก่

 กะรอก จัดทำโดย นางสาววริษฐา ผากชมภู ชั้นม.6/8
 แมว จัดทำโดย นางสาวญาณิศา เมนะเนตร ชั้นม.6/8

 ปลาในอ่างบัว จัดทำโดย นางสาวธมาภรณ์ โตสกุล ชั้นม.6/7

 ปลาคาร์พ จัดทำโดย นางสาววรรณิพักตร์ ขันโท ชั้นม.6/1