พืช : แหล่งเรียนรู้ในโรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย


รูปภาพของ webmaster

พืช : แหล่งเรียนรู้ในโรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย

แหล่งเรียนรู้ในโรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย ที่เป็นพืช ได้แก่

กุหลาบ จัดทำโดย นางสาวพิมพ์พิสุทธิ์ สวนรัตน์ ชั้นม.6/8
ต้นชมพูพันธุ์ทิพย์ & ต้นว่านหางจระเข้ จัดทำโดย นางสาววันเพ็ญ ติระรัตนสมโภช ชั้นม.6/8
ดอกบัว จัดทำโดย นางสาวใจเพชร วิมุตตินันท์ ชั้นม.6/8
ต้นหมาก จัดทำโดย นางสาวศิริรัตน์ ยิ้มแสงหยัด ชั้นม.6/8
ต้นข่อย จัดทำโดย นางสาวชลดา กทิศาสตร์ ชั้นม.6/8
เล็บครุฑ จัดทำโดย นางสาวหทัยกานต์ ฤทัยเรืองนนท์ ชั้นม.6/8
ต้นประดู่ จัดทำโดย นางสาวสุเมยี ฤทธิ์นำศุข ชั้นม.6/8
ต้นนนทรี จัดทำโดย นางสาวอรอุษา เปิงสูง ชั้นม.6/8
พวงหยก พวงโกเมน จัดทำโดย นางสาวทักษพร จิตร์เที่ยง ชั้นม.6/8
ต้นมะยม [Star Gooseberry] จัดทำโดย นางสาวนุชจรี ภูสีเงิน ชั้นม.6/8
ดอกผกากรอง<Cloth of Gold> จัดทำโดย นางสาวรัชนก ฉันทบรรเลิศ ชั้นม.6/8
กล้วยไม้ จัดทำโดย นางสาวธันย์ชนก ทวีเลิศทรัพย์ ชั้นม.6/8
ดอกลีลาวดี จัดทำโดย นางสาววันทิพย์ ไพบูลย์พิชยะกูล ชั้นม.6/8
สาวน้อยประแป้ง จัดทำโดย นางสาวธิดารัตน์ คงสุพรศักดิ์ ชั้นม.6/8
สร้อยอินทนิล จัดทำโดย นางสาวศุภานัน มหานุกุลวงศ์ชัย ชั้นม.6/8
ดอกหน้าวัว (FLAMINGO FLOWER) จัดทำโดย นางสาวกัน วิบูลย์กิจวรกุล ชั้นม.6/8
เฟิร์นข้าหลวงหลังลาย จัดทำโดย นางสาวเกตน์สิรี จิรกานต์สกุล ชั้นม.6/8
ดอกไม้ จัดทำโดย นางสาวมณีสมร แซ่อึ้ง ชั้นม.6/8
หญ้า(Grass) จัดทำโดย นางสาวโปรดปราน เลาะวิธี ชั้นม.6/8
ต้นราชาวดี (Butterfly Bush, Byttneria, Summer lilac) จัดทำโดย นางสาวจิตตานันทิ์ สรรพวัฒน์ ชั้นม.6/8
ดอกเข็มแดง จัดทำโดย นางสาวอรอนงค์ เลิศสมผล ชั้นม.6/8
ต้นปีบ (Cork Tree) จัดทำโดย นางสาวธรชญาน์ สุขสายชล ชั้นม.6/8

ดอกบัว จัดทำโดย นางสาวลักษิกา กันทรวิชัยวัฒน์ ชั้นม.6/7
ดอกเฟื่องฟ้า จัดทำโดย นางสาวเกวลี สื่อฐิติรัตนกุล ชั้นม.6/7
ต้นประดู่ จัดทำโดย นางสาวศวิตา สงวนรัตนโชติ ชั้นม.6/7
เฟื่องฟ้า.....แสนสวย จัดทำโดย นางสาวอัมพร ตั้งกุญแจทอง ชั้นม.6/7
บัว จัดทำโดย นางสาวชมพูนุท สุ่มมาตย์ ชั้นม.6/7
ดอกผกากรอง จัดทำโดย นางสาวศรัณยธร เลิศผดุงกิจ ชั้นม.6/7
ต้นประดู่ จัดทำโดย นางสาวณรีวรรณ ใจดี ชั้นม.6/7
กุหลาบหนู จัดทำโดย นางสาวธัญญ์นรี รุ่งโรจน์นวกุล ชั้นม.6/7
ต้นปรง จัดทำโดย นางสาวกัลยรัตน์ แวววรวิทย์ ชั้นม.6/7
ดอกเข็ม จัดทำโดย นางสาวศิรินทิพย์ ธงถาวรสุวรรณ ชั้นม.6/7
ขิงแดง จัดทำโดย นางสาวพัชริณี จันทร์เพ็ชร ชั้นม.6/7
หางนกยูงผรั่ง จัดทำโดย นางสาวกุลณัฐ อนันต์วุฒิสมบัติ ชั้นม.6/7
ดอกเฟื่องฟ้า จัดทำโดย นางสาวทวีวรรณ นนทลี ชั้นม.6/7
หางนกยูงฝรั่ง.. ต้นไม้ที่สวยงามหลังโรงเรียน จัดทำโดย นางสาวอัจฉรี เริ่มมนตรี ชั้นม.6/7
ต้นโป๊ยเซียน จัดทำโดย นางสาวณัษฐา จรูญชัยคณากิจ ชั้นม.6/7
ต้นชมพูพันธุ์ทิพย์ จัดทำโดย นางสาวณัชชา สุธรรมวัฒนไกร ชั้นม.6/7
ต้นประดู่ จัดทำโดย นางสาวนุชนาฏ วชิรชัยไพศาล ชั้นม.6/7
ดอกเฟื่องฟ้า จัดทำโดย นางสาวอาทิตยา กิตติธนัตถ์ภูมิ ชั้นม.6/7
ดอกผกากรอง จัดทำโดย นางสาวศรัณยธร เลิศผดุงกิจ ชั้นม.6/7
ดอกลั่นทม จัดทำโดย นางสาวกฤษนันท์ สริตชลานนท์ ชั้นม.6/7
หางนกยูงฝรั่งความสดใสเเห่งฤดูร้อน ณ โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย จัดทำโดย นางสาวภัณฑิรา รัศมีธรรม ชั้นม.6/7
ต้นเฟื่องฟ้า จัดทำโดย นางสาวกานต์ชนิต โยธารักษ์ ชั้นม.6/7
ดอกแก้ว จัดทำโดย นางสาวปัญจา ดวงเพ็ชรแสง ชั้นม.6/6
ต้นชมพูพันธุ์ทิพย์ จัดทำโดย นางสาวจิราณี กิจศิริพิพัฒน์ ชั้นม.6/6
ต้นกร่าง จัดทำโดย นางสาวกัญญาณัฐ แก้วหนู ชั้นม.6/6
ต้นวาสนา จัดทำโดย นางสาวรชา เจนจบวิทยา ชั้นม.6/6
ต้นประดู่ จัดทำโดย นางสาวนิศาชล หมัดมงคล ชั้นม.6/6
หญ้า จัดทำโดย นางสาววรรษา ปลื้มภาณุภัทร ชั้นม.6/6
ต้นพยับหมอก จัดทำโดย นางสาวกรภัทร มุ่งหมาย ชั้นม.6/6
พุทธรักษา จัดทำโดย นางสาวณัฐพร คำแย้ม ชั้นม.6/6
ต้นใบทอง จัดทำโดย นางสาวสรารัตน์ วุฒินราพร ชั้นม.6/6
กุหลาบ จัดทำโดย นางสาวจัสมิน ภู่ประเสริฐ ชั้นม.6/6
ต้นพญาสัตบรรณ จัดทำโดย นางสาวพบพร ทรงประสพ ชั้นม.6/6
ต้นพิกุล จัดทำโดย นางสาวณัฐณิชา วามะศิริ ชั้นม.6/6
ต้นข่อย จัดทำโดย นางสาวไผทมาศ กิ่งชา ชั้นม.6/6
ต้นหมาก จัดทำโดย นางสาวนิภาพร ศรีพรประเสริฐ ชั้นม.6/6
กล้วยไม้ จัดทำโดย นางสาวอรุณวงศ์ อุปถัมภากุล ชั้นม.6/6
ต้นลีลาวดี จัดทำโดย นางสาวณัฐพร บุญสมเชื้อ ชั้นม.6/6
ต้นปีบ จัดทำโดย นางสาวณิชนันทน์ พรพิมล ชั้นม.6/6
โป๊ยเซียน(crow of thorns) จัดทำโดย นางสาวปภาวดี ชอบธรรม ชั้นม.6/6
ต้นเฟื่องฟ้า จัดทำโดย นางสาวดลยา กำมณีเด่น ชั้นม.6/6
Fern จัดทำโดย นางสาววรรณวิษา ศรีอยู่พุ่ม ชั้นม.6/6
สร้อยอินทนิล จัดทำโดย นางสาวภัทราภรณ์ ดอกนมกลาง ชั้นม.6/6
ลิ้นมังกร จัดทำโดย นางสาวสุชานันท์ ใจเที่ยงกิจ ชั้นม.6/6

 ต้นปีบ จัดทำโดย นางสาวอภิชาดา พูสมจิตต์ ชั้นม.6/5
ต้นโป๊ยเซียน จัดทำโดย นางสาวประภัสสร รักชาติเกียรติกุล ชั้นม.6/5
ต้นประดู่ จัดทำโดย นางสาวจิรัญญา วงโพธิสาร ชั้นม.6/5
ต้นแก้วหน้าม้า จัดทำโดย นางสาวพิรญาณ์ บัวสิงห์ ชั้นม.6/5
ชมพูพันธุ์ทิพย์ จัดทำโดย นางสาวบุณฑริกา แซ่ตั้ง ชั้นม.6/5
กล้วยไม้ จัดทำโดย นางสาวชลธร อนวัชประยูร ชั้นม.6/5
ต้นเฟิร์นข้าหลวง จัดทำโดย นางสาวธัญชนก นาเพาะผล ชั้นม.6/5
ต้นเฟืองฟ้า จัดทำโดย นางสาวชวัลรัตน์  ตระการอุดมสุข ชั้นม.6/5
ต้นลีลาวดี จัดทำโดย นางสาวณัฐธิดา เสริมสุวรรณสุข ชั้นม.6/5
เศรษฐีเรือนนอก จัดทำโดย นางสาวสมิตา แสนขยัน ชั้นม.6/5
ต้นชมพูพันธุ์ทิพย์ จัดทำโดย นางสาวพุทิตา เจียมเจริญศักดิ์ ชั้นม.6/5
เฟิร์นข้าหลวงหรือข้าหลวงหลังลาย จัดทำโดย นางสาวจุฬาลักษณ์ แสงดี ชั้นม.6/5
ต้นสุพรรณิการ์ จัดทำโดย นางสาวยุภาพร ประชาปกป้อง ชั้นม.6/5
ต้นลีลาวดี (plumeria) จัดทำโดย นางสาวศิริฉัตร โสพัฒน์ ชั้นม.6/5
ต้นปีบ จัดทำโดย นางสาวศาตนาถ ไหล่ไพบูลย์ ชั้นม.6/5
ต้นประดู่ จัดทำโดย นางสาวธัญญาลักษณ์ รตนรณกร ชั้นม.6/5
ต้นกล้วยไม้ จัดทำโดย นางสาวชลลดา ดลเฉลิมยุทธนา ชั้นม.6/5
ต้นสร้อยอินทนิล จัดทำโดย นางสาวเสาวนิตย์ เนตรจินดา ชั้นม.6/5
ต้นชมพูพันธุ์ทิพย์ จัดทำโดย นางสาวรัฐวรรณ ตันพัฒนรัตน์ ชั้นม.6/5
 ต้นชมพูพันธุ์ทิพย์ จัดทำโดย นางสาวธัญญาทิพย์ ทองสุจริตพันธ์ ชั้นม.6/5

 พลูด่าง จัดทำโดย นางสาวณัฐชา ละเอียดดีนันท์ ชั้นม.6/4
 ดอกบัว จัดทำโดย นางสาวนวพร ระงับทุกข์ ชั้นม.6/4
 ดอกเฟื่องฟ้า จัดทำโดย นางสาวเพ็ญพร พลับพลาไชย ชั้นม.6/4
 ต้นประดู่ จัดทำโดย นางสาวพิมพ์ชนก ชื่นสุขจิตตค์ ชั้นม.6/4
 ดอกเข็ม จัดทำโดย นางสาวณัชชาพร ลีนะวัต ชั้นม.6/4
 ต้นโมก จัดทำโดย นางสาวจีระนันท์ มีรุ่งเรื่อง ชั้นม.6/4
 เฟื่องฟ้า จัดทำโดย นางสาวสุปียา ศรีชุติยโสภณ ชั้นม.6/4
 ต้นแก้ว จัดทำโดย นางสาวฐิติรัตน์ เนียมฉ่ำ ชั้นม.6/4
 ดอกเข็ม จัดทำโดย นางสาวปรียานาถ รุ่งศรานนท์ ชั้นม.6/4 ดีมาก ครบถ้วน
 ต้นชมพูพันธุ์ทิพย์ จัดทำโดย นางสาวสุภาวรรณ มัณฑุกานนท์ ชั้นม.6/4
 ต้นประดู่ จัดทำโดย นางสาวอัญมณี สุภิตาภรณ์ ชั้นม.6/4
 ต้นไทรย้อย จัดทำโดย นางสาวเขมิกา ตรรกวรรธนะ ชั้นม.6/4
 ดอกพุด จัดทำโดย นางสาววรัญญา วโรรส ชั้นม.6/4
 ดอกผกากรอง จัดทำโดย นางสาวปรารถนา ยงสวัสดิ์ ชั้นม.6/4
 ต้นเข็ม จัดทำโดย นางสาวนิธิกานต์ เจนพุฒิพันธ์ ชั้นม.6/4
 ดอกเฟื่องฟ้า จัดทำโดย นางสาวศจีกานต์๋ มีจันทร์ ชั้นม.6/4
 ต้นข่อย จัดทำโดย นางสาววิรญา แสงศิริตระกูล ชั้นม.6/4
 กล้วยไม้ จัดทำโดย นางสาวใจตน ศิริศันสนียวงศ์ ชั้นม.6/4
 ต้นตะแบก จัดทำโดย นางสาวชวิภา อนุสรณ์ชัย ชั้นม.6/4
 ต้นข่อย จัดทำโดย นางสาวสมฤดี เกตุสุ ชั้นม.6/4
 ต้นจันผา จัดทำโดย นางสาวกานต์ธิดา เอี่ยมสุขมงคล ชั้นม.6/4
 กล้วยไม้ จัดทำโดย นางสาวโสภาพรรณ ทองคำประสาท ชั้นม.6/4
 ต้นเฟื่องฟ้า จัดทำโดย นางสาวณิชา เกียรติทวีพงษ์ ชั้นม.6/4
 ลีลาวดี  จัดทำโดย นางสาวนิวดา เกียรติคงนนท์ ชั้นม.6/4
 ต้นชมพูพันธุ์ทิพย์ จัดทำโดย นางสาวธัญวรรณ สรรพนาวิน ชั้นม.6/4
 กุหลาบ จัดทำโดย นางสาวปภาวี มีชัย ชั้นม.6/4
 บัว จัดทำโดย นางสาวมินตรา สุกิจปาณีนิจ ชั้นม.6/4
 ดอกเฟื่องฟ้า จัดทำโดย นางสาวจริยวรรณ เนตรคุณ ชั้นม.6/4

ต้นชมพูพันธู์ทิพย์ จัดทำโดย นางสาวอริสรา นุ่มพิจตร ชั้นม.6/3
ดอกเฟื่องฟ้า จัดทำโดย นางสาวธัญญรินทร์ จันทร์เเก้ว ชั้นม.6/3
ต้นชมพูพันธุ์ทิพย์ จัดทำโดย นางสาวพกุลนาถ เจียรนันทนา ชั้นม.6/3
ต้นประดู่ จัดทำโดย นางสาวกันยารัตน์ โตสุข ชั้นม.6/3
ดอกสร้อยอินทนิล จัดทำโดย นางสาวลลิตา ทองคำ ชั้นม.6/3
ชมพูพันธุ์ทิพย์ จัดทำโดย นางสาวจุฑามาศ ศิรินพวงศากร ชั้นม.6/3
ต้นแก้ว จัดทำโดย นางสาวลลิลทิพย์ เมธีรัตนไพศาล ชั้นม.6/3
ต้นชมพูพันธุ์ทิพย์ จัดทำโดย นางสาวชฎาพร วิจะระณะ ชั้นม.6/3
ต้นแก้ว จัดทำโดย นางสาวณัฐิกา รัตนขจรสกุล ชั้นม.6/3
ต้นเฟื่องฟ้า จัดทำโดย นางสาวมุกขรินทร์ เกศศรี ชั้นม.6/3
ต้นปีบ จัดทำโดย นางสาวนันทนิธี ลาภสุขโสภณ ชั้นม.6/3
ลีลาวดี จัดทำโดย นางสาวอุมาพร เสน่หา ชั้นม.6/3
ดอกเฟื่องฟ้า จัดทำโดย นางสาวนวรัตน์ รัศมีภิวัฒน์ ชั้นม.6/3
ชมพูพันธุ์ทิพย์ จัดทำโดย นางสาวพิมพ์สิริ เปรมสมาน ชั้นม.6/3 
 ดอกแก้ว จัดทำโดย นางสาวบุณฑริก บุณฑริก ชั้นม.6/3 
ลีลาวดี จัดทำโดย นางสาวรุ่งนภา พงษ์พิทักษ์ชัย ชั้นม.6/3 
บัว จัดทำโดย นางสาวจุฑาทิพย์ ทองสถิ ชั้นม.6/3 
ต้นประดู่ จัดทำโดย นางสาวปวีณ์นุช จันทร์ดี ชั้นม.6/3 
เข็ม จัดทำโดย นางสาวลักขณา ศรีพนม ชั้นม.6/3 
ต้นประดู่ จัดทำโดย นางสาวลักษณพร ฉวีรักษ์ ชั้นม.6/3 
ต้นเข็ม จัดทำโดย นางสาวชยุดา ฉวีสุข ชั้นม.6/3 
กล้วยไม้ จัดทำโดย นางสาวจันจิรา หมื่นไวย ชั้นม.6/3 
ต้นปาล์ม จัดทำโดย นางสาววรันธร อุรารุ่งโรจน์   ชั้นม.6/3 
จั๋ง จัดทำโดย นางสาวสุขุมาล เปาอินทร์ ชั้นม.6/3 
พยับหมอก จัดทำโดย นางสาววลัยพร จาไธสง ชั้นม.6/3 
กล้วยไม้ จัดทำโดย นางสาววรากร จันทร์คลองใหม่ ชั้นม.6/3 
พลูด่าง จัดทำโดย นางสาวมนสิชา ศรีพรหม ชั้นม.6/3
 ต้นวาสนา จัดทำโดย นางสาวมัทณี อยู่สบาย ชั้นม.6/3
 สร้อยอินทนิล จัดทำโดย นางสาวธัญญาภรณ์ ทองสุจริตพันธ์ ชั้นม.6/3

 ชมพูพันธุ์ทิพย์ จัดทำโดย นางสาวทิพย์ธิดา ดาดวง ชั้นม.6/2
ต้นลีลาวดี จัดทำโดย นางสาวชมัยพร เทพสาร ชั้นม.6/2
ชมพูพันธุ์ทิพย์ จัดทำโดย นางสาววรรณิศา ชันชอง ชั้นม.6/2
ต้นประดู่ จัดทำโดย นางสาวอัฐภิญญา ปัญญาวชิรญาณ ชั้นม.6/2
ต้นชมพูพันธุ์ทิพย์ จัดทำโดย นางสาวสุดารัตน์ มุสันเทียะ ชั้นม.6/2
ต้นเฟื่องฟ้า จัดทำโดย นางสาวปรียานุช รุ่งศรานนท์ ชั้นม.6/2
ต้นชมพูพันธุ์ทิพย์ จัดทำโดย นางสาวกรชนก จังธุวานนท์ ชั้นม.6/2
ต้นเฟื่องฟ้า จัดทำโดย นางสาวปทิตตา กปิญชลานนท์ ชั้นม.6/2
ดอกเข็ม จัดทำโดย นางสาวพิมพ์วิภา ดำรงรัตน์นุวงศ์ ชั้นม.6/2
ต้นแก้ว จัดทำโดย นางสาววรินทร์ทิพย์ ลักขณาชมยิ่ง ชั้นม.6/2
ต้นประดู่ จัดทำโดย นางสาวรินทร์ลภัส ดำรงสุขอนันต์ ชั้นม.6/2
กระดังา จัดทำโดย นางสาวสิรีธร นิมิตรโภคานันท์ ชั้นม.6/2
ดอกพยับหมอก จัดทำโดย นางสาวจุฬาภรณ์ เกตุแก้ว ชั้นม.6/2
ดอกเข็ม จัดทำโดย นางสาวสุณีวรรณ เสือวิเชียร ชั้นม.6/2
ชมพูพันธุ์ทิพย์ จัดทำโดย นางสาวอารดี ทวีทรัพย์ ชั้นม.6/2
ไทรย้อยใบแหลม จัดทำโดย นางสาวเบญญาภา เปี่ยมปรีชา ชั้นม.6/2
ต้นเฟื่องฟ้า จัดทำโดย นางสาวอารยา ล้านพุฒ ชั้นม.6/2
ต้นฟื่องฟ้า จัดทำโดย นางสาวญาณินท์ เสมรสุวรรณ ชั้นม.6/2
ต้นไม้สีประจำคณะสี จัดทำโดย นางสาวกมลนัทธ์ ศรีประดิษฐ์ ชั้นม.6/2
จำปี จัดทำโดย นางสาวชลธิชา คุณเผือก ชั้นม.6/2
มงกุฎหนาม นางามแห่งความเฮง!!! จัดทำโดย นางสาวอัญชลี แซ่เอี้ยว ชั้นม.6/2
ต้นประดู่ จัดทำโดย นางสาวเพลินตา สิริเริงสุข ชั้นม.6/2
สาวน้อยประแป้ง จัดทำโดย นางสาวศิริลักษณ์ ทองมาก ชั้นม.6/2
ต้นชมพูพันธุ์ทิพย์ จัดทำโดย นางสาววราภรณ์ บุนนาค ชั้นม.6/2
ต้นชมพูพันธุ์ทิพย์ จัดทำโดย นางสาวสุธากร ธรรมบูรณวิทย์ ชั้นม.6/2
ต้นชมพูพันธุ์ทิพย์ จัดทำโดย นางสาวอนรรฆวี สุกใส ชั้นม.6/2
ต้นปาล์ม จัดทำโดย นางสาวไม่ปรากฏชื่อผู้แต่ง ชั้นม.6/2
ต้นปีบ จัดทำโดย นางสาววรรณาพร วงษ์ทศรัตน์ ชั้นม.6/2
ต้นชมพูพันธุ์ทิพย์ จัดทำโดย นางสาวนภัสสร วิวัฒนกุลกิจ ชั้นม.6/2
บัวสาย จัดทำโดย นางสาวสมฤดี อัศววิเศษสกุล ชั้นม.6/2
ต้นปีบ จัดทำโดย นางสาวสุมิตรา เบญจมาศ ชั้นม.6/2
ต้นเฟื่องฟ้า จัดทำโดย นางสาวมุกขรินทร์ เกศศรี ชั้นม.6/2
ดอกเฟื่องฟ้า จัดทำโดย นางสาวปวีณรัตน์ แซ่ฉั่ว ชั้นม.6/2
ต้นเฟื่องฟ้า จัดทำโดย นางสาวรัชนีกร ตนุเศรษฐ์ ชั้นม.6/2
ต้นปีบ จัดทำโดย นางสาวดวงรัตน์ โอภาสรังสรรค์ ชั้นม.6/2
กล้วยไม้ จัดทำโดย นางสาวธัญญาเรศ สดไสย ชั้นม.6/2

 ต้นลีลาวดี จัดทำโดย นางสาวนัทธมน พันธุ์บุญมี ชั้นม.6/1
ชมพูพันธ์ทิพย์ จัดทำโดย นางสาวรัตติกร ผมน้อย ชั้นม.6/1
เฟืองฟ้า จัดทำโดย นางสาวอิสรีย์ ไวทยบุญ ชั้นม.6/1
ดอกบัว จัดทำโดย นางสาวอารีรัตน์ บุญธิเสน ชั้นม.6/1
พยับหมอก จัดทำโดย นางสาวแอมมิกา ตุ่นอินทร์ ชั้นม.6/1
 กล้วยไม้ จัดทำโดย นางสาวอุไรวรรณ ภูคะมา ชั้นม.6/1
 สร้อยอินทนิล จัดทำโดย นางสาวชัญญา ชูชัยวัฒนะกิจ ชั้นม.6/1
 ดอกเข็ม จัดทำโดย นางสาวอลิษา โนนสาลี ชั้นม.6/1
 ดอกบัว จัดทำโดย นางสาวศรินดา วรรณศิริ ชั้นม.6/1
 ชาฮกเกี้ยน จัดทำโดย นางสาวธนกร แซ่ตั้ง ชั้นม.6/1 
 ชมพูพันธุ์ทิพย์ จัดทำโดย นางสาวณหทัย สุวรรณวงษ์ ชั้นม.6/1
 ดอกบัว จัดทำโดย นางสาวนพมาศ สุจริต ชั้นม.6/1
 ต้นลิ้นมังกร จัดทำโดย นางสาวพิมพ์ชนก กันทา ชั้นม.6/1
 พวงหยก จัดทำโดย นางสาวปริยากร กฤตโยภาส ชั้นม.6/1
 ดอกปีบ จัดทำโดย นางสาววรินทร ศรีเงินงาม ชั้นม.6/1 
 ดอกบัว จัดทำโดย นางสาวสิริลักษณ์ รัศมีดำรงกิจ ชั้นม.6/1 
 ดอกลีลาวดี จัดทำโดย นางสาวธิติมา คงธนชัชวาล ชั้นม.6/1 
 ต้นจั๋ง จัดทำโดย นางสาวอภิชญา มะลิซ้อน ชั้นม.6/1 
 ชมพูพันธุ์ทิพย์ จัดทำโดย นางสาวณัฏฐ์ชญาภา บุญเกิดสุขเจริญ ชั้นม.6/1 
 หนวดปลาหมึก จัดทำโดย นางสาวกัลยวีณ์ งามจิตภัทรพงศ์ ชั้นม.6/1 
 พวงหยก จัดทำโดย นางสาวปาริดา ศรีนุรักษ์ ชั้นม.6/1 
 ดอกยูงทอง จัดทำโดย นางสาวจุฬาพรรณ นีลดานุวงศ์ ชั้นม.6/1 
 ต้นประดู่ จัดทำโดย นางสาวยุคลธร แซ่โซว ชั้นม.6/1 
 ต้นไทรทอง จัดทำโดย นางสาวพรวิมล เดชวุ่น ชั้นม.6/1 
 ต้นจั๋ง จัดทำโดย นางสาววทันยา เสนคุณ ชั้นม.6/1 
 สร้อยอินทนิล จัดทำโดย นางสาวบุษบา วิสัชนาม ชั้นม.6/1
 ต้นเฟืองฟ้า จัดทำโดย นางสาววริญญา จันทร์ดี ชั้นม.6/1
 ดอกเข็ม จัดทำโดย นางสาวธัญญารัตน์ บัวกอ ชั้นม.6/1
 ต้นมะยม จัดทำโดย นางสาวจิราวรรณ เชี่ยวงาน ชั้นม.6/1
 หญ้ามาเลเซีย จัดทำโดย นางสาวอัญชิษฐา แก้วน้อย ชั้นม.6/1
 ดอกสุพรรณิการ์ จัดทำโดย นางสาวพรรณพิลาศ แซ่เฮ้ง ชั้นม.6/1