ห้องสมุดในโรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัยห้องสมุดโรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย

 

ที่มาของภาพ..

http://www.suriyothai.ac.th/files/u231/page.jpg

วิสัยทัศน์Embarassed

     ห้องสมุดโรงเรียนเป็นศูนย์รวมแห่งการเรียนรู้  ให้บริการข้อมูล  ข่าวสาร  สารสนเทศที่ทันสมัย และมีประสิทธิภาพ

พันธกิจ

     ส่งเสริมให้บุคลากรของโรงเรียน  รู้จักพัฒนาตนเองอย่างเต็มศักยภาพรู้เท่าทันวิทยาการ  ด้วยการอ่านและการศึกษา

ค้นคว้าอย่างต่อเนื่อง

 

ที่มาของภาพ..น.ส.พิชชาอร เทิดสถิตบุญฤทธิ์

 

การจัดเก็บหนังสือ/สื่อต่างๆ

หนังสือ จัดเก็บเป็นหมวดหมู่ตามระบบทศนิยมของดิวอี้ แบ่งเนื้อหาออกเป็น ๑๐ หมวดใหญ่ และติดแถบสีแสดงหมวดหมู่ 

เพื่อให้ผู้ใช้ค้นหนังสือได้สะดวกรวดเร็ว ดังนี้

๐๐๐      เบ็ดเตล็ด (Generalities)                      แถบสี    เทาอ่อน

๑๐๐      ปรัชญาและจิตวิทยา 

(Philosophy & Psychology)                แถบสี   น้ำตาลอ่อน

๒๐๐      ศาสนา  (Religion)                             แถบสี    ส้ม

๓๐๐     สังคมศาสตร์  (Social Sciences)             แถบสี    น้ำตาลเข็ม
๔๐๐     ภาษาศาสตร์  (Language)                    แถบสี    เขียว

๕๐๐     วิทยาศาสตร์ธรรมชาติและคณิตศาสตร์  

(Natural sciences & Mathematics)        แถบสี    ดำ 

๖๐๐      เทคโนโลยี วิทยาศาสตร์ประยุกต์   

Technology Applied Sciences)            แถบสี    ฟ้า

๗๐๐      ศิลปกรรม มัณฑนศิลป์ และวิจิตรศิลป์
(The Arts Fine and Decorative Arts)    แถบสี    แสด / แดง

๘๐๐      วรรณคดี และวาทศิลป์ 
(Literature & Thetoric)                      แถบสี    ชมพู

๙๐๐      ภูมิศาสตร์ ชีวประวัติ และประวัติศาสตร์     
(Geography & History)                      แถบสี    เหลือง

นอกจากนี้ ยังติดแถบสีเพื่อแยกประเภทของหนังสืออื่นๆ เพื่อให้ผู้ใช้ค้นหาหนังสือได้สะดวกรวดเร็ว ดังนี้

หนังสือนวนิยาย, เรื่องสั้น             แถบสี   ม่วง 

หนังสือเด็ก (เยาวชน)                แถบสี   เขียวอ่อน 

หนังสือนอกเวลา                       แถบสี    น้ำเงิน

ที่มาของภาพ..http://www.suriyothai.ac.th/node/1462

การจัดเก็บวารสาร

 

วารสาร จัดเก็บไว้บนชั้นวางวารสาร
โดยเรียงตามลำดับตัวอักษรตัวแรกของชื่อวารสาร แยกเป็นวารสารฉบับใหม่

วารสารเย็บเล่มและวารฉบับย้อนหลัง ผู้ใช้จะค้นบทความที่ต้องการในวารสารได้จากระบบสืบค้นข้อมูลของห้องสมุด

สัญลักษณ์แทนเลขหมู่

อ, R      หนังสืออ้างอิง                น          นวนิยาย           รส        เรื่องสั้น            ย, J       หนังสือเด็ก (เยาวชน)  

การสมัครเป็นสมาชิกของห้องสมุด

๑. นักเรียน ใช้บัตรประจำตัวนักเรียน ในการยืมหนังสือ และสื่อสิ่งพิมพ์
๒. ครู, ลูกจ้างประจำ, คนงานโรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย
จะต้องลทะเบียน เป็นสมาชิก   

ซึ่งติดต่อได้ที่ เคาน์เตอร์บริการยืม – คืน 
โดยนำรูปถ่ายขนาด   ๑“X ๑“ จำนวน ๑ ใบ

๓. บัตรสมาชิกห้องสมุด ใช้ได้เฉพาะเจ้าของบัตรเท่านั้น  ถ้านำบัตรผู้อื่นมาใช้ จะถูกริบบัตร เป็นเวลา ๑ เดือน

 

ที่มาของภาพ..http://www.suriyothai.ac.th/node/1462

ระเบียบการยืมหนังสือและการยืมถ่ายเอกสาร

๑. เปิดบริการเวลา ๗.๐๐ – ๗.๓๐ น., ชั่วโมงพักรับประทานอาหาร และ หลังเลิกเรียน 

๒. ยืมได้ครั้งละ ๓ เล่ม กำหนดส่งภายในเวลา ๗ วัน

๓. หนังสืออ่านนอกเวลา ยืมวันศุกร์ ส่งคืน วันจันทร์

๔. ถ้าส่งหนังสือเกินกำหนด ต้องเสียค่าปรับวันละ ๑ บาท ต่อ ๑ เล่ม

(หนังสืออ่านนอกเวลา ปรับวันละ ๓ บาท ต่อ ๑ เล่ม)

๕. นำบัตรสมาชิกมาแสดงแก่เจ้าหน้าที่ทุกครั้ง ห้ามใช้บัตรผู้อื่น

๖. ถ้าทำหนังสือห้องสมุดหาย หรือชำรุดต้องชดใช้เงินจำนวน ๒ เท่า ของราคา หนังสือเล่มนั้น 

๗.ผู้ใดตัด ฉีก หรือขโมยหนังสือ จะถูกตัดสิทธิ์ในการเป็นสมาชิกห้องสมุด

 

 

ที่มาของภาพ..http://www.suriyothai.ac.th/node/1462