ศ.ท.เข้ารับรางวัลถ้วยพระราชทานประกวดสื่อดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้ครั้งที่ 3


รูปภาพของ webmaster

ศ.ท.เข้ารับรางวัลถ้วยพระราชทานประกวดสื่อดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้ครั้งที่ 3

เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2554 ผู้อำนวยการสุปราณี ไกรวัตนุสสรณ์ ได้นำคณะครูและนักเรียนเข้ารับรางวัลถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โครงการประกวดสื่อดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้ครั้งที่ 3 ณ ห้อง Convention ชั้น 4 อาคาร 40 ปี มหาวิทยาลัยศรีปทุม (บางเขน) โดยรางวัลที่ได้รับมีดังนี้

รางวัลชนะเลิศประเภทสื่อออนไลน์ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
  - ผลงานที่ได้รับรางวัล ได้แก่เรื่อง E C O S Y S T E M * ร ะ บ บ นิ เ ว ศ
       ผู้จัดทำ นายธนพล กลิ่นเมือง, น.ส.ณัฐพร สภานนท์
โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย ซอยเจริญกรุง 57 ถ.เจริญกรุง เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
- ได้รับถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
- กสทช.มอบทุนการศึกษา รางวัลชนะเลิศ จำนวน 10,000 บาท
- มหาวิทยาลัยศรีปทุมมอบ ASUS Netbook รุ่น 1015PX รางวัลชนะเลิศ จำนวน 2 เครื่อง มูลค่า 23,326 บาท  

รางวัลรองชนะเลิศประเภทสื่อออนไลน์ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย มี 2 รางวัล
-ผลงานที่ได้รับรางวัล ได้แก่ เรื่อง โลกมหัศจรรย์ของไข่
        ผู้จัดทำ น.ส.อรกุล ไวว่อง, น.ส.อุษณีย์ ลายรัตน์
โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย ซอยเจริญกรุง 57 ถ.เจริญกรุง เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
- ได้รับโล่รางวัลจากคุณหญิงกษมา วรวรรณ ณ อยุธยา
- กสทช.มอบทุนการศึกษา รางวัลชนะเลิศ จำนวน 6,000 บาท
- กสทช.มอบ Sony Cyber-shot Digital Camera รุ่น DSC-W530 รางวัลรองชนะเลิศ จำนวน 2 เครื่อง มูลค่า 12,580 บาท
-ผลงานที่ได้รับรางวัล ได้แก่ เรื่อง อาหารชีวจิต
        ผู้จัดทำ น.ส.นิโลบล พิพัฒวรรณกุล, น.ส.สุภาดา โค้ววัฒนา
โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย ซอยเจริญกรุง 57 ถ.เจริญกรุง เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
- ได้รับโล่รางวัลจากดร.ชินภัทร ภูมิรัตน เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
- กสทช.มอบทุนการศึกษา รางวัลชนะเลิศ จำนวน 6,000 บาท
- กสทช.มอบ Sony Cyber-shot Digital Camera รุ่น DSC-W530 รางวัลรองชนะเลิศ จำนวน 2 เครื่อง มูลค่า 12,580 บาท

รางวัลรองชนะเลิศประเภทสื่อเว็บเพจ(HTML)
        - ผลงานที่ได้รับรางวัล ได้แก่ เรื่อง หนทางรอด (Way to Survive)
         ผู้จัดทำ น.ส.วรรณภา ศรีวิไลสกุลวงศ์, น.ส.ธนภรณ์ สุขสิงห์โตรัตน์, น.ส.ศาตนาถ ไหล่ไพบูลย์, น.ส.มณีทิพย์ เจริญสุข
โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย ซอยเจริญกรุง 57 ถ.เจริญกรุง เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
- ได้รับโล่รางวัลจากดร.วิสาข์ จัติวัตร์ คณบดี คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
- กสทช.มอบทุนการศึกษา รางวัลชนะเลิศ จำนวน 12,000 บาท
- กสทช.มอบ Sony Cyber-shot Digital Camera รุ่น DSC-W530 รางวัลรองชนะเลิศ จำนวน 4 เครื่อง มูลค่า 25,160 บาท

รางวัลรองชนะเลิศประเภทสื่อเล่านิทานด้วยเสียง
         - ผลงานที่ได้รับรางวัล ได้แก่ เรื่อง เหมียว เหมียวไม่อยากเป็นแมว
          ผู้จัดทำ  น.ส.ตวงทิพย์ สุระรังสิต, น.ส.ชลัยรัตน์ ชูเชิดเลิศสิริกุล, น.ส.สกาวรัตน์ บุญเลิศ, น.ส.ศุทธินี กิจเจริญ
โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย เลขที่ 1 ซ.เจริญกรุง57 ถ.เจริญกรุง เขตสาทร กทม.10120
- ได้รับโล่รางวัลจากดร.ศศิธารา พิชัยชาญณรงค์ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
- กสทช.มอบทุนการศึกษา รางวัลชนะเลิศ จำนวน 9,000 บาท
- กสทช.มอบ Sony Cyber-shot Digital Camera รุ่น DSC-W530 รางวัลรองชนะเลิศ จำนวน 2 เครื่อง มูลค่า 18,870 บาท

ผลงานอื่นๆที่ได้รับรางวัล มีดังนี้

ประเภทสื่อเว็บเพจ

-

ประเภทสื่ออนไลน์

ระดับเหรียญทอง

1. URL: http://www.thaigoodview.com/node/81652 (รางวัลชมเชย)
โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย
นางสาวหทัยรัตน์ เหล่าบุญสุข
นางสาวชนิกานต์ อภิสิทธิ์สมัย

2. URL: http://www.thaigoodview.com/node/81944 (รางวัลชมเชย)
โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย
นางสาวสุรีย์ เครือประสิทธิ์
นางสาวสุนีย์ แซ่เล้า

3. URL: http://www.thaigoodview.com/node/88649 (รางวัลชมเชย)
โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย
นายธนพล กลิ่นเมือง
นางสาวณัฏฐ์ธนิก ลู่สุวรรณเลิศ

4. URL: http://www.thaigoodview.com/node/82158 (รางวัลชมเชย)
โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย
นางกุลรณี อารีมิตร
นางสาวกัลยารัตน์ ลิขิตรัตติวงศ์

5. URL: http://www.thaigoodview.com/node/82236 (รางวัลชมเชย)
โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย
นายธนพล กลิ่นเมือง
นางสาวศุภนุช ยิบแสงทอง

6. URL: http://www.thaigoodview.com/node/82949 (รางวัลชมเชย)
โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย
นางสาวสุชญา เจียรโภคกุล
นางสาวสิรินทร์ อุ่นมณี

7. URL: http://www.thaigoodview.com/node/89667 (รางวัลชมเชย)
โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย
นางสาวสุชญา เจียรโภคกุล
นางสาวพรภัสสร เลิศผดุงกิจ

8. URL: http://www.thaigoodview.com/node/82134 (รางวัลชมเชย)
โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย
นางสาวสุชญา เจียรโภคกุล
นางสาวจิรัชญา ตั้งเจตสกาว

9. URL: http://www.thaigoodview.com/node/82310 (รางวัลชมเชย)
โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย
นางมาลัยวรรณ จันทร
นางสาวนิรชา ชินพันธ์

10. URL: http://www.thaigoodview.com/node/83406 (รางวัลชมเชย)
โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย
พระอาจารย์มหาถวิล จารุเตโช
นางสาวพัชรภรณ์ บับพาน

11. URL: http://www.thaigoodview.com/node/81732 (รางวัลชมเชย)
โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย
นางพีรทิพย์ สุคันธเมศวร์
นางสาวมนัสชนก เคหะธูป

12. URL: http://www.thaigoodview.com/node/83537 (รางวัลชมเชย)
โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย
นางมาลัยวรรณ จันทร
นางสาวอภัสรา มูลมณี

13. URL: http://www.thaigoodview.com/node/82687 (รางวัลชมเชย)
โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย
นางพีรทิพย์ สุคันธเมศวร์
นางสาวสุพัตรา บุญจริง

14. URL: http://www.thaigoodview.com/node/84777 (รางวัลชมเชย)
โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย
นายธานินทร์ พร้อมสุข
นางสาวภาชินี ผลงามเนตรอรุณ

15. URL: http://www.thaigoodview.com/node/81707 (รางวัลชมเชย)
โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย
นางสาวนิโลบล พิพัฒวรรณกุล
นางสาววรัญญา สุจีรกุลกิจ

16. URL: http://www.thaigoodview.com/node/81939 (รางวัลชมเชย)
โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย
นายสุทัศน์ ตั้งฮั่น
นางสาวสิริลักษณ์ แซ่แต้

17. URL: http://www.thaigoodview.com/node/82235 (รางวัลชมเชย)
โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย
นางสาวอรกุล ไวว่อง 
นางสาวนิศรินทร์ อาบีดิน

18. URL: http://www.thaigoodview.com/node/87272 (รางวัลชมเชย)
โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย
นายสมชาย น่วมกลิ่น
นางสาวกรองแก้ว ก้องวิวัฒน์สกุล

19. URL: http://www.thaigoodview.com/node/86720 (รางวัลชมเชย)
โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย
นางสาวสุปราณี ดำสวัสดิ์
นางสาวณิชา ตันติศิริวิทย์

ระดับเหรียญเงิน

1. URL: http://www.thaigoodview.com/node/82143
โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย
นายธานินทร์ พร้อมสุข
นางสาวนาฏธิดา เจียมจิตรวนิช

2. URL: http://www.thaigoodview.com/node/81942
โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย
นางสาวศรีสวาสดิ์ บุนนาค
นางสาวสุพิรญาณ์ ตั้งกมลเลิศ

3. URL: http://www.thaigoodview.com/node/81959
โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย
นางสาวศรีสวาสดิ์ บุนนาค
นางสาววาสินี เที่ยงน่วม

4. URL: http://www.thaigoodview.com/node/81951
โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย
นางสาวเกวลิน ทวีสุข
นางสาวเมทิกา ลิขิตบวร

5. URL: http://www.thaigoodview.com/node/81943
โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย
นางสาวเกวลิน ทวีสุข
นางสาวอัญชิสา มากุลสวัสดิ์อุดม

6. URL: http://www.thaigoodview.com/node/82147
โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย
นางสาวศรีสวาสดิ์ บุนนาค
นางสาววิมลลักษณ์ ทองพยงค์

7. URL: http://www.thaigoodview.com/node/81847    
โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย
นางสาวศรีสวาสดิ์ บุนนาค
นางสาวธันย์ชนก แซ่โง้ว

8. URL: http://www.thaigoodview.com/node/86176
โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย
นายสรไกร สัตย์เพริศพราย
นางสาววิสสุตา บุญเฉื่อย

9. URL: http://www.thaigoodview.com/node/82244
โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย
นางสาวกวิสรา ชาลาภคำ
นางสาวกลธิรา เชาว์วุฒิประสิทธิ์

10. URL: http://www.thaigoodview.com/node/89024
โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย
นายปกรณ์ ปานรอด
นางสาวนรมน เจียมประเสริฐ

11. URL: http://www.thaigoodview.com/node/82140
โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย
นายปกรณ์ ปานรอด
นางสาวอัจฉรา คล้ายแก้ว

12. URL: http://www.thaigoodview.com/node/82145
โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย
นางกุลรณี อารีมิตร
นางสาววนิดา รติยานุวัฒน์

13. URL: http://www.thaigoodview.com/node/82165
โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย
นายธนพล กลิ่นเมือง
นางสาวกนกวรรณ วิรัตน์วัฒนกุล

14. URL: http://www.thaigoodview.com/node/81886
โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย
นางสาวพรรณนภา กำบัง
นางสาวสิรีธร หมั่นสุข

15. URL: http://www.thaigoodview.com/node/83761
โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย
นางสาวพรรณนภา กำบัง
นางสาวธนัยนันท์ ลีหะสุนนท์

16. URL: http://www.thaigoodview.com/node/83624
โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย
นายจำเริญ บุญยืน
นางสาววิราศรี ดีประดับดวง

17. URL: http://www.thaigoodview.com/node/82234
โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย
นายจำเริญ บุญยืน
นางสาวกนกพร รัตนเจริญพร

18. URL: http://www.thaigoodview.com/node/81966
โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย
นายธานินทร์ พร้อมสุข
นางสาวณัฏฐา กอเกียรติธำรงค์

19. URL: http://www.thaigoodview.com/node/81949
โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย
นายชาญชัย เปี่ยมชาคร
นางสาวปณิชา อลงกรณ์ชุลี

20. URL: http://www.thaigoodview.com/node/81946
โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย
นายชาญชัย เปี่ยมชาคร
นางสาวภูริชญา ธโนปจัย

21. URL: http://www.thaigoodview.com/node/82062
โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย
นางพีรทิพย์ สุคันธเมศวร์
นางสาวปวีณา วิริยะมั่นพงศ์

22. URL: http://www.thaigoodview.com/node/82245
โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย
นางพีรทิพย์ สุคันธเมศวร์
นางสาวแก้วตา เรือนอินทร์

23. URL: http://www.thaigoodview.com/node/81727
โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย
นางพีรทิพย์ สุคันธเมศวร์
นางสาวนภัสชนก เคหะธูป

24. URL: http://www.thaigoodview.com/node/83536
โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย
นางสาวกัญฐินีภรณ์ ประถมด้วง
นางสาวธิติยา ศรีชัยชาญวงษ์

25. URL: http://www.thaigoodview.com/node/83526
โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย
นางสาวกัญฐินีภรณ์ ประถมด้วง
นางสาวศาลา อันเน วงศ์ดาราพานิช

26. URL: http://www.thaigoodview.com/node/83541
โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย
นางสาวกัญฐินีภรณ์ ประถมด้วง
นางสาวสิริลักษณ์ ธิติสิริเวช

27. URL: http://www.thaigoodview.com/node/83845
โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย
นางพีรทิพย์ สุคันธเมศว์
นางสาวกานต์ชนิต พัฒนะอิ่ม

28. URL: http://www.thaigoodview.com/node/83855    
โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย
นายชาญชัย เปี่ยมชาคร
นางสาวจิตลดา แก้วสว่าง

29. URL: http://www.thaigoodview.com/node/84780
โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย
นางสาวพีรทิพย์ สุคันธเมศวร์
นางสาวปานฤทัย นิพนธ์รัตนา

30. URL: http://www.thaigoodview.com/node/81841
โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย
นางสาวพีรทิพย์ สุคันธเมศวร์
นางสาวพิชชาพร มงคลสุข

31. URL: http://www.thaigoodview.com/node/86171
โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย
นายธานินทร์ พร้อมสุข
นางสาวรัตติพร ปุเรตัง

32. URL: http://www.thaigoodview.com/node/87552
โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย
นางพีรทิพย์ สุคันธเมศวร์
นางสาวอุษา คล้ายนิ

33. URL: http://www.thaigoodview.com/node/81852
โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย
นางสาวกัลยารัตน์ เมธีวีรวงศ์
นางสาววันลภา ไพโรจน์พาณิชย์

34. URL: http://www.thaigoodview.com/node/81853
โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย
นางสาวกัลยารัตน์ เมธีวีรวงศ์
นางสาวกนกวรรณ เกษมชัยชุติพันธ์

35. URL: http://www.thaigoodview.com/node/81945
โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย
นางขนิษฐา ยั่งยืน
นางสาวพชรภร วงษ์สะอาด

36. URL: http://www.thaigoodview.com/node/81662
โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย
นางสาวสมพร ฉ่ำเอี่ยม
นางสาวรัตนา แซ่ฮึง

37. URL: http://www.thaigoodview.com/node/82785
โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย
นายนพดล เพ็งชมจันทร์
นางสาวปวีณา ธีระจันทเศรษฐ

38. URL: http://www.thaigoodview.com/node/81938
โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย
นางฉันทนา ไชยเฉลิมวงศ์
นางสาวนฤกันยา เชิดชูอำไพ

39. URL: http://www.thaigoodview.com/node/83427

โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย
นางผกากรอง กันทะเขียว
นางสาวจรรยา ปัญญาพุทธิสาร

40. URL: http://www.thaigoodview.com/node/83328
โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย
นายสรไกร สัตย์เพริศพราย
นางสาวบัณฑิตา บุญหอม

41. URL: http://www.thaigoodview.com/node/81879
โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย
นางนิยุตา โคโมโตะ
นางสาวกานติมา เหล่าบุศณ์อนันต์

42. URL: http://www.thaigoodview.com/node/81937
โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย
นางนิยุตา โคโมโตะ
นางสาววีรยา ผดุง

43. URL: http://www.thaigoodview.com/node/82303
โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย
นางสาวสุภาณี อินทรอักษร
นางสาวปริยากร ปะหุปะไพ

44. URL: http://www.thaigoodview.com/node/81704
โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย
นางสาวสุปราณี ดำสวัสดิ์
นางสาวณิชกานต์ เจราหวัง

45. URL: http://www.thaigoodview.com/node/81952
โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย
นางนิยุตา โคโมโตะ
นางสาวธัญญารัตน์ สุขสนานพงศ์

46. URL: http://www.thaigoodview.com/node/82152
โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย
นายสรไกร สัตย์เพริศพราย
นางสาวบุญยวีร์ กระบี่ศรี

47. URL: http://www.thaigoodview.com/node/82045
โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย
นางสาววีณา รัตนสุมาวงศ์
นางสาวธันย์ชนก สมิติษเฐียร   

48. URL: http://www.thaigoodview.com/node/83534
โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย
นางอัญชลี สุวรรณวงศ์
นางสาวเพชรรัตน์ สุวรรณ

ระดับเหรียญทองแดง

1. URL: http://www.thaigoodview.com/node/85027
โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย
นายธานินทร์ พร้อมสุข
นางสาววรัญญา วิทยาขาว

2. URL: http://www.thaigoodview.com/node/82232
โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย
นางสาวหทัยรัตน์ เหล่าบุญสุข
นางสาวศุภนุช เอกรณรงค์ชัย

3. URL: http://www.thaigoodview.com/node/82241
โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย
นางสาวอรกุล ไวว่อง
นางสาวลภัสรดา เผือกพันธ์

4. URL: http://www.thaigoodview.com/node/83194
โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย
นางรุจี อภัยพลชาญ
นางสาวชุตินันท์ ค้อชากูล

5. URL: http://www.thaigoodview.com/node/82068
โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย
นายวีระศักดิ์ เตชมหนนท์
นางสาวชุติมา ปินะโต

6. URL: http://www.thaigoodview.com/node/81902
โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย
นางสาวรัตนา สถิตานนท์
นางสาวนัฐพร ชุณหเจริญเวช

7. URL: http://www.thaigoodview.com/node/81895
โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย
นางสาวรัตนา สถิตานนท์
นางสาวขนิษฐา หวังพนาวงศ์

8. URL: http://www.thaigoodview.com/node/81968
โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย
นางสาวศรีสวาสดิ์ บุนนาค
นางสาวบุศราภรณ์ วาทนเสรี

9. URL: http://www.thaigoodview.com/node/81975
โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย
นางสาวเกวลิน ทวีสุข
นางสาวชนัญญา ศรีสุริยพันธ์

10. URL: http://www.thaigoodview.com/node/82066
โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย
นางจิราวรรณ สังวรปทานสกุล
นางสาวศรัณยา มีนิล

11. URL: http://www.thaigoodview.com/node/82132
โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย
นางสาวศรีสวาสดิ์ บุนนาค
นางสาวธมลวรรณ พรมพลอย

12. URL: http://www.thaigoodview.com/node/82135
โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย
นางสาวศรีสวาสดิ์ บุนนาค
นางสาวณัฐณิชา อนันต์วุฒิสมบัติ

13. URL: http://www.thaigoodview.com/node/81884
โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย
นางสาวยุวดี เปาอินทร์
นางสาวอรนุช ชำนาญจิต

14. URL: http://www.thaigoodview.com/node/82055
โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย
นางสาวศรีสวาสดิ์ บุนนาค
นางสาวพิชามญชุ์ วรรโณทยาน

15. URL: http://www.thaigoodview.com/node/82049
โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย
นายสรไกร สัตย์เพริศพราย
นางสาวอมรรัตน์ การุณวิเชียร

16. URL: http://www.thaigoodview.com/node/82233
โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย
นางสาวรัตานาภรณ์ ทองอยู่
นางสาวลลิตา คำเพ็ง

17. URL: http://www.thaigoodview.com/node/83434
โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย
นางสาวศรีสวาสด์ บุนนาค
นางสาวเสาวลักษณ์ พิมพบุตร

18. URL: http://www.thaigoodview.com/node/76792
โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย
นางสาวรัตนา สถิตานนท์
นางสาวศุฑารัตน์ จุกกระโทก

19. URL: http://www.thaigoodview.com/node/83532
โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย
นางสาวยุวดี เปาอินทร์
นางสาวชุติภัทร์ จินตนาภูษิต

20. URL: http://www.thaigoodview.com/node/82807
โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย
นางสาวศรีสวาสดิ์ บุนนาค
นางสาวจริยาพร ภระมรทัต

21. URL: http://www.thaigoodview.com/node/81904
โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย
นางสาวรัตนา สถิตตานนท์
นางสาวพัชรี ศรีสุพรรณ์

22. URL: http://www.thaigoodview.com/node/82051
โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย
นางสาวรัตนา สถิตานนท์
นางสาวมณฑญา กนกวิจิตรศิลป์

23. URL: http://www.thaigoodview.com/node/81856
โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย
นางสาวรัตนาภรณ์ ทองอยู่
นางสาววิลพรรณ ไพโรจน์พาณิชย์

24. URL: http://www.thaigoodview.com/node/86194
โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย
นายสรไกร สัตย์เพริศพราย
นางสาวชนัฏฐา จารุพิศาลเลิศ

25. URL: http://www.thaigoodview.com/node/81969
โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย
นายสุทัศน์ ตั้งฮั่น
นางสาวศิวพร แท่นอุดมศักดิ์

26. URL: http://www.thaigoodview.com/node/84061
โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย
ว่าที่ร.ต.ศรนรินทร์ สังวาลย์
นางสาวสุทธิดา มิตรภาพจิต

27. URL: http://www.thaigoodview.com/node/82133
โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย
นางสาววรรณภา ศรีวิไลสกุลวงศ์
นางสาวธมชนก จารุพันธุ์

28. URL: http://www.thaigoodview.com/node/82137
โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย
นางสาววรรณภา ศรีวิไลสกุลวงศ์
นางสาวภารดี สรรพพิทยากร

29. URL: http://www.thaigoodview.com/node/82144
โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย
นางสาววรรณภา ศรีวิไลสกุลวงศ์
นางสาวรักษณีย์ อัครวุฒิเมธากรณ์

30. URL: http://www.thaigoodview.com/node/82128
โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย
นายปกรณ์ ปานรอด
นางสาวศศิธร นิมิตรเมธากร

31. URL: http://www.thaigoodview.com/node/82161
โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย
นางกุลรณี อารีมิตร
นางสาวพัชราภรณ์ ปิยะนันทสมดี

32. URL: http://www.thaigoodview.com/node/82139
โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย
นางสาวสุชญา เจียรโภคกุล
นางสาววุฒิพร ลิขิตอนุสรณ์

33. URL: http://www.thaigoodview.com/node/82146
โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย
นางสาวสุชญา เจียรโภคกุล
นางสาวชนากานต์ นิลภารักษ์

34. URL: http://www.thaigoodview.com/node/81733
โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย
นางสาวสุชญา เจียรโภคกุล
นางสาวกรกมล ธนะกิจศิริ

35. URL: http://www.thaigoodview.com/node/83540
โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย
นางสาวสุชญา เจียรโภคกุล
นางสาวรุจิวรรณ ลิขิตรุ่งเรือง

36. URL: http://www.thaigoodview.com/node/81858
โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย
นางรัชญา ไชยนา
นางสาวอภิญญา โรจนภิญโญ

37. URL: http://www.thaigoodview.com/node/87533
โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย
นางรัชญา ไชยนา
นางสาวฐิตาภา หิรัญวัฒนานนท์

38. URL: http://www.thaigoodview.com/node/82246
โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย
นางพีรทิพย์ สุคันธเมศวร์
นางสาวชุติกาญจน์ พิทยพรพงศ์

39. URL: http://www.thaigoodview.com/node/85191
โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย
นายชาญชัย เปี่ยมชาคร
นางสาวชลวรรณ คงคล้าย

40. URL: http://www.thaigoodview.com/node/81842
โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย
นายชาญชัย เปี่ยมชาคร
นางสาวกรกมล มีนสิรินันท์

41. URL: http://www.thaigoodview.com/node/81848
โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย
นายธานินทร์ พร้อมสุข
นางสาวอมรรัตน์ สมุทรประภูติ

42. URL: http://www.thaigoodview.com/node/82064
โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย
นายวีระศักดิ์ เตชมหนนท์
นางสาวสิริเนตร หล่อเฟื่องธรรม

43. URL: http://www.thaigoodview.com/node/81941
โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย
นางขนิษฐา ยั่งยืน
นางสาวปฐมพร ประเสริฐวงศ์พิไล

44. URL: http://www.thaigoodview.com/node/82814   
โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย
นางสาวสมพร ฉ่ำเอี่ยม
นางสาวมนัญญา เหล่าวีระธรรม

45. URL: http://www.thaigoodview.com/node/81851
โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย
นางสาวกัลยารัตน์ เมธีวีรวงศ์
นางสาวอภิญญา อินทร์อ่อน

46. URL: http://www.thaigoodview.com/node/83770
โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย
นางสาวศศนันท์ กฤษณะวนิช
นางสาวสิริกาญจน์ ปริสาโรจน์

47. URL: http://www.thaigoodview.com/node/82053
โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย
นางสาวกัลยารัตน์ เมธีวีรวงศ์
นางสาวอารยา คณิตรุ่งเรืองสิน

48. URL: http://www.thaigoodview.com/node/82058
โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย
นางสาวกัลยารัตน์ เมธีวีรวงศ์
นางสาวพิมพ์ชนก คำทอง

49. URL: http://www.thaigoodview.com/node/81898
โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย
นายสมาน ถวิลกิจ
นางสาวฮาลียา รามาน

50. URL: http://www.thaigoodview.com/node/82186
โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย
นายสุทัศน์ ตั้งฮั่น
นางสาวจามีกร กำพลวัชราพร

51. URL: http://www.thaigoodview.com/node/81954
โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย
นายนพดล เพ็งชมจันทร์
นางสาวหญิง แซ่ซึ้ง

52. URL: http://www.thaigoodview.com/node/82061
โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย
นายสุทัศน์ ตั้งฮั่น
นางสาวธิติยา สุเมธเมธาชัย

53. URL: http://www.thaigoodview.com/node/81887
โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย
นางวไลลักษณ์ ดิษพึ่ง
นางสาวดาริกา หวังครอบกลาง

54. URL: http://www.thaigoodview.com/node/85470
โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย
นายนภดล เพ็งชมจันทร์
นางสาวนลินรัตน์ ดิลกปรีชากุล

55. URL: http://www.thaigoodview.com/node/83334
โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย
นายสุทัศน์ ตั้งอั่น
นางสาวกรรภิรมย์ เนียมสุวรรณ

56. URL: http://www.thaigoodview.com/node/81950
โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย
นางสุคนธ์ ยลประสาน
นางสาวสุนิสา บูชา

57. URL: http://www.thaigoodview.com/node/82047
โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย
นางสุคนธ์ ยลประสาน
นางสาวลัดดาวัลย์ แก้วสิรินิมิต

58. URL: http://www.thaigoodview.com/node/82881
โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย
นางผกากรอง กันทะเขียว
นางสาวสาวิตรี หงษาวงศ์

59. URL: http://www.thaigoodview.com/node/82070
โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย
นายวีรศักดิ์ เตชมหนนท์
นางสาวจุฑามาศ ฤทธิ์ทองพิทักษ์ 

60. URL: http://www.thaigoodview.com/node/83429
โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย
นางผกากรอง กันทะเขียว
นางสาวสุวรรณา จิตเพชร

61. URL: http://www.thaigoodview.com/node/82883
โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย
นายโยธิน พิภพเรืองรอง
นางสาวณัฐวรรณ ทรัพย์เกษม

62. URL: http://www.thaigoodview.com/node/82312
โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย
นางอภิรดี ทองพลอย
นางสาวพิชชากร ยืนยงกุลวุฒิ

63. URL: http://www.thaigoodview.com/node/82314
โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย
นางอภิรดี ทองพลอย
นางสาวสุภาวรรณ สิทธิปัญญา

64. URL: http://www.thaigoodview.com/node/82319
โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย
นายโยธิน พิภพเรืองรอง
นางสาววีระวรรณ มิตรณรงค์

65. URL: http://www.thaigoodview.com/node/82320
โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย
นายโยธิน พิภพเรืองรอง
นางสาวปิยมาศ ลุ่มเพชรมงคล

66. URL: http://www.thaigoodview.com/node/81854
โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย
นางสาวศรีสวาสดิ์ บุนนาค
นางสาววราพร เดชพงษ์สัมฤทธิ์

67. URL: http://www.thaigoodview.com/node/83856
โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย
นางจงลักษณ์ วรรณเวช
นางสาวชนม์ชนก สุทธิจักรี

68. URL: http://www.thaigoodview.com/node/81840
โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย
นางจงลักษณ์ วรรณเวช
นางสาวอุทัยวรรณ สอนคำมี

69. URL: http://www.thaigoodview.com/node/81857
โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย
นางสาวศรีสวาสดิ์ บุนนาค
นางสาวอุมาพร แก้วพลายงาม

70. URL: http://www.thaigoodview.com/node/85363
โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย
นางจงลักษณ์ วรรณเวช
นางสาวอรัชพร ภาคนนท์กุล

71. URL: http://www.thaigoodview.com/node/82241
โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย
นางสาวอรกุล ไวว่อง
นางสาวลภัสรดา เผือกพันธ์

72. URL: http://www.thaigoodview.com/node/82056
โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย
นางสาววีณา รัตนสุมาวงศ์
นางสาวสุชาดา ภัทรเดชาธร

73. URL: http://www.thaigoodview.com/node/81947
โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย
นางสาวกาญจนา นาชัยเริ่ม
นางสาวสมฤทัย ค่ายกนกวงศ์

74. URL: http://www.thaigoodview.com/node/81977
โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย
นางสาวสุรีย์ เครือประสิทธิ์
นางสาวจันทร์จิรา หาญจิตร

75. URL: http://www.thaigoodview.com/node/81978
โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย
นางสาวสุรีย์ เครือประสิทธิ์
นางสาวเบญจพร ฟู

76. URL: http://www.thaigoodview.com/node/81948
โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย
นางนิยุตา โคโมโตะ
นางสาวนภัสภรณ์ ขันติวัฒนา

77. URL: http://www.thaigoodview.com/node/81976
โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย
นางนิยุตา โคโมโตะ
นางสาวสุภาพร สุทธิไชยากุล

78. URL: http://www.thaigoodview.com/node/81960
โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย
นางสาววิภาดา จิระรัตนกุล
นางสาวธัญญาเรศ แซ่ล้อ

79. URL: http://www.thaigoodview.com/node/81877
โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย
นางนิยุตา โคโมโตะ
นางสาวนัทท์ชนัญท์ มงคลนิภัทร์

80. URL: http://www.thaigoodview.com/node/82306
โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย
นางสาวดวงดาว สุวรรณประทีป
นางสาววิไลพร พันธุเพ็ง

81. URL: http://www.thaigoodview.com/node/82863
โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย
นางสาวดวงดาว สุวรรณประทีป
นางสาววรางรัตน์ สุคันธรัตน์

82. URL: http://www.thaigoodview.com/node/83436
โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย
นายสรไกร สัตย์เพริศพราย
นางสาวทิวาพร อัศวชิน

83. URL: http://www.thaigoodview.com/node/85280
โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย
นางอัญชลี สุวรรณวงศ์
นางสาวนพหทัย วสะสมิทธ์

84. URL: http://www.thaigoodview.com/node/84466
โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย
นางนิยุตา โคโมโตะ
นางสาวผกามาศ ตั้งติรวัฒน์

85. URL: http://www.thaigoodview.com/node/83335
โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย
Ms.Janet Srimaneerongroj
นางสาวณัฐธิดา อู่ทิฆัมพร

86. URL: http://www.thaigoodview.com/node/81849
โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย
นางสาววีณา รัตนสุมาวงศ์
นางสาวกนกอร วิทัศนานนท์

87. URL: http://www.thaigoodview.com/node/83442
โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย
นางสาวศุทธินี กิจเจริญ
นางสาวศิริวรรณ ต่ายจันทร์

88. URL: http://www.thaigoodview.com/node/84199    
โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย
นางสาวศุทธินี กิจเจริญ
นางสาวทิพวรรณ นันต๊ะปัน

89. URL: http://www.thaigoodview.com/node/85364
โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย
นางสาววีณา รัตนสุมาวงศ์
นางสาวดนุลดา จันทะสิงห์

90. URL: http://www.thaigoodview.com/node/81850
โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย
นางสาววีณา รัตนสุมาวงศ์
นางสาวอภิญญา สุริยาสวิภาต

91. URL: http://www.thaigoodview.com/node/86202
โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย
นางสาวสุปราณี ดำสวัสดิ์
นางสาวสุภัทรา บุญดี

92. URL: http://www.thaigoodview.com/node/82619
โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย
นางสาววีณา รัตนสุมาวงศ์
นางสาวรวิภา ยสทะแสน

เข้าร่วมโครงการ

1. URL: http://www.thaigoodview.com/node/82065
โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย
นายวีระศักดิ์ เตชมหนนท์
นางสาวออมสิรินทร์ คชสุนทร

2. URL: http://www.thaigoodview.com/node/81653
โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย
นางสาวหทัยรัตน์ เหล่าบุญสุข
นางสาวปรีดาภรณ์ เกตุสมพงษ์

3. URL: http://www.thaigoodview.com/node/82160
โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย
นางสาวกัลยารัตน์ เมธีวรวงศ์
นางสาวอัมพิรา รักสัตย์

4. URL: http://www.thaigoodview.com/node/83020
โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย
นายสมชาย น่วมกลิ่น
นางสาวกัญญาลักษณ์ อัญชันบุตร

5. URL: http://www.thaigoodview.com/node/82059
โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย
นางสาววณิชชา จุปิติ
นางสาวพิณ พัดสมร

6. URL: http://www.thaigoodview.com/node/82324
โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย
นางสาวรัตนา สถิตานนท์
นางสาวสุจิตรา เบญจะมาศ

7. URL: http://www.thaigoodview.com/node/82908
โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย
นางสาวศรีสวาสดิ์ บุนนาค
นางสาวสิริดา เย็นใจ

8. URL: http://www.thaigoodview.com/node/84911
โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย
นางสาวรัตนา สถิตานนท์
นางสาวเบญจพร น้อยวงศ์

9. URL: http://www.thaigoodview.com/node/83921
โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย
นางสาวรัตนา สถิตานนท์
นางสาวปรารถนา ร่วมทวี

10. URL: http://www.thaigoodview.com/node/81890
โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย
นางสาวยุวดี เปาอินทร์
นางสาวณัฐชญา ดาราเมือง

11. URL: http://www.thaigoodview.com/node/82050
โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย
นางวิยะดา ทองประดับ
นางสาวภัสราภรณ์ ไทยอัฐวิถี

12. URL: http://www.thaigoodview.com/node/83332
โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย
นางสาวจินดา พ่อค้าชำนาญ
นางสาวกาญวิภา จิตวานิชไพบูลย์

13. URL: http://www.thaigoodview.com/node/85043
โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย
นายปกรณ์ ปานรอด
นางสาวจุฬาลักษณ์ เดชเฟื่อง

14. URL: http://www.thaigoodview.com/node/81885
โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย
นางพีรทิพย์ สุคันธเมศวร์
นางสาวจารุลักษณ์ วิวัฒน์ธนศิษฏ์

15. URL: http://www.thaigoodview.com/node/82239
โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย
นางพีรทิพย์ สุคันธเมศวร์
นางสาวตวงทอง สุระรังสิต

16. URL: http://www.thaigoodview.com/node/81651
โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย
ดร.พระมหาถวิล จารุเตโร
นางสาวนุชจยา หงษ์อุดม

17. URL: http://www.thaigoodview.com/node/87626
โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย
พระมหาถวิล จารุเตโช
นางสาวม่านฟ้า มาตาปิตุกุล

18. URL: http://www.thaigoodview.com/node/87294
โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย
ดร.พระมหาถวิล จารุเตโช
นางสาวจิดาภา อภิโชติกุล

19. URL: http://www.thaigoodview.com/node/81706
โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย
นางสาวกัลยารัตน์ เมธีวีรวงศ์
นางสาวจีราภรณ์ จารุอำไพแสง

20. URL: http://www.thaigoodview.com/node/82253
โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย
นางสาวศศนันท์ กฤษณะวนิช
นางสาวลัทธวรรณ เพ็ชรทอง

21. URL: http://www.thaigoodview.com/node/83435
โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย
นางสาวสมพร ฉ่ำเอี่ยม
นางสาวอิงณภัทร์ พรเกษมจิรานนท์

22. URL: http://www.thaigoodview.com/node/83327
โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย
นายสุทัศน์ ตั้งฮั่น
นางสาวชลลดา กลิ่นบุญฟุ้ง

23. URL: http://www.thaigoodview.com/node/83767
โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย
นางสาวกัลยารัตน์ เมธีวีรวงศ์
นางสาวณัชชา จันทร์วิภาสวงศ์

24. URL: http://www.thaigoodview.com/node/92310
โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย
นางสาวกัลยารัตน์ เมธีวีรวงศ์
นางสาวนวลพักตร์ พรเจริญ

25. URL: http://www.thaigoodview.com/node/82048
โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย
นายสุทัศน์ ตั้งฮั่น
นางสาวธนพร เฉลิมขวัญมงคล

26. URL: http://www.thaigoodview.com/node/78284
โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย
นายสุทัศน์ ตั้งฮั่น
นางสาวขริษฐา กล้าหาญ

27. URL: http://www.thaigoodview.com/node/84773
โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย
นางวไลลักษณ์ ดิษพึ่ง
นางสาวกมลวรรณ แรงรักธรรม

28. URL: http://www.thaigoodview.com/node/82307
โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย
นายสุทัศน์ ตั้งฮั่น
นางสาวขวัญเกล้า ไพทยะทัต

29. URL: http://www.thaigoodview.com/node/81891
โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย
นางวไลลักษณ์ ดิษพึ่ง
นางสาวขวัญฤดี ศรีแสง

30. URL: http://www.thaigoodview.com/node/81888
โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย
นางวไลลักษณ์ ดิษพึ่ง
นางสาวจันทกานต์ มงคลพลสิทธิ์

31. URL: http://www.thaigoodview.com/node/81953
โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย
นายนภดล เพ็งชมจันทร์
นางสาวโสภา ศิริ

32. URL: http://www.thaigoodview.com/node/83439
โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย
นางผกากรอง กันทะเขียว
นางสาวนัถฐากร ศรีหะรัญ

33. URL: http://www.thaigoodview.com/node/92585
โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย
นายวีรศักดิ์ เตชมหนนท์
นางสาวอรวรรณ ธัญญะวัน

34. URL: http://www.thaigoodview.com/node/86238
โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย
นายสมชาย น่วมกลิ่น
นางสาวชนนิกานต์ แซ่อึ้ง

35. URL: http://www.thaigoodview.com/node/76392
โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย
ผกากรอง กันทะเขียว    
วิสสุตา วงศ์ตระกูล

36. URL: http://www.thaigoodview.com/node/81940
โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย
Mr.Cui Nan
นางสาวพัชรีย์ จารีย์กุล

37. URL: http://www.thaigoodview.com/node/81980
โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย
นางสาวสุรีย์ เครือประสิทธิ์
นางสาวสุพักตา เพ็งแข

38. URL: http://www.thaigoodview.com/node/81981
โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย
นางสาวสุรีย์ เครือประสิทธิ์
นางสาวกนกวรรณ อุดมจิรศักดิ์

39. URL: http://www.thaigoodview.com/node/82043
โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย
นางสาววีณา รัตนสุมาวงศ์
นางสาวปทมา สุกุลพราหมณ์

40. URL: http://www.thaigoodview.com/node/84212
โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย
นางสาวสุภาณี อินทรอักษร
นางสาวจริยา เต็งพงศธร

41. URL: http://www.thaigoodview.com/node/83021
โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย
Mr.Cui Nan
นางสาวศิวพร ปิยะวดีพงษ์

42. URL: http://www.thaigoodview.com/node/83222
โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย
นางสาวสุภาณี อินทรอักษร
นางสาววิมาลา รัตน์ด้วง

43. URL: http://www.thaigoodview.com/node/85279
โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย
นางสาวศุทธินี กิจเจริญ
นางสาวภาณวี ฉัตรค้ำจุนเจริญ

44. URL: http://www.thaigoodview.com/node/81903
โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย
นางสาวสุปราณี ดำสวัสดิ์
นางสาวณัฐนันท์ ฤทธิ์อร่าม

45. URL: http://www.thaigoodview.com/node/82044
โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย
นายสรไกร สัตย์เพริศพราย
นางสาวณิชาภัทร สง่าราศรี

46. URL: http://www.thaigoodview.com/node/82150
โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย
Ms.Janet Srimaneerongroj
นางสาวสสินี ปานสายลม

47. URL: http://www.thaigoodview.com/node/81899
โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย
นางนิยุตา โคโมโตะ
นางสาวภัคนันท์ ท่านัทธี

ประเภทสื่อเล่านิทานด้วยเสียง

ระดับเหรียญทอง

1. เรื่อง แอปเปิ้ลวิเศษ (รางวัลชมเชย)    
โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย
นางสาวสิริกาญจน์ ปริสาโรจน์
นางสาววรรณธิดา นาคเกษม
นางสาวนวพร นิธิปัญญาวงศ์
นางสาวปิยวรรณ ครองมิ่งมงคล
นางสาวสุทธิดา มโนมยางกูร

ระดับเหรียญเงิน

1. เรื่อง ราชสีห์กับหนู
โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย
นางสาวสิริวรรณ แสงวงศ์
นางสาววาทินี หมายมั่นศร
นางสาวภัทรินทร์ ดิเรกโรจน์วุฒิ
นายวีรศักดิ์ เตชมหนนท์

2. เรื่อง ลูกหมูสามตัว
โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย
นางสาวจตุพร เจริญสุขเกษม
นางสาวสโรชา วันหวัง
นางสาวสินี ธงถาวรสุวรรณ
นายสมชาย น่วมกลิ่น

3. เรื่อง กระต่ายกับเต่า
โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย
นางสาวชนาพร สันตะวาลิ้ม
นางสาวปรีดาภรณ์ เกตุสมพงษ์
นางสาวฑิตาพร ลิ้มภูวนนท์
นายสมชาย น่วมกลิ่น

4. เรื่อง หนูทำได้
โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย
นางสาวนัสรีน เอกชน
นางสาววรางคณา มงคลรัตน์
นางสาวสุชานาถ ว่องวัฒนโรจน์
นางสาวอาทิตยา บุญเกิด

5. เรื่อง ยัยมะเขือเทศขี้แยกับเจ้าชายแครอทผู้กล้าหาญ
โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย
นางสาวชัชชญา ธนดำรงเลิศ
นางสาวภัทรภร โชคบุญเปี่ยม
นางสาวยอดขวัญ แซ่เฮ้ง
นางสาวอาทิตยา บุญเกิด

ระดับเหรียญทองแดง

1. เรื่อง นักเดินทาง
โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย
นางสาวณิชนันทน์ รัตน์วสุนธรา
นางสาวกรภัสสร สันธนะจิตร
นางสาวฐานันตร์ ขมานุวงศ์
นางสาวภาณวี ฉัตรค้ำจุนเจริญ

2. เรื่อง สามเกลอจอมยุ่ง
โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย
นางสาววัจนี อมรวัชรพงศ์
นายสมชาย น่วมกลิ่น
นางสาวฑิฆัมพร สุรัตนไชยวณิชย์
นางสาวฐิติรัตน์ เฟื่องวรรธนะ

3. เรื่อง เจ้าชายสูทขาวสูทดำ
โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย
นางสาวสโรชา ถาวรศิลสุระกุล
นางสาวอิสริยะ อัศวมงคลพันธุ์
นางสาวกรรณิกา ดีเทียน
นายสมชาย น่วมกลิ่น

4. เรื่อง ลมกับดวงอาทิตย์
โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย
นางสาววรวรรณ ทองแผ่น
นางสาวแก้วกาญจน์ ตติกยะพงษ์เผ่าพันธุ์
นางสาวฉัตรพิมล มหวงศ์วิริยะ
นางสาวอาทิตยา บุญเกิด

เข้าร่วมโครงการ

1. เรื่อง ลูกหมูสามตัว
โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย
นางสาวนาตยา บุตรครุธ
นางสาวญาดา มุขอารีวัฒนา
นางสาวศิวพร ฉลองขวัญ
นางฉันทนา ไชยเฉลิมวงศ์

2. เรื่อง ค้างคาวเย้ยยุทธจักร
โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย
นางสาวเบญจพร ฟู
นางสาววิมลวรรณ ฟู
นางสาวพรพิมล ไตรรัตนพรเจริญ
นางสาวพรรณี เจียมทนงศักดิ์

3. เรื่อง หมีขาวไม่มีขน
โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย
นางสาวพิชญา บุญยืน
นางสาวพรรณวดี จันทระโยธา
นางสาวกัลยาลักษณ์ อัญชันบุตร
นางสาวรัตนาภรณ์ ทองอยู่

4. เรื่อง บ่อน้ำของไรอัน
โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย
นางสาวนฤมล ยิ้มฉวี
นางสาวธัญญาเรศ สดไสย
นางสาวอารดี ทวีทรัพย์
นางสาวพรชนก เริ่มเจริญ