มสธ.เชิญครูรัตนา สถิตานนท์ ร่วมกำหนดมาตรฐานครูภาษาไทยมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  ร่วมกับสำนักงานคุรุสภา  ดำเนินการวิจัยเพื่อพัฒนามาตรฐานครู ๕ สาระวิชา  โดยได้เชิญครูรัตนา  สถิตานนท์  ครูเชี่ยวชาญพิเศษ  โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย  ร่วมกลุ่มสนทนา  และพิจารณาร่างมาตรฐานครูภาษาไทย  ที่มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  วันที่ ๑๒ และ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๔