บ่อดักไขมัน Grease Trapบ่อดักไขมัน

           บ่อดักไขมัน หรือ Grease Trap ทำหน้าที่แยกไขมันออกจากน้ำด้วยวิธีธรรมชาติ ซึ่งมักจะวางไว้ตรงทางออกของท่อระบายน้ำจากห้องครัว เพราะน้ำทิ้ง หรือของเสียที่ออกมาจากห้องครัวมักจะมีคราบไขมันต่างๆ เป็นจำนวนมากกว่าน้ำทิ้งที่มาจากส่วนอื่นของบ้าน หากปล่อยน้ำเสียจากห้องครัวเข้าไปบ่อบำบัดน้ำเสียโดยตรง บ่อบำบัดจะต้องทำงานมาก เพราะไขมันเป็นของที่บำบัดยาก หากมีคราบไขมันในปริมาณที่มากเกินความสามารถของบ่อบำบัด ก็จะทำให้น้ำเสียที่ออกมาจากบ่อบำบัดไม่สมบูรณ์ (น้ำสะอาดไม่เพียงพอ) ซึ่งก็อาจจะก่อให้เกิดปัญหาตามมาได้อีกหลายอย่าง

         

ถังบ่อดักไขมัน

             

              บ่อดักไขมันที่ใช้สำหรับบำบัดน้ำเสียจากครัวของบ้านพักอาศัย ห้องอาหารหรือภัตตาคาร โดยลักษณะน้ำเสียจากครัวของบ้านพักอาศัยกรณีที่ไม่ผ่านตะแกรงจะมีน้ำมันและไขมันประมาณ 2,700 มิลลิกรัม/ลิตร หากผ่านตะแกรงจะมีน้ำมันและไขมันประมาณ 500 มิลลิกรัม/ลิตร สำหรับลักษณะน้ำเสียจากครัวของภัตตาคารจะมีน้ำมันและไขมันประมาณ 1,500 มิลลิกรัม/ลิตร ดังนั้น บ่อดักไขมันที่ใช้จะต้องมีขนาดใหญ่เพียงพอที่จะกักน้ำเสียไว้ระยะหนึ่งเพื่อให้ไขมันและน้ำมันมีโอกาสลอยตัวขึ้นมาสะสมกันอยู่บนผิวน้ำ เมื่อปริมาณไขมันและน้ำมันสะสมมากขึ้นต้องตักออกไปกำจัด เช่น ใส่ถุงพลาสติกทิ้งฝากรถขยะหรือนำไปตากแห้งหรือหมักทำปุ๋ย บ่อดักไขมันจะสามารถกำจัดไขมันได้มากกว่าร้อยละ 60 บ่อดักไขมันมีทั้งแบบสำเร็จรูปที่สามารถซื้อและติดตั้งได้ง่าย(วางใต้อ่างล้าง) หรือสามารถสร้างเองได้ โดยใช้วงขอบซีเมนต์หรือถังซีเมนต์หินขัด(แบบฝังดิน) ซึ่งประหยัดค่าใช้จ่ายกว่าแบบสำเร็จรูป และสามารถปรับให้เหมาะสมกับพื้นที่และปริมาณน้ำที่ใช้

บ่อดักไขมันแบบสำเร็จรูปและแบบฝัง