ครูเกษียณอายุราชการ ปี ๒๕๕๔เดือนกันยายน ๒๕๕๔ จะมีครูโรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัยเกษียณอายุ ๓ ท่าน  คือ

๑.  ครูพจนา  สถาพรวจนา  กลุ่มสาระฯ คณิตศาสตร์

๒.  ครูรัตนา  สถิตานนท์  กลุ่มสาระฯ ภาษาไทย

๓.  ครูผกากรอง  กันทะเขียว  กลุ่มสาระฯ การงานอาชีพฯ

ศิษย์เก่าทราบแล้วบอกต่อด้วย