ระบบอวัยวะต่างๆของร่างกาย


รูปภาพของ sss29585

องค์ประกอบของระบบอวัยวะต่างๆ ของร่างกาย

           ร่างกายของเราประกอบขึ้นจากหน่วยที่เล็กที่สุด คือ เซลล์จำนวนหลายพันล้านเซลล์ที่มีโครงสร้างและหน้าที่คล้ายคลึงกันมารวมเป็นเนื้อเยื่อ เนื้อเยื่อมีหลายชนิด แต่ละชนิดมาประกอบกันเป็นอวัยวะ อวัยวะแค่ละอวัยวะจะทำหน้าที่ประสานสมัพันธ์รวมกันเรียกว่า  ' ระบบ '

 

ระบบการทำงานของวัยวะต่างๆในร่างกาย

จำแนกได้ 10 ระบบ  คือ

 1.    ระบบผิวหนัง 

 2.    ระบบโครงกระดูก

 3.    ระบบกล้ามเนื้อ

 4.    ระบบย่อยอาหาร

 5.    ระบบขับถ่ายปัสสาวะ

 6.    ระบบหายใจ

 7.    ระบบไหลเวียนเลือด

 8.    ระบบประสาท

 9.    ระบบสืบพันธุ์

 10.  ระบบต่อมไร้ท่อ

 

การทำงานของระบบประสาทและระบบต่อมไร้ท่อ

ระบบประสาท

           ระบบประสาททำหน้าที่รับความรุ้สึก มีการทำงานสัมพันธ์กัยฮอร์โมนที่ผลิตจากต่อมไร้ท่อ เพื่อนควบคุมการทำงานของร่างกายให้ตอบสนองต่อสิ่งเร้า รวมทั้งทำงานสัมพันธ์กับระบบอื่นๆเพื่อให้ร่างกายทำงานได้ตามปกติ แบ่งออกเป็น 3 ส่วน

1. ระบบประสาทส่วนกลาง

   1.1  สมอง

        1.1.1.   สมองส่วนหน้า

        1.1.2.   สมองส่วนกลาง

        1.1.3.   สมองส่วนท้าย

   1.2  ไขสันหลัง

                   เป็นตัวเชื่อมในการรับกระแสประสาทจากส่วนต่างๆ ของร่างกายส่งต่อไปยังสมอง และรับจากสมองส่งไปยังอวัยวะต่างๆ นอกจากนี้ยังควบคุมปฏิกิริยาตอบสนองสิ่งเร้าอย่างกะทันหัน โดยไม่ต้องรอคำสั่งจากสมอง เรียกว่า ปฏิกิริยารีเฟล็กซ์

2. ระบบประสาทส่วนกลาง

        2.1  เส้นประสาทสมอง

        2.2  เส้นประสาทไขสันหลัง

3. ระบบประสาทอัตโนมัติ

        3.1  ระบบประสาทซิมพาเทติก

        3.2  ระบบประสาทพาราซิมพาเทติก

การดูแลรักษาระบบประสาท

           1.   ป้องกันการเกิดอุบัติหตุที่จะมีผลกระทบบริเวณศีรษะ และไขสันหลัง

           2.   หลีกเลี่ยงการใช้สารเสพติด

           3.   รับประทานอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกาย

           4.   พักผ่อนให้เพียงพอ และมีการผ่อนคลายความเครียด

           5.   ถนอมการใช้สายตา

           6.   ออกกำลังกายเป็นประจำ

           7.   ตรวจสายตา การได้ยิน หรือกานทำงานของระบบประสาทอื่นๆ

           8.   ถ้ามีความผิดปกติเกี่ยวกับระบบประสาทให้รีบพบแพทย์ เพื่อนรับการตรวจรักษา

 

ระบบต่อมไร้ท่อ

           ต่อมไร้ท่อ เป็นต่อมที่ทำหน้าที่สร้างสารประกอบอินทรีย์เคมีที่เรียกว่า ฮอร์โมน

1. ต่อมใต้สมองส่วนหน้า หรือ ต่อมพิทูอิทารี

           1.1  ต่อมใต้สมองส่วนหน้า

           1.2  ต่อมใต้สมองส่วนหลัง

2. ต่อมไทรอยด์

3. ต่อมพาราไทรอยด์

4. ต่อมไทมัส

5. ต่อมไพเนียล

6. ต่อมหมวกไต

7. ต่อมที่อยุ่ในตับอ่อน

8. ต่อมเพศ

           8.1  อัณฑะ

           8.2  รังไข่

 การดูแลรักษาระบบต่อมไร้ท่อ

           1.  รับประทานอาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการ

           2.  ดื่มน้ำอย่างน้อยวันละ 6-8 แก้ว

           3.  งดเว้นเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์

           4.  หลีกเลี่ยงสภาพแวดล้อมที่จะส่งผลต่อระบบไร้ท่อ

           5.  พักผ่อนให้เพียงพอ

           6.  คิดในแง่ดี  คิดสร้างสรรค์

           7.  ออกกำลังกายสม่ำเสมอ

           8.   สำรวจดูแลสุขภาพของตนเองอย่างต่อเนื่อง